Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW KALAMAT"

Historia wielkiego pieca nr 2 na tle rozwoju Zakładu Metalurgicznego w Dąbrowie Górniczej DOI:10.15199/24.2018.11.1


  Wprowadzenie. Decyzję o budowie największego za􀀐 kładu metalurgicznego o pełnym cyklu produkcyjnym w Polsce podjęto we wrześniu 1971 roku na posiedzeniu Prezydium Rzą���������������������������������������􀄅d���������������������������������������u Polski Ludowej. Przedsięwzięciu nada􀀐􀀐􀀐 no roboczą nazwę "Huta Centrum". Pod stworzenie tego zakładu wybrano tereny w rejonie pogranicza Zagłębia i Małopolski, w okolicach miejscowości Strzemieszyce - Ząbkowice - Łosień o powierzchni ponad 800 hektarów. Pod koniec 1971 roku na tereny te wkroczyły grupy geo􀀐 detów i geologów, w celu rozpoznania terenu. Geolodzy na podstawie wykonanych odwiertów stwierdzili, że na tych terenach w zamierzchłych czasach doszło do formowa􀀐 nia się skorupy ziemskiej. Stwierdzono istnienie licznych uskoków i znaczne zróżnicowanie występującej gleby - obecne formacje z okresu karbonu, triasu i czwartorzędu. Różnica poziomu powierzchni tego terenu - ok. 20 metrów oraz zróżnicowana gleba, spowodowały, iż konieczna oka􀀐 zała się makroniwelacja terenu. Obecność piaskowców, zlepieńców, glin, skał i wą������������������dołów z bajorami sp􀁓o�������wodowa􀀐􀀐 ła konieczność [...]

Formuły handlowe Incoterms 2000 w hutnictwie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono istotę formuł handlowych zawartych w zbiorze Incoterms 2000. Scharakteryzowano wykładnię 13 formuł handlowych w grupach E, F, C, D, uwzględniając specyfikę problemów dostaw wyrobów hutniczych. In the article there was presented the essence of trade formulas included in the Incoterms 2000-set. There was the interpretation of 13 trade formulas in E, F, C, D groups characterized, with considering the problems of delivery of metallurgical products. Słowa kluczowe: Incoterms, formuły handlowe, transakcje handlu zagranicznego Key words: Incoterms, trade formulas, international trade transactions.Wprowadzenie. Formuły handlowe są to skrótowe formuły, z których wynika podział kosztów, obowiązków i ryzyka dostawy towaru (wyrobów hutniczych) między stronami zawierają[...]

Rola logistyki w transporcie wyrobów hutniczych

Czytaj za darmo! »

Systemy transportowe są ogniwami łączącymi klientów hutnictwa, dostawców surowców, zakłady/wydziały produkcyjne, magazyny i członków kanału dystrybucji, czyli stałe miejsca w logistycznym łańcuchu dostaw. Z definicji wynika, że logistyczny łańcuch dostaw firmy jest sekwencją ustalonych miejsc, do których docierają transportowane towary. Transport umożliwia przepływ towarów między tymi miejscami i tworzy pomost między nabywcą i sprzedawcą [1]. Usługodawca transportowy, który świadczy na rzecz hutnictwa taką usługę, ma decydujący wpływ na sprawność funkcjonowania należących do niego obiektów w łańcuchu dostaw. Znajomość systemu transportu ma podstawowe znaczenie dla sprawnych i efektywnych działań logistycznych w hutach. Transport jest fizyczną nicią wiążącą rozproszone geograficznie miejsca tej działalności. 2. K oszty transportu. W miarę wydłużania się łańcuchów dostaw we współczesnej, globalnej gospodarce, coraz ważniejsza staje się funkcja transportu, polegająca na łączeniu nabywców i sprzedawców, których mogą dzielić dziesiątki tysięcy kilometrów. Ta powiększająca się luka przestrzenna powoduje wzrost kosztów transportu. Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych powoduje wydłużenie dróg transportowych, co pociąga za sobą konieczność utrzymywania wyższego poziomu zapasów zwiększając koszty składowania. Koszty transportu zależą od wielu czynników. Wśród najważniejszych wymienia się [2]: rodzaj ładunku oraz wynikającą z jego indywidualnych cech i właściwości podatność transportową, rodzaj gałęzi transportu, odległość przewozu, szybkość przewozu, regularność połączeń, poziom rywalizacji na rynku, warunki dostawy itd. Analiza kosztów transportu jest zorientowana na ocenę dostępności danej gałęzi transportu, ponieważ stawki przewozowe, minima wagowe, urządzenia zai wyładowcze oraz pakowanie towarów i tworzenie jednostek ładunkowych będą się zmieniać w zależności od środka transportu. U[...]

