Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"DAWiD WoŹniAK"

Opracowanie technologii procesu tłoczenia wanny typu 1600 z wykorzystaniem systemu eta/Dynaform 5.8


  W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych wspomagających uruchomienie produkcji nowego asortymentu wanien serii 1600. Projekt oraz weryfikację narzędzi do tłoczenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Trudności napotkane podczas symulacji procesu tłoczenia to występowanie zarówno zjawiska pofałdowania, jak też i pękania wytłoczki. Efektem końcowym było zastosowanie efektywnego progu ciągowego w modelu MES, gdzie na podstawie symulacji komputerowych zaproponowano wstępne położenie progów ciągowych, co pozwoliło na wyeliminowanie niepożądanych efektów pękania i pofałdowania w końcowym wyrobie. The paper presents example results of finite element analysis leading to starting up of a new bathtubs range production (1600 series). The design and verification of die for the stamping was performed using FEM. The difficulty encountered in the stamping process is the occurrence of both fracture and wrinkling. At the end the equivalent drawbead model was applied into finite elements model. An proposed drawbead distribution was determined, according to the finite element analysis, to avoid the formation of both fracture and wrinkles. Słowa kluczowe: efektywny próg ciągowy, głębokie tłoczenie, wanna, siła hamowania Key words: equivalent drawbead, deep drawing, bathtub, restraining force 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 871 bu blacha musi przejść złożony proces oczyszczania. Najpierw jej powierzchnia musi zostać odtłuszczona za pomocą chemicznych środków czyszczących: organicznego rozpuszczalnika, który odtłuszcza większość powierzchni blachy, oraz zasadowego roztworu. Dopiero tak przygotowany materiał wsadowy może być poddany dalej procesowi tłoczenia, w trakcie którego nadawany jest mu kształt pod wpływe[...]

Opracowanie technologii procesu tłoczenia wanny typu 1600 z wykorzystaniem systemu eta/Dynaform 5.8


  W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych wspomagających uruchomienie produkcji nowego asortymentu wanien serii 1600. Projekt oraz weryfikację narzędzi do tłoczenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Trudności napotkane podczas symulacji procesu tłoczenia to występowanie zarówno zjawiska pofałdowania, jak też i pękania wytłoczki. Efektem końcowym było zastosowanie efektywnego progu ciągowego w modelu MES, gdzie na podstawie symulacji komputerowych zaproponowano wstępne położenie progów ciągowych, co pozwoliło na wyeliminowanie niepożądanych efektów pękania i pofałdowania w końcowym wyrobie. The paper presents example results of finite element analysis leading to starting up of a new bathtubs range production (1600 series). The design and verification of die for the stamping was performed using FEM. The difficulty encountered in the stamping process is the occurrence of both fracture and wrinkling. At the end the equivalent drawbead model was applied into finite elements model. An proposed drawbead distribution was determined, according to the finite element analysis, to avoid the formation of both fracture and wrinkles. Słowa kluczowe: efektywny próg ciągowy, głębokie tłoczenie, wanna, siła hamowania Key words: equivalent drawbead, deep drawing, bathtub, restraining force 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 931 gineering), optymalizacji kształtu wykrojki (BSE - Blank Size Engineering), analizy narzędzi (DSA - Die Structrual Analysis), kompensacji efektu sprężynowania (SCP - Springback Compensation Process) oraz moduł symulacji całych linii technologicznych (LDS - Line Die Simulation) [1]. 2. Technologia produkcji wanien. Proces produkcji wanien składa się z szeregu operacji, począwszy od zaprojektowania kształtu i określenia stopnia funkcjonalności nowego wyrobu, poprzez wybór i przygotowanie materiału wsadowego, aż do formowania w procesie produkcji. Pierwszy, niezwykle isto[...]

