Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Adam Tatarek"

Badanie zjawisk rozpuszczania dyfuzyjnego stali reaktywnych w kąpieli cynkowej z dodatkiem bizmutu DOI:10.15199/40.2018.7.3


  1. Wprowadzenie Cynkowanie zanurzeniowe jest obecnie jednym z najbardziej skutecznych i ekonomicznych sposobów zabezpieczania stali przed korozją. Powłoki cynkowe wykazują bardzo dobra odporność korozyjną w wielu środowiskach dzięki ochronie barierowej oraz zdolności do ochrony protektorowej. Dodatkowo odporność korozyjną można zwiększyć poprzez podniesienie temperatury kąpieli cynkowej [21] lub wprowadzenie do kąpieli cynkowej dodatków stopowych Al i Mg [16,17]. Zalety powłok cynkowych decydują o tym, że są one coraz powszechniej stosowane w tym również do zabezpieczania wyrobów wykonanych ze stali stopowych o wysokiej wytrzymałości po obróbce cieplnej [10]. Budowa powłok cynkowych nie budzi wątpliwości i wynika z układu równowagi Fe-Zn [23]. W pracach Horstmana [6,7] jak i Mardera [22] opisano w sposób sekwencyjny powstawanie poszczególnych faz w warstwie dyfuzyjnej powłok. Jednak wciąż istnieje wiele kontrowersji dotyczących kolejności powstawania faz oraz kinetyki ich wzrostu. Struktura powłoki jest wynikiem oddziaływania wzajemnie przeciwstawnych procesów dyfuzji reaktywnej oraz rozpuszczania. Obserwowane odstępstwa kinetyki wzrostu powłoki od parabolicznego przebiegu wywołane są przez rozpuszczanie żelaza na drodze dyfuzji i konwekcji oraz mechanicznym ruchem kąpieli cynkowej. W konsekwencji lokalnych zmian stężenia żelaza powyżej granicznej rozpuszczalności w kąpieli (ok. 0,03% w 450°C) następuje wtórna krystalizacja faz międzymetalicznych stabilnych w istniejących warunkach termodynamicznych [20]. Zjawiska te występują równocześnie, a ich kinetyka jest zaburzana przez oddziaływanie dodatków stopowych i zanieczyszczeń obecnych w stali oraz dodatków stopowych w kąpieli cynkowej. Cynkowanie zanurzeniowe stali z zakresu Sandelina oraz stali wysokokrzemowych powoduje tworzenie się powłok o nadmiernej grubości [2,20,28,29]. Przyrost grubości powłoki na tych stalach, głównie reaktywnych jest spowodowany intensywnym rozrostem [...]

Badania kinetyki początkowego stadium powstawania zanurzeniowych powłok cynkowych na stopach żelaza z różną zawartością krzemu

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano przebieg kinetyki rozpuszczania modelowych stopów żelaza z dodatkiem krzemu w ciekłym cynku odzwierciedlające niekorzystne zjawiska podwyższonej reaktywności w układzie żelazo-cynk. Eksperymenty wygrzewania w temperaturze 440ºC (713K) przeprowadzono w taki sposób, aby wyeliminować mechaniczne i konwekcyjne mieszanie kąpieli cynkowej, co pozwoliło na analizę zjawisk rozpus[...]

Przyczyny powstawania wad powierzchniowych powłoki cynkowej na rurach stalowych

Czytaj za darmo! »

w artykule przedstawiono wyniki badań nad określeniem przyczyn występowania nadmiernej chropowatości powłok cynkowych na rurach stalowych. Przeprowadzono badania składu chemicznego cynkowanej stali. ujawniono strukturę powłok otrzymanych na badanych rurach. określono skład chemiczny poszczególnych składników strukturalnych powłok. stwierdzono, że przyczyną powstawania chropowatości powierzchni [...]

WPŁYW DODATKU Ni, Bi, Sn DO KĄPIELI CYNKOWEJ NA KINETYKĘ WZROSTU I STRUKTURĘ POWŁOK OTRZYMANYCH NA STALACH O ZAWARTOŚCI KRZEMU PONIŻEJ 0,035 %

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków spowych Ni, NiBi, NiBiSn do ktoąpieli cynkowej na strukturę i kinetykę wzrostu powłok na podłożu stali o zawartości krzemu poniżej zakresu Sandelina. Powłoki otrzymane w tych kąpielach porównano z powłokami otrzymanymi w tradycyjnej kąpieli cynkowej z dodatkiem Al. Stwierdzono, że wpływ badanych dodatków na kinetykę wzrostu i strukturę powło[...]

Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kapieli Zn-NiBiSn na stalach o zróżnicowanej zawartości krzemu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymanych w kąpieli z dodatkiem NiBiSn na stalach z różną zawartością krzemu. W trakcie badań określono kinetykę wzrostu powłok podczas zanurzania w kąpieli Zn-NiBiSn, Zn-Ni oraz Zn-Al. Ujawniono także strukturę powłok na stalach o różnej zawartości krzemu. W celu określenia odporności korozyjnej przeprowadzono badani[...]

Rola zjawisk rozpuszczania w procesie cynkowania zanurzeniowego

Czytaj za darmo! »

Rozpuszczanie powierzchni stali podczas cynkowania zanurzeniowego jest procesem złożonym a najistotniejszą rolę odgrywają w nim procesy cząstkowe: transport masy na drodze dyfuzji, konwekcji naturalnej i wymuszonej oraz zachodząca reakcja na granicy ciało stałe - ciecz. W pracy przedstawiono wyniki badań zjawisk rozpuszczania stopów żelazo-krzem w kąpieli cynkowej uzyskane w skrajnych warunka[...]

Porównawcze badania odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymywanych różnymi metodami

Czytaj za darmo! »

Wzrastająca agresywność korozyjna środowiska wymaga zastosowania zabezpieczeń o coraz lepszych właściwościach. Wymaganie te spełniają powłoki cynkowe, które chronią protektorowo podłoże stopów żelaza dzięki niższej wartości potencjału elektrochemicznego i umożliwiają nawet kilkudziesięcioletnią ochronę powierzchni wyrobów. Praca stanowi próbę porównania właściwości antykorozyjnych powłok cynk[...]

Korozja wybranych stopów Fe w ciekłych kąpielach Al i Zn

Czytaj za darmo! »

Proces korozji tworzyw konstrukcyjnych w ciekłych metalach zachodzi intensywnie. Oddziaływanie ciekłych metali z fazą stałą prowadzi najczęściej do zmiany ich składu chemicznego i struktury: Istnieje, więc problem doboru materiałów na urządzenia pracujące w kontakcie z kąpielami metalowymi. Ulegają one intensywnej korozji w środowisku pracy. Ogólnie wiadomo, że najbardziej odpornymi materiała[...]

Mechanizm tworzenia zanurzeniowej powłoki cynkowej na stopach żelaza zawierających krzem

Czytaj za darmo! »

Cynkowanie zanurzeniowe elementów wykonanych ze stali z niekorzystną zawartością krzemu prowadzi do wzrostu zużycia cynku z kąpieli. W wielu pracach opisywany jest mechanizm tego zjawiska jednak niedoceniona jest rola rozpuszczania oraz wtórnej krystalizacji faz z przesyconego żelazem roztworu ciekłego cynku. W pracy przeprowadzono badania technologiczne powstawania powłoki w klasycznych waru[...]

Właściwości powłok lakierowych w systemie duplex – wpływ rodzaju stali i temperatury procesu cynkowania zanurzeniowego

Czytaj za darmo! »

Systemy duplex są znane i stosowane w praktyce przemysłowej od lat, jednak często na powierzchni stali ocynkowanej zanurzeniowo występują wady powłok malarskich oraz niewystarczająca trwałość systemu ochronnego podczas eksploatacji. Powodem tego jest niedostateczne poznanie zjawisk występujących na granicy powłok cynkowej i organicznej. W pracy przedstawiono wyniki badań zależności pomiędzy strukturą i właściwościami powierzchni powłok cynkowych otrzymanych w różnych warunkach a adhezją powłok lakierowych. Stwierdzono, że największy spadek adhezji powłok lakierowych w czasie narażenia korozyjnego w warunkach przyspieszonych następuje w przypadku próbek na stali reaktywnej (zawierającej dodatek krzemu odpowiadający występowaniu zjawiska Sandelina). Przyczepność powłok lakierowych[...]

 Strona 1  Następna strona »