Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jan Winter Andrzej Wita"

20 lat stopnia Gabčikovo-Nagymaros - międzynarodowa konferencja


  Bratysława, 24-25 października 2012 r. 24 października 1992 r., o godz. 9.05 Julius Binder ówczesny szef Vodochospodarskiej Vystavby wydał krótką dyspozycję "Sypcie!", dając w ten sposób hasło do przetamowania Dunaju. Dwadzieścia lat później z tej okazji w Bratysławie odbyła się międzynarodowa konferencja, w której wzięli udział wysocy urzędnicy państwowi, a kilkudziesięciu budowniczym i zasłużonym podczas budowy i eksploatacji obiektu wręczono słowackie odznaczenia państwowe. Podczas konferencji wygłoszono 33 referaty w czterech sesjach. Tematyka referatów to - oprócz aspektów historycznych - problemy eksploatacji, kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli wchodzących w skład stopnia, perspektywy stopnia oraz międzynarodowe problemy prawne związane z obiektem. Odbywająca się cyklicznie (co 5 lat) konferencja jest poświęcona różnym aspektom związanym z eksploatacją bardzo dużego stopnia wodnego na Dunaju, uważanego za największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Formuła konferencji zakładała nie tylko prezentację historii budowy i działa[...]

HANOI 2010 - wietnamskie spotkanie z wielkimi zaporami

Czytaj za darmo! »

Gospodarka Wodna nr 10/2010 mość potrzeb w tym zakresie. Z uporem godnym naśladowania zabiegał o środ- ki na realizację tych jakże pilnych i po- trzebnych zadań. Między innymi dzięki Jego staraniom udało się zbudować flo- tyllę lodołamaczy. To było pewnie Jego największym osobistym osiągnięciem zawodowym. Zdzisław Stencel traktował swoją funkcję w Głównym Komitecie Prze- ciwpowodziowym jako rodzaj misji, nie- mal posłannictwo. Wynikało to zapew- ne z Jego wrażliwości na ludzką krzyw- dę i cierpienia. Angażował się sam i z oddanymi Mu współpracownikami we wszystkie akcje przeciwpowodzio- we, zwykle przejmując dowodzenie. Był człowiekiem niesłychanie pracowitym, obdarzonym znakomitą pamięcią, ener- gicznym i operatywnym i dzięki tym ta- lentom był w działaniach przeciwpowo- dziowych niezwykle skuteczny. Równocześnie ogromne znaczenie przywiązywał do budowy oczyszczalni ścieków, poprawy jakości wód, a także współpracy międzynarodowej na wo- dach granicznych. Był pełnomocnikiem rządu ds. współpracy na wodach gra- nicznych. Zadania te są nadal aktualne, a wiele z nich realizowane jest obecnie w ramach Krajowego Programu Oczysz- czania Ścieków Komunalnych współfi- nansowanego ze środków UE, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środo- wiska i Gospodarki Wodnej. W tym miej- scu dodać należy, iż wniósł istotny wkład pracy w dzieło współtworzenia w końcu lat 80. NFOŚiGW. W latach 90. i następnych kontynuo- wał działalność zawodową w sferze rol- nictwa i bankowości. Systematycznie pogłębiał swoją wiedzę, kończąc mię- dzy innymi w Szkole Głównej Handlo- wej w Warszawie Podyplomowe Stu- dium Bankowości. W ostatnich latach, nie przerywając działalności zawodo- wej, zmagał się z ciężką i nieuleczalną chorobą. Wspominając osobowość, wizerunek i osiągnięcia zawodowe Ś.P. Zdzisła- wa zachowamy w naszej pamięci Jego ogromn[...]

XXXII Dni Wielkich Zapór 2010 - Bańska Bystrzyca, 8-10 czerwca 2010 r.


  XXXII Dni Wielkich Zapór (XXXII Priehradné Dni) to konferencja dla specjalistów zajmujących się projektowaniem, budową, eksploatacją i bezpieczeństwem zapór, organizowana przez naszych południowych sąsiadów co dwa lata. Konferencja tradycyjnie odbywa się na przemian w Republice Słowacji i w Republice Czeskiej. Tak było również wtedy, gdy teraz oddzielne państwa stanowiły jeden organizm państwowy. Bańska Bystrzyca była miejscem ostatniej konferencji, która odbyła się w dniach od 7 do 10 czerwca 2010 r. Organizatorami konferencji były: Słowacki Komitet Wielkich Zapór, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Słowackie Przedsiębiorstwo Zarządzania Gospodarką Wodną - Oddział w Bańskiej Bystrzycy. Oficjalnymi partnerami konferencji byli m.in. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po raz pierwszy konferencja była sponsorowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Przebieg konferencji W konferencji uczestniczyło ok. 350 osób ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski. Podczas konferencji przedstawiono informację z 77. Rocznego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (21-24 maja 2009 r.) i z 23. Kongresu Międzynarodowej Komi- Rys. 3. Stary plan zapory i zbiornika Rozgrund [1] Rys. 1. Szyb kopalniany [1] Rys. 2. Urządzenia odwadniające kopalnie [1] sji Wiel[...]

79. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD)


  Lucerna (Szwajcaria), 30 maja - 3 czerwca 2011 r. W ramach 79. Rocznego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD) odbyły się posiedzenia komitetów tematycznych ICOLD, posiedzenie plenarne Komitetu Wykonawczego ICOLD i Międzynarodowe Sympozjum na temat "Zapory i zbiorniki - nowe wyzwania". 79. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego ICOLD W posiedzeniu plenarnym Komitetu Wykonawczego uczestniczą przedstawiciele komitetów narodowych. Polską stronę reprezentowali przedstawiciele Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (POLCOLD) oraz Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB: Janusz Zaleski - przewodniczący POLCOLD-u, Jan Winter - wiceprzewodniczący POLCOLD- u, Andrzej Wita - wiceprzewodniczący POLCOLD-u, Anna Kosik - sekretarz POLCOLD-u oraz Edmund Sieinski - dyrektor OTKZ IMGW-PIB. Podczas tegorocznego spotkania zapadły decyzje ważne dla działalności ICOLD w najbliższych latach. Podsumowano również działania od ostatniego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego w Hanoi w 2010 r. Najważniejsze z nich to: □ Przyjęcie nowych czł[...]

Kioto'2012 - 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz XXIV Kongres Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (Icold )


  Kioto, 2-8 czerwca 2012 r. W Kioto, dawnej stolicy Japonii, odbyły się 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz XXIV Kongres Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD). Imprezie towarzyszyły: posiedzenia komitetów tematycznych ICOLD, posiedzenie plenarne Komitetu Wykonawczego ICOLD, XXIV Kongres ICOLD i Międzynarodowe Sympozjum na temat "Zapory dla zmieniającego się świata - potrzeba transferu wiedzy pomiędzy pokoleniami i w świecie". 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Icold (2-5 czerwca) W posiedzeniu plenarnym Komitetu Wykonawczego uczestniczą przedstawiciele komitetów narodowych. Z polskiej strony wzięli udział przedstawiciele Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (POLCOLD) oraz Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB: Janusz Zaleski - przewodniczący POLCOLD-u, Jan Winter i Andrzej Wita - wiceprzewodniczący POLCOLD-u, Anna Kosik - sekretarz oraz Edmund Sieinski - dyrektor OTKZ IMGW-PIB. Podczas spotkania w Japonii zapadły decyzje dotyczące działalności ICOLD w najbliższych latach; podsumowano również działania od ostatniego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego w Lucernie z 2011 r. Najważniejsze z nich to: □ W związku z zakończeniem 3-letniej kadencji prezydenta ICOLD dr. Jia Jinsheng z Chin odbyły się wybory na nową kadencję. Zgłoszono dwóch kandydatów Przemysława A. Zielinskiego z Kanady (podkreślał swój polski rodowód) oraz Adama Nombre z Burkina Faso. W tajnym głosowaniu zwyciężył jednym głosem (32:31) przedstawiciel Afryki. □ Wybory wiceprezydenta ICOLD ze strefy eu[...]

XV Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Jastrzębia Góra, 18-21 czerwca 2013 r.


  XV Międzynarodową Konferencję Technicznej Kontroli Zapór (TKZ 2013) zorganizował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Polskim Komitetem Wielkich Zapór (POLCOLD) i Sekcją Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Patronat honorowy nad konferencją objął Stanisław Gawłowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem przewodnim: "Zapory - bezpieczeństwo i kierunki rozwoju" (Dams - safety and development direction), które jest odzwierciedleniem problemów nurtujących świat hydrotechniki. W tym roku na miejsce konferencji wybrano polskie wybrzeże - Jastrzębią Górę, a wycieczkę techniczną zorganizowano do elektrowni wodnej w Żarnowcu. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Mieczysław S. Ostojski, dyrektor Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór - Edmund Sieinski oraz wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Wielki Zapór - Jan Winter (fot. 1). Tematykę konferenc[...]

 Strona 1