Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Wystalska"

Energy use of sewage sludge Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych DOI:10.15199/62.2015.9.7


  A review, with 38 refs., of methods for drying, combustion, pyrolysis and gasification of sewage sludge. Scharakteryzowano komunalne osady ściekowe jako surowiec o wartości opałowej, określonej przez zawartość substancji organicznej. Przedstawiono metody przygotowania osadów do termicznego przekształcania, polegające głównie na usuwaniu wody w procesach odwadniania i suszenia. Omówiono procesy spalania, pirolizy i zgazowania stosowane do energetycznego wykorzystania osadów ściekowych. Scharakteryzowano również stan obecny i perspektywy energetycznego wykorzystania osadów ściekowych w Polsce. Obecność substancji organicznej w komunalnych osadach ściekowych predysponuje je do przyrodniczego, w tym rolniczego wykorzystania. Często jednak ten sposób zagospodarowania jest ograniczony ze względu na nadmierną zawartość innych składników, np. metali ciężkich. Obecność znacznej ilości substancji organicznych w osadach i związana z tym ich wartość opałowa umożliwia wykorzystanie osadów jako paliwa. Biorąc pod uwagę zbliżający się etap wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z zakazem składowania nieprzetworzonych osadów ściekowych, perspektywicznym kierunkiem zagospodarowania osadów ściekowych wydaje się ich termiczne przekształcanie z odzyskiem energii. Analiza danych dotyczących ilości osadów ściekowych, wskazuje na ciągły przyrost masy tych osadów. Jak podaje GUS1) w 2013 r. wytworzono 540,3 Gg s.m. osadów. Szacuje się2), że ilość osadów ściekowych na koniec 2015 r. osiągnie 662 Gg/r (sucha masa). Ilość ta stanowi znaczący potencjał, możliwy do energetycznego wykorzystania pod warunkiem zaistnienia ku temu technicznych możliwości. W 2013 r. wg GUS przekształcono termicznie 72,9 Gg s.m. komunalnych osadów ściekowych, co stanowi wzrost o prawie 300% w porównaniu z 2010 r. Przygotowanie osadów Wykorzystanie energetyczne osadów ściekowych, a więc traktowanie ich jako paliwa uwarunkowane jest ich wartością opałową, na którą ma wpł[...]

Potencjalne możliwości przeróbki osadów nadmiernych powstających w ciągu technologicznym komunalnej oczyszczalni ścieków


  W dobie poszukiwania technologii bezodpadowych, nie zanieczyszczających wtórnie środowiska naturalnego, termiczne procesy unieszkodliwiania odpadów, tj. stabilizacja beztlenowa, kompostowanie, czy też wspomaganie stabilizacji osadów poprzez ich termiczną obróbkę stanowią obiecujące pod względem zarówno ekologicznym, jaki i ekonomicznym rozwiązanie procesowe. Stabilizacja beztlenowa, w odniesieniu do innych metod unieszkodliwiania odpadów ze względu na swój charakter tj. ustabilizowany produkt końcowy, jakimi są osady przefermentowane oraz powstający w trakcie procesu, posiadający znaczną wartość energetyczną - biogaz jest procesem niezwykle konkurencyjnym. Ograniczenia dotyczące wolnego tempa przebiegu zachodzących podczas stabilizacji beztlenowej reakcji, a także złożoności samego procesu stabilizacji wymagają modyfikacji technologii stabilizacji beztlenowej poprzez termiczną obróbkę osadów przed planowanym procesem fermentacji. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił znaczny rozwój technologii oczyszczania ścieków. Głównym produktem ubocznym biologicznego oczyszczania ścieków różnego pochodzenia są osady nadmierne, wykazujące określona podatność na proces biodegradacji. Prawidłowo prowadzony proces stabilizacji osadów pochodzących z przemysłu chemicznego daje możliwość zadawalającego stopnia ich stabilizacji tj. w zakresie od ok. 37% do ok. 39% redukcji zawartości substancji organicznych. Należy podkreślić, że ze względu na charakter osadów oraz możliwość dalszego ich wykorzystania w praktyce, alternatywą dla procesu stabilizacji beztlenowej jest proces kompostowania. Stwierdzono, iż odnotowany w trakcie kompostowania wzrost temperatury powyżej 60ºC utrzymującej się przez trzy doby, pozwala na osiągnięcie zupełnej higienizacji kompostu oraz zmniejszenie ilości bakterii chorobotwórczych.1. Wprowadzenie Termiczne procesy zachodzące w produkcji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków są wciąż istotnym zagadnieniem badawcz[...]

 Strona 1