Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PAVLINA PUSTĚJOVSKÁ"

The replacement coefficient of non-traditional alternative fuels

Czytaj za darmo! »

Various possibilities were intensively studied which concentrated on the problems how to increase the injection of the heavy oil or tar inclusive using a suspension of pulverized coal in oil and injecting of oil in combination with the gas exhausted of the local coal fields respectively. Zbadano różnorodne możliwości, które koncentrowały się na tym, jak zwiększyć wdmuchiwanie olejów ciężkich i [...]

Use of Low-temperature Plasma for Disposal of Electric Waste and Evaluation of Suitability


  Today electric waste is a waste, which is continuously discussed. The main reasons of this fact are possible dangerous components, material reutilization and last but not least its disposal. When metals from scrapped electric and electronic devices are recycled the properties are the same, metal character does not change. The problem is with plastic parts, which essentially change their properties during further treatment. Assessment of availability connection of high-temperature pyrolysis and plasma is a method in research stage but first results are satisfactory. Odpady elektryczne to te odpady, nad którymi toczą się ciągle dyskusje. Głównym powodem za uznanie ich jako odpadów niebezpiecznych jest obecność w nich materiałów do ponownego wykorzystania oraz sposób ich utylizacji. Kiedy odzyskiwane są metale ze złomu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ich własności są takie same, charakter metalu nie zmienia się. Problem stanowią części z tworzyw sztucznych, które zasadniczo zmieniają swoje własności podczas dalszej obróbki. Ocena związku pirolizy wysokotemperaturowej i plazmy wykorzystywanych do utylizacji odpadów niebezpiecznych jest metodą w fazie badań, ale pierwsze wyniki są zadowalające. Key words: electric waste, high-temperature pyrolysis, low-temperature plasma Słowa kluczowe: odpady elektryczne, piroliza wysokotemperaturowa, plazma niskotemperaturowa 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 809 sma arc is a result of the electric resistance of plasma arc column of electrically conductive gas transforming electric power into heat. Plasma burners operate with internal electric arc generated by DC between cold [...]

Some implications of the use of alternative fuels in the blast furnace


  Paper deals with the analytical blast furnace process evaluation system. The submodels of prediction of the minimum coke consumption. The prediction methodology for the permeability limit is based on calculation of gas-dynamically minimum consumption of coke. Decreasing consumption of metallurgical coke demands a better quality of coke employed for the purpose. Artykuł dotyczy analitycznego systemu oceny pracy wielkiego pieca. Przedstawiono submodele przewidywania minimalnego zużycia koksu. Metodologię prognozowania limitu przewiewności oparto na gazodynamicznych obliczeniach minimum zużycia koksu. Zmniejszenie zużycia koksu metalurgicznego wymaga jego lepszej jakości. Keywords: blast furnace, iron ores, charge permeability, coke consumption Słowa kluczowe: wielki piec, ruda żelaza, przewiewność wsadu, zużycie koksu S. 900 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 10 1. Introduction. Reduction of iron ores is one of the most important basic metallurgical processes [1]. Presently a substantial accent is laid upon the changes in the raw material and energy supply with the objective to attain optimum blast furnace burden, and minimal fuel/energy rates. Coal in the form of coke plays the dominant role in the blast furnace process. As such, coke production, coal charge composition, and coke properties are subject of continuous study and research. The coke- -making process development goes beyond its traditional limits, as regards emission decrease or new coking equipment. The evaluation o[...]

Use of non-traditional alternative fuels, typical of the Moravian-Silesian region for Midrex technology, with a view to reducing the environmental burden


  Metallurgical coke is becoming worldwide more deficit and costly reducing mean and source of heat energy during traditional pig iron pro- duction in blast furnaces. In spite of the fact that up till now not every possibility of production of quality metallurgical coke from less caking coal and even non-caking kinds of coals has not been used, it is necessary to be concerned with problems of pig iron production without using coke sufficiently beforehand. Some alternative method of iron production could be a solution both from melting and/or direct reduction (for example Midrex). A lot of theoretic and practical knowledge from direct iron production will be also possible to use in connection with existing production of pig iron in blast furnaces aiming to replace a considerable part of metallurgical coke with more available and cheaper fuels and power sources. W tradycyjnym procesie wytwarzania surówki w wielkim pieca koks metalurgiczny jest coraz bardziej deficytowym reduktorem i źródłem energii cieplnej. Do tej pory nie opracowano technologii wytwarzania koksu metalurgicznego spełniającego odpowiednie wymagania jakościowe z węgli nie spiekających się. Dlatego konieczne jest już teraz opracowanie technologii produkcji surówki żelaza bez stosowania koksu. Rozwiązaniem mogą być alternatywne metody produkcji żelaza (np. metoda MIDREX). Niektóre z rozwiązań teoretycznych i praktycznych dotyczących redukcji bezpośredniej mogą znaleźć zastosowanie w procesie wielkopiecowym. Pozwoli to na częściowe ograniczenie zużycia koksu metalurgicznego poprzez zastąpienie go bardziej dostępnymi i tańszymi źródłami paliw i energii. Key words: direct reduction, coal, alternative fuels Słowa kluczowe: redukcja bezpośrednia, węgiel, paliwa alternatywne.1. Introduction. In blast furnace department the decrease of total costs of production is possible mainly by decrease of the costs[...]

ZINC AND COBALT EXTRACTION FROM REFUSE AFTER SPHALERITE MINERAL LEACHING


  The paper deals with a possibility of zinc and cobalt extraction from refuse after sphalerite mineral leaching. It contains theoretic analysis of hydrometallurgical processes. Practical part describes samples and their leaching in 10 % and 20 % sulphuric acid. In the end of the paper it is evaluated under which conditions the highest yield of zinc and cobalt from refuse after sulphide ore leaching is reached. Keywords: zinc and cobalt, sphalerite minerals, hydrometallurgical processes, leaching in 10 % and 20 % sulphuric acid, leaching conditions, yield EKSTRAKCJA CYNKU I KOBALTU Z ODPADÓW PO ŁUGOWANIU MINERALNEGO SFALERYTU W artykule przedstawiono możliwości ekstrakcji cynku i kobaltu z odpadów po ługowaniu mineralnego sfalerytu. Przedstawiono teoretyczną analizę procesów hydrometalurgicznych. W części praktycznej opisano próbki i ich ługowanie 10 % i 20 % kwasem siarkowym. W końcowej części artykułu oceniano, w jakich warunkach został osiągnięty najwyższy uzysk cynku i kobaltu po ługowaniu rud siarczkowych. Słowa kluczowe: cynk i kobalt, minerały sfalerytu, procesy hydrometalurgiczne, ługowanie 10% i 20% kwasem siarkowym, warunki ługowania, uzysk Introduction They are one of the sources of ore raw. These ones have to be processed through treatment processes in to form of concentrate serving as an input raw for production of the particular metal. Production of metals can proceed in several ways, for example in pyrometallurgical, hydrometallurgical or electrometallurgical way. After the production itself refining processes follow. Hydrometallurgical processes are one of the essential processes of the productio[...]

 Strona 1