Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ BĘDKOWSKI"

Narzędzia GIS jako podstawowy instrument pomocniczy wykorzystywany przy wyznaczaniu zasięgu stref zalewowych


  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie narzędzi GIS w procesie wyznaczania zasięgu stref zalewowych, a także pokazanie korzyści, jakie daje integracja GIS z modelami hydraulicznymi. Artykuł bazuje na doświadczeniach związanych z wykonaniem projektów pn. "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki" oraz "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka".Systemy informacji geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) znajdują szerokie zastosowanie w procesie podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów o charakterze geograficznym, dostarczając narzędzi niezbędnych do wprowadzania, integracji, zarządzania, analizy oraz wizualizacji danych przestrzennych. Obecnie trudno wyobrazić sobie wykonywanie analiz przestrzennych bez wykorzystania możliwości GIS. Wyznaczanie zasięgu stref zalewowych (zasięgu powodzi) jest skomplikowanym zadane geodezyjne 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Odległosc [m] h [m n.p.m.] dane geodezyjne NMT Rys. 2. Przekrój korytowy z pomiaru bezpośredniego na tle numerycznego modelu terenu Gospodarka Wodna nr 2/2011 59 riusze, dla których wyznaczane są strefy, powinny obejmować niskie, średnie oraz wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi (dyrektywa 2007/60/ WE). Według wytycznych zaproponowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej do niskich prawdopodobieństw zalicza się zdarzenia występujące raz na 500 lat (Q0,2%) lub raz na 1000 lat (dla zdarzeń ekstremalnych; Q0,1%). Powodzie występujące raz na 100 lat (Q1%) oraz raz na 10 lat (Q10%) zostały w tym opracowaniu zaklasyfikowane odpowiednio jako zdarzenia o średnim oraz wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia. Według wskazań Dyrektywy Powodziowej na potrzeby map zagrożenia oraz ryzyka powodziowego dla każdego z prawdopodobieństw należy oprócz zasięgu powodzi wyznaczyć równ[...]

 Strona 1