Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michał Wierzbicki"

Możliwości przywrócenia migracji ryb przez obiekty hydrotechniczne DOI:


  W artykule przedstawiono problematykę przywrócenia migracji ryb w obiektach hydrotechnicznych w aspekcie oddziaływania piętrzenia na morfologię koryta. Omówiono zmiany jakie mogą nastąpić w korycie rzeki na skutek piętrzenia wody i jej wykorzystania do celów energetycznych, oraz wpływ jaki piętrzenie wywiera na warunki migracji organizmów wodnych, głównie ryb. Przedstawiono priorytety oraz założenia projektowe, które powinny spełniać współczesne konstrukcje przepławek, tak by ich działanie było jak najefektywniejsze. Na podstawie prac związanych z opiniowaniem dokumentacji projektowych oraz wniosków o dofinansowanie budowy przepławek przedstawiono jakie elementy powinny być brane pod uwagę podczas opracowywania koncepcji, projektu oraz użytkowania przyjętego rozwiązania udrożnienia stopnia dla migracji organizmów. Wskazano na potrzebę rzetelnej analizy uwarunkowań formalnoprawnych, środowiskowych i technicznych oraz różnych wariantów rozwiązań. ■ Wpływ piętrzenia wody na zmiany w korycie rzeki W korytach naturalnych, na całej długości ich biegu, topografia dna i układ poziomy są rezultatem złożonego, wzajemnego oddziaływania przepływu wody i ścianek koryta oraz ruchu rumowiska. W związku z tym, że charakter rzeki jest uzależniony od wielu wzajemnie ze sobą powiązanych czynników hydrologicznych, hydraulicznych i morfologicznych, należy pamiętać, że każda zmiana warunków przepływu wody (np. prędkości przepływu wody, stanu wody) może pociągnąć za sobą nieodwracalne zmiany nie tylko w korycie, ale również w dolinie rzeki. Piętrzenie wody (do celów energetycznych, progami stabilizującymi itp.) istotnie oddziałuje na procesy morfologiczne zachodzące w korycie rzeki. Oddziaływanie na środowisko obiektów hydrotechnicznych piętrzących wodę odbywa się zarówno na etapie ich budowy, eksploatacji oraz likwidacji. Ze względu na długofalowość najistotniejsze jest oddziaływanie na etapie eksploatacji; wpływa ono na [...]

Wpływ budowy progów stabilizujących na kształtowanie się układu zwierciadła wody i dna poniżej zbiornika Jeziorsko


  Celem artykułu jest przybliżenie problematyki procesu erozji poniżej zbiornika Jeziorsko na Warcie na tle charakterystyki hydrologicznej zmian zachodzących w korycie Warty oraz skutków działania wykonanych progów stabilizujących poniżej zapory czołowej zbiornika. Przegrodzenie koryta rzeki budowlą piętrzącą istotnie wpływa na zmiany zachodzące w korycie rzeki zarówno powyżej zapory (proces akumulacji rumowiska w zbiorniku wodnym), jak i poniżej, intensyfikując proces erozji dna rzeki. Efektem przyspieszonej erozji jest powstanie bezpośrednio poniżej budowli wyboju miejscowego (erozja miejscowa) oraz sukcesywne, postępujące w dół rzeki obniżanie się dna. Początkowo dość szybkie, z upływem czasu wolniejsze, obniżanie się dna rzeki wywołuje obniżanie się poziomu zwierciadła wody, zmniejszanie się spadku podłużnego rzeki, a także zmiany w uziarnieniu rumowiska [1]. Proces erozji poniżej zbiornika wodnego ma charakter trwały i w miarę upływu czasu obejmuje swym zasięgiem coraz dłuższy odcinek rzeki. Erozja poniżej budowli piętrzącej jest zjawiskiem niekorzystnym i w związku z tym podejmuje się różne kroki w celu zmniejszenia negatywnych skutków tego procesu. Jednym ze sposobów jest budowa progów stabilizujących dno, które mają na celu zmniejszenie spadku podłużnego poprzez podniesienie zwierciadła wody w rzece i tym samym wyhamowanie tempa erozji dennej. ■ Charakterystyka Warty i zbiornika Jeziorsko Zbiornik wodny Jeziorsko zlokalizowany został w środkowym biegu Warty, na granicy województwa wielkopolskiego i łódzkiego. W obrębie zalewu zbiornika znajduje się odcinek Warty od km 484+300 (zapora czołowa) do km 504+650 (most drogowy w miejscowo- Przepływy charakterystyczne w przekroju wodowskazowym Sieradz Przepływ charakterystyczny Oznaczenie Natężenie przepływu wody [m3/s] Przepływ najwyższy z maksymalnych rocznych WWQ 397,5 Przepływ średni z maksymalnych rocznych SWQ 174,5 Przepływ średni ze średnich ro[...]

Wybrane problemy eksploatacyjne zbiornika wodnego Jeziorsko DOI:


  Artykuł przedstawia krótką charakterystykę zbiornika i prowadzonej gospodarki wodnej, aspekty wpływu piętrzenia na wody gruntowe, zagadnienia związane z procesem akumulacji rumowiska w części cofkowej oraz procesem erozji w korycie rzeki poniżej zapory czołowej, oddziaływaniem zbiornika na reżim hydrologiczny Warty poniżej zapory na przykładzie powodzi w 2010 r. i niżówek w 2015 r. Omówiono również zakres niezbędnych zrealizowanych prac związanych z zapewnieniem bezpiecznego funkcjonowania zbiornika oraz podkreślono potrzebę pogodzenia często sprzecznych ze sobą potrzeb użytkowników.W obrębie zalewu zbiornika znajduje się odcinek Warty od km 484+300 (zapora czołowa - fot. 1) do km 504+650 (most drogowy w miejscowości Warta). Powierzchnia zlewni Warty w przekroju zapory czołowej wynosi 9012,6 km2. Zadania, jakie ma spełniać zbiornik, to: - zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie Warty, szczególnie dla miast Uniejów, Koło, Konin, Śrem i Poznań; - zapewnienie wody do systemów chłodniczych Zespołu Elektrowni Pątnów- -Adamów-Konin oraz dla przemysłu w rejonie Konina, Śremu i Poznania; - pokrycie aktualnych i perspektywicznych potrzeb gospodarki komunalnej miast: Koło, Konin i Poznań (ujęcia infiltracyjne); - zapewnienie wody do nawodnień rolniczych; - zwiększenie przepływów Warty w okresach niżówkowych w celu poprawienia stanu sanitarnego wody i warunków żeglugowych; - prowadzenie gospodarki rybackiej na zbiorniku i w ośrodku zarybieniowym w kompleksie stawów w Pęczniewie; - produkcja energii elektrycznej średnio 21 GWh rocznie; - stworzenie warunków rekreacyjno- -sportowych dla rejonu Łodzi oraz miast: Sieradz, Konin, Kalisz, Turek i Poddębice;- utrzymanie powstałych po wybudowaniu zbiornika warunków siedliskowych dla ptactwa wodnego. Na rys. 1 przedstawiono mapę poglądową zbiornika Jeziorsko, a na rys. 2 parametry zbiornika, wynikające z obowiązującego od 2014 r. pozwolenia wodnoprawnego. Obecnie gospodarka w[...]

 Strona 1