Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Stawiany"

Nowe strategie wyznaczają kierunki rozwoju NFOŚiGW


  Czterdziestolecie AURY, miesięcznika Naczelnej Organizacji Technicznej, poświęconego kształtowaniu i ochronie środowiska, to dobry czas dla refl eksji nad dokonaniami pisma i wszystkich instytucji, organizacji, jednostek czy osób zajmujących się zawodowo czy społecznie problemami ekologii w naszym kraju. Jest to również dobry czas na spojrzenie w przyszłość, na czekające nas zadania i sposób ich realizacji. Organizację i dokonania w fi nansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym działania NFOŚiGW i WFOŚiGW, wyznaczają zmiany ustrojowe i prawne, w szczególności wejście do Unii Europejskiej. Przypomnimy tutaj najważniejsze daty i fakty. - 1989 - rozpoczęcie działalności NFOŚiGW na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 roku, - 1992 - początek działalności Fundacji EkoFundusz, - 1993 - utworzenie samodzielnych osób prawnych i rozpoczęcie działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - 1996 - NFOŚiGW oraz fundusze wojewódzkie uczestniczą we wdrażaniui wspieraniu programów pomocowych przed wejściem do Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, środowiska, a także rolnictwa - ISPA, PHARE i SAPARD, - 2001 - uchwalenie ustawy Prawo ochrony środowiska, która stanowiła przystosowanie naszego prawa ekologicznego do prawa unijnego, - 2003 - podpisanie traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej. Dofinansowywanie zadań środowiskowych określonych w traktacie, w szczególności okresów przejściowych, stanowi podstawowe zadanie Funduszy, - 2004 - przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, - 2004-2006 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze wojewódzkie uczestniczą w fina[...]

Działania NFOŚiGW na rzecz ochrony klimatu


  Artykuł jest rozwinięciem poprzedniego (AURA nr 3/2013), w którym pokazaliśmy, w jaki sposób nowe strategie działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i funduszy wojewódzkich wyznaczają ich kierunki rozwoju na lata 2013-2016 oraz na dalszą perspektywę do 2020 roku. Należy przypomnieć, że generalnym celem działania NFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Tak sformułowany cel generalny jest odpowiedzią na zobowiązania środowiskowe, określone w traktacie akcesyjnym do UE, pakiecie energetyczno-klimatycznym i innych uregulowaniach oraz realizuje cele określone w Polityce ekologicznej państwa. Kończący się rok 2013 jest pierwszym rokiem wdrażania "Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku", która określiła kierunki zmian w dotychczasowym modelu naszej instytucji. Główne zmiany to m.in.: 􀁺 konsolidacja wspieranych celów, jasne ich określenie i zmniejszenie liczby priorytetów; 􀁺 tworzenie nowych instrumentów przez zaangażowanie trzeciego partnera - system ESCO (Energy Service COmpany), PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne); 􀁺 stosowanie zwrotnych instrumentów finansowych i założona zmiana struktury finansowania - dążenie do znaczącego zwiększenia finansowania zwrotnego w stosunku do bezzwrotnego; &[...]

 Strona 1