Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Lech Szecówka"

Minimalizacja zanieczyszczeń gazowych podczas dwustadialnego procesu spalania gazu ziemnego w piecu przeciwprądowym

Czytaj za darmo! »

niekontrolowany rozwój przemysłu i żywiołowy postęp cywilizacji stanowi poważne zagrożenie dla naturalnego środowiska człowieka. tlenki azotu, jako jedne z najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń atmosfery, formowane są podczas spalania w kotłach energetycznych, w piecach metalurgicznych i grzewczych. istotny wpływ na ilość wytwarzanego nox ma temperatura płomienia. uwzględniając ten fakt, metod[...]

Zastosowanie techniki termowizyjnej do diagnostyki jakości nagrzewania wsadu w piecu pokrocznym

Czytaj za darmo! »

W procesie nagrzewania wsadu metalowego (wlewki lub kęsy) przed przeróbką plastyczną na gorąco bardzo ważna jest jakość nagrzania wsadu, tzn. osiągnięcie wymaganej temperatury końcowej oraz dopuszczalnej różnicy temperatur. W czasie eksploatacji pieców grzewczych dochodzi do zakłóceń ich prawidłowej pracy (np. uszkodzenie uszczelnienia), co może wpłynąć na jakość nagrzewanego wsadu. Do oceny ro[...]

Numeryczne modelowanie emisji NOx z pieców grzewczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i modelowych redukcji emisji NOx podczas spalania gazu ziemnego. Obliczenia numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem programu ChEmKIN 4.02, zarówno dla komory eksperymentalnej, jak i dla rzeczywistego obiektu, którym był piec przepychowy. Na wstępie zamodelowano zjawiska tworzenia się NOx dla warunków, jakie stosowano w eksperymencie. Na[...]

Zastosowanie metod numerycznych do modelowania emisji nox w procesie reburningu podczas współspalania biopaliw

Czytaj za darmo! »

Redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych, np. tlenków azotu jest bezwzględną koniecznością wynikającą z ciągłej intensyfikacji procesów spalania oraz wprowadzania coraz to bardziej rygorystycznych norm w zakresie ochrony środowiska. Wymusza to postęp w pracach naukowo-badawczych, a nieodzownym elementem badań eksperymentalnych stają się badania z wykorzystaniem metod numerycznych, które umożliwi[...]

Określanie efektywnej przewodności cieplnej wiązek prętów stalowych metodą płaskiej nieograniczonej płyty

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę pomiaru efektywnej przewodności cieplnej w wiązce prętów stalowych. Wielkość ta stanowi jedną z własności cieplnych ośrodka porowatego, jakim jest płaska wiązka prętów. Jej znajomość jest konieczna do modelowania procesu nagrzewania prętów w postaci płaskiej wiązki podczas obróbki cieplnej. 2007 .r . . hUTNIK - WIADOmOśCI hUTNICZE . S . .469 Wprowadzenie. Istotę[...]

 Strona 1