Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Hubert WSTĘPNIK"

Rynek skroplonego gazu ziemnego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Krajowy rynek gazu liczony według zużycia za 2007 rok to 12,7 mld m3 tego nośnika energii [1]. Udział gazu w rynku nośników energii w Polsce wynosi około 13%, co stanowi znacznie mniej niż w krajach Unii Europejskiej, gdzie udział ten szacowany jest na 25%. Stosunkowo niski udział wynika z dużego zużycia w Polsce węgla kamiennego i brunatnego jako podstawowego źródła energii. Strukturę bilansu energii pierwotnej w krajach UE oraz w Polsce przedstawia tabela 1. Głównym powodem skłaniającym do importu skroplonego gazu ziemnego jest zapewnienie ciągłości dostaw przy wzroście zapotrzebowania na paliwo gazowe. Ponadto realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju wskutek dywersyfi - kacji źródeł pozyskania gazu. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na decyzję o realizacji projektu są: 􀁺 uelastycznienie dostaw gazu, 􀁺 poprawienie technicznych możliwości dostaw gazu, 􀁺 równoważenie obciążenia krajowej sieci przesyłowej przez dodatkowe źródło zasilania z kierunku północnego. paliwo czyste i przyjazne środowisku, wywołały potrzebę intensywniejszego niż kiedykolwiek poszukiwania naturalnych złóż tego surowca. Relatywnie duże odległości między punktami wydobycia gazu i rynkami zbytu oraz trudności i koszty związane z rozbudową infrastruktury sieciowej w miejscach trudnodostępnych coraz częściej powodują, że tradycyjne gazociągi stają się zbyt drogą inwestycją dla, mimo wszystko, o[...]

 Strona 1