Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anna Stasiak"

Czy rejestracja towarowych znaków zapachowych, holograficznych i dźwiękowych jest możliwa? DOI:

Czytaj za darmo! »

Czym jest sam znak towarowy, z założenia wszyscy wiedzą. Jednak zgodnie z nowelizacją ustawy prawo własności przemysłowej (dalej: "pwp")1, definicja ta uległa zmianie. Obecnie art. 120 pwp stanowi, iż znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Taka nowelizacja definicji znaku towarowego uprości rejestrowanie dźwiękowych znaków towarowych, a także sprawi, że możliwa będzie rejestracja znaków towarowych bardziej nowoczesnych takich jak np. znaki zapachowe lub holograficzne. Znaki zapachowe możliwe jednak będą do zarejestrowania dopiero w momencie, gdy dostępna już będzie technologia, która umożliwi prz[...]

Zalety komercjalizacji wzorów użytkowych DOI:


  Karnet okolicznościowy, krzesło, uchwyty, różnego rodzaju obudowy, kotły, listwa podłogowa, okno, kanapa, lampa, lustro, elementy rusztowań, pudełka (w tym także te na czekoladki), ekran dźwiękochronny czy panel sterowania mimo wielu różnic łączy jedno - zostały zgłoszone i zarejestrowane jako wzory użytkowe. Oczywiście są to tylko wybrane przykłady, by podkreślić, jak wiele różnorodnych wzorów użytkowych otacza nas na co dzień. Jak wskazano w ustawie z dn. 30.06.2000 r., prawo własności przemysłowej (p.w.p.), przy spełnieniu przesłanek nowości i użytecznego rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczącego kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci możemy mówić o wzorze użytkowym. Jest nim przemysłowo stosowalne, nowe i użyteczne rozwiązanie konstrukcyjne, czyli dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Jednocześnie oznacza to, iż wzorem użytkowym nie mogą być: sposoby, układy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, algorytmy, maści, roztwory. Przed zgłoszeniem przedmiotu, który chcemy zarejestrować, należy przeprowadzić weryfikację tzw. zdolności rejestracyjnej, by sprawdzić, czy wymagania formalno-prawne są spełnione. Bardzo ważnym kryterium jest nowość, określana przez cechy wskazane w p.w.p. Wzoru nie uważa się za no[...]

Wpływ procesów technologicznych na rozwój astmy zawodowej

Czytaj za darmo! »

Najpoważniejszy problem medycyny pracy w krajach uprzemysłowionych stanowią choroby układu oddechowego o podłożu zawodowym. Efektem zawodowego narażenia na substancje szkodliwe mogą być m.in. choroby dróg oddechowych, jak: choroby śródmiąższowe płuc prowadzące do włóknienia, astma zawodowa oraz choroby nowotworowe. Według danych GUS w roku 2005 narażenie na substancje szkodliwe, dostające się do organizmu poprzez drogi oddechowe, dotyczyło 5 mln osób pracujących w zakładach, w których było zatrudnionych ponad 9 osób. Spośród tej grupy, w warunkach zagrożenia, tj. przy wartościach przekraczających najwyższe, dopuszczalne stężenie (NDS), pracowały 24 tys. osób. W UE zarejestrowano ok. 30 tys. substancji niebezpiecznych, które są używane zarówno w procesach technologicznych, jak i poza przemysłem (1). Prognozuje się iż w ciągu najbliższych 15 lat najczęstszą chorobą zawodową układu oddechowego będzie astma, a odsetek chorych na astmę w grupie wszystkich chorób zawodowych układu oddechowego przekroczy 50% [2, 3]. Pierwsze doniesienia o związku astmy z warunkami pracy pochodzą z IV w. p.n.e., gdzie Hipokrates opisywał objawy astmy u pracowników zatrudnionych przy wytopie metali, u foluszników, krawców, parobków rolnych i rybaków. W czasach nowożytnych Ramazini w roku 1713 opisał astmę wywołaną pyłem zbożowym [4, 5]. Szybko postępujący rozwój przemysłu i chemii powoduje pojawianie się nowych czynników odpowiedzialnych za występowanie astmy zawodowej. Do dziś opisano ich już ponad 2 tys. Według danych European Community Respiratory Health Study w populacji europejskiej astma zawodowa stanowi ok. 10-25% wszystkich przypadków astmy oskrzelowej. W niektórych grupach zawodowych choruje lub może zachorować do 50% zatrudnionych [6]. Za astmę zawodową uznaje się tą, która powstaje w toku związku przyczynowego pomiędzy ekspozycją na alergeny w środowisku pracy a chorobą. W tabeli prz[...]

Diamond as a transducer material for the production of biosensors. Diament jako materiał przetwornikowy do produkcji biosensorów


  Diamond layers were deposited on Si substrate by thermal decompn. of MeH at 930 K and studied for structure by scanning electron microscopy, Raman spectroscopy and electrochem. impedance spectroscopy. The layers quality decreased with the increasing MeH concn. in the input gas (0.5–3.5%). Bioelektronika jest nową dziedziną nauki, łączącą osiągnięcia biologii i elektroniki w celu konstrukcji detektorów charakteryzujących się wysoką czułością, selektywnością oraz dużą szybkością działania. Szczególną uwagę należy poświęcić biosensorom, które bardzo dobrze sprawdziły się w zastosowaniach medycznych oraz badaniach klinicznych. Biosensory elektrochemiczne to urządzenia najczęściej opisywane w literaturze, często w kontekście wykrywania DNA i analizy mutacji. Podstawowym elementem konstrukcji biosensora jest przetwornik (transducer). Wiele popularnych materiałów (np. krzem) stosowanych do konstrukcji przetwornika w biosensorach elektrochemicznych jest podatnych na hydrolizę, prowadzącą do utraty cząsteczek bioreceptorowych z powierzchni przetwornika, co może znacznie zmniejszać czułości biosensora. Pro-blem ten można rozwiązać, stosując warstwy diamentowe, na powierzchni których cząsteczki bioreceptora są znacznie bardziej stabilne i odporne na degradację. Biosensor to urządzenie analityczne składające się z 2 podstawowych elementów: przetwornika (transducera) oraz przyłączonych do jego powierzchni molekuł biologicznych pełniących funkcję receptorów. Zadaniem przetwornika jest zamiana wyniku biologicznego oddziaływania między molekułami receptora a molekułami badanymi na sygnał elektryczny, optyczny lub inny. Schemat biosensora przedstawiono na rys. 1.Do konstrukcji biosensorow jako materia.u przetwornikowego najcz..ciej u.ywa si. polistyrenu1), z.ota (Au)2), krzemu (Si)3) i tlenku krzemu, a ostatnio warstw diamentowych i nanodiamentowych. [...]

 Strona 1