Spedycja wyrobów hutniczych w transporcie samochodowym i kolejowym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia podstawowe formy spedycji wyrobów hutniczych do odbiorców na rynku krajowym i zagranicznym, tj. transport samochodowy i kolejowy. Jako studium przypadku posłużyło produkcyjne przedsiębiorstwo ArcelorMittal Poland S.A., na podstawie którego zaprezentowano procedury spedycji wyrobów hutniczych. W części teoretycznej artykułu scharakteryzowano zakres działań spedytora. In the article were presented basic forms of forwarding in metallurgical sector to clients in home and foreign market. As the case study was used the steel company ArcelorMittal Poland SA. On the base of the study the key procedures connected with forwarding of metallurgical products were characterized. Moreover in the theory of the article the forwarding agent tasks were presented too. Słowa kluczowe: spedycja, procedura spedycyjna, spedytor Key words: forwarding, forwarding procedure, forwarding agent.Rozwój gospodarki globalnej zbliża do siebie rynki zbytu. Przedsiębiorstwa systematycznie zwiększają produkcję i rozwijają nowe formy współpracy z odbiorcami wyrobów. W obrocie towarowym transport stanowi istotne ogniwo łańcucha logistycznego przedsiębiorstw. Jego pełna realizacja, oprócz samego przewozu, wymaga również świadczenia wielu usług pomocniczych. Zakres tych usług, niezbędnych do sprawnego sfinalizowania procesu przewozowego, jest bardzo szeroki i zróżnicowany w zależności od fizykochemicznych właściwości przewożonego towaru, od ustaleń kontraktu handlowego oraz zarządzeń urzędów administracji publicznej danego państwa. Świadczenie dodatkowych usług pomocniczych wykracza poza możliwość producenta oraz tradycyjnego przewoźnika. W tej sytuacji jedynie racjonalnym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania usług spedycyjnych wyspecjalizowanym w tej dziedzinie podmiotom gospodarczym (spedytorom). Przez pojęcie spedycji należy rozumieć "każą działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu przemieszczenia ładunków na zlecenie osoby prawnej i/l[...]

Technologiczne, organizacyjne i marketingowe założenia systemu logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie hutniczym


  Artykuł przedstawia uwarunkowania funkcjonowania procesu zaopatrzeniowego w przedsiębiorstwie hutniczym. Przedstawiono specyfikę logistyki zaopatrzenia z uwzględnieniem stosowanych w przedsiębiorstwach rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz przyjętych celów marketingowych. Omawiając proces zaopatrzenia wyróżniono koncepcję Just-in-Time, zapewniającą sprawny i efektywny przepływ materiałów i półproduktów od dostawców do przedsiębiorstwa produkcyjnego. The paper show foundations of logistics requirements system in metallurgical company. The specific of the system was presented according to used technological and organizational solutions or marketing targets. In the paper the conception of Just-in-Time was exposed because it used in the companies let them better realize delivery of materials and goods to production. Słowa kluczowe: logistyczny system zaopatrzenia, Just-in-Time, plan zaopatrzenia Key words: logistics requirements system, Just-in-Time, supply plan S. 153 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 2 Dostarczane materiały nie podlegają różnicowaniu, a rytm ich dostarczania wynika z cykliczności pro- cesów technologicznych. W trakcie kolejnych etapów wytwarzania produktów realizowanych w stalowni i walcowni - występuje już zróżnicowanie cech cha- rakterystycznych dla wyrobu, co wymaga odpowied- niego grupowania zamówień, aby ilość dostarczanych surowców odpowiadała charakterystyce zaplanowa- nego produktu. Sterowanie procesami produkcyjnymi i związanymi z nimi procesami zaopatrzeniowymi po- winno być realizowane w systemie Just-in-Time - od- powiednia ilość surowców w odpowiednim czasie. Głównym celem tej koncepcji jest ograniczenie zapa- sów do niezbędnego minimum poprzez zapewnienie małych, ale częstych dostaw surowców i materiałów. Stosowanie procedury Just-in-Time powadzi do skróce- nia cykli dostaw i cykli produkcyjnych [1]. Zadaniem systemu zaopatrzenia jest stworzenie takich technolo- gicznych i ekonomicznych warun[...]

Modernization of No. 2 blast furnace in Mittal Steel Poland S.C. Dąbrowa Górnicza division

Czytaj za darmo! »

in the years 2005-2006 a backfitting reline of Blast Furnace no. 2 was carried out in Mittal steel poland sA, unit in Dąbrowa górnicza. BF2, with a cubic capacity of 3200 m3, hearth diameter 12.00 m, hearth height 5.00 m, four tapholes and 32 tuyeres was built in a record-breaking time of 11 months in 1977. BF2 construction was based on BF1 design, adapted and upgraded by Biuro projektów p[...]

 Strona 1