System internetowy dla obliczeń równoległych w modelowaniu strefy półciekłej stali


  W pracy zaprezentowano system internetowy dla aplikacji wykorzystującej obliczenia równoległe oraz obiektowe techniki programowania do modelowania procesu walcowania blach z występowaniem strefy półciekłej. Określenie granicy plastyczności dla stali w stanie półcie- kłym jest niezwykle trudne, a niezbędne dane w postaci krzywych naprężenie-odkształcenie w wysokich temperaturach można uzyskać jedynie przy zastosowaniu analizy odwrotnej. Ze względu na ograniczenie dostępnych zasobów komputerowych, a także złożoność modeli obliczeniowych, bardzo dokładne analizy mogą być czasochłonne, a w pewnych przypadkach nawet niemożliwe. Autorzy, wykorzystując obliczenia równoległe, opracowali algorytm pozwalający na szybkie obliczenia przy użyciu wielu procesorów, co jest głównym przedmiotem niniejszej pracy. The paper presents web base system for an application of parallel object-oriented programming technique in modelling of rolling process of steel plates with semi-solid zone. It also throws light on the problem of semi-solid steels yield stress relationship, one of the main input data of the simulation, and on application of inverse solution, the only possible method of development of the stress-strain curves at extremely high temperatures. Due to limitations of available computer resources a very accurate computation can sometimes be impossible or the time performance can be a barrier for practical application of complex sequential models. Taking advantage of parallel computing the authors have developed an algorithm allowing for fast computation using multiple processors, which is the main subject of the presented paper. Słowa kluczowe: obliczenia równoległe, stan półciekły, modelowanie MES, analiza odwrotna, krzepnięcie Key words: parallel computation, semi-solid state, FEM modelling, inverse analysis, solidification.1. Wstęp. Własności mechaniczne stali mają znaczący wpływ na pole temperatury, naprężeń i od- kształceń i są silnie zależne od tempe[...]

Zastosowanie systemów MES oraz fotogrametrycznych w procesie weryfikacji technologii tłoczenia wanny 1600


  W artykule 􀁓rzedstawiono 􀁓rzykładowe wyniki analiz nu􀁐erycznych i fotogra􀁐etrycznych 􀁐aj􀄅cych na celu weryfikację zastosowanych narzędzi oraz identyfikację 􀁓rzyczyn 􀁓owstawania fałdowania oraz 􀁓ękania wanny serii W1600 w trakcie cyklu 􀁓rodukcyjnego. Weryfikacja jakości narzędzi do 􀁓rocesu tłoczenia 􀁓rze􀁓rowadzona została z wykorzystanie􀁐 technik fotogra􀁐etrycznych z użycie􀁐 syste􀁐u ATOS Tri􀁓le Scan. Analizy nu􀁐eryczne 􀁓rze􀁓rowadzono z wykorzystanie􀁐 syste􀁐u obliczeniowego bazuj􀄅cego na 􀁐etodzie ele􀁐entów skończo- nych 􀀋MES􀀌. Identyfikacja 􀁓ara􀁐etrów zastosowanego 􀁐odelu teoretycznego została dokonana na 􀁓odstawie szeregu 􀁓rób 􀁓rze􀁐ysłowych. Analiza otrzy􀁐anych wyników w 􀁓oł􀄅czeniu z zastosowanie􀁐 Krzywej Odkształceń Granicznych 􀀋KOG􀀌 􀁓ozwoliła na określenie krytycz- nych stref wytłoczki narażonych na 􀁓ofałdowania i 􀁓ęknięcia. The paper presents example results of numerical and photogrammetric analysis of manufacturing process of W1600 bathtub leading to both verification of the used dies and identification causes of cracking and wrinkling. The tools were verified using photogrammetric system ATOS Triple Scan and a computational system based on finite element method. The parameters of the applied theoretical model were determined on the basis of a series of industrial tests. Analysis of the collected results in conjunction with application of Forming Limit Diagram (FLD) led to identification of critical zones of the draw piece exposed to wrinkles and cracks. Słowa klucze: głębokie tłoczenie, wanna, siła ha􀁐owania, geo􀁐etryczny 􀁐od[...]

 Strona 1