Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"HANNA OBARSKA-PEMPKOWIAK"

Wpływ zawracania odcieków z odwadniania osadów ściekowych na pracę oczyszczalni ścieków

Czytaj za darmo! »

Oceniono wpływ zawracania odcieków na efektywność pracy ciągu technologicznego oczyszczalni oraz jakość oczyszczonych ścieków. Analizowano ilościowe i jakościowe zmiany stężeń zanieczyszczeń, w tym organicznych, biogennych i metali ciężkich. Wykazano m.in., że cyrkulacja odcieków powstających podczas odwadniania osadów w wirówkach powodowała wzrost stężenia trudno rozkładalnej substancji [...]

Perspektywy rozwoju systemów sanitarnych z zastosowaniem toalet separujących w Europie

Czytaj za darmo! »

Istniejące technologie z tradycyjnymi toaletami zbiorczymi (WC), kanalizacją ogólnospławną (względnie rozdzielczą) oraz oczyszczalnią centralną niosą za sobą szereg wad i nie rozwiązują problemu gospodarki wodno-ściekowej [7, 23, 42, 44]. Ochrona wód bazuje nadal na filozofii "end-of-pipe" i oczyszczalniach komunalnych. Pomimo wysokiej efektywności oczyszczania ścieków z obiegu przyrodniczeg[...]

Zawartość wybranych metali ciężkich w makrofitach oczyszczalni hydrofitowej

Czytaj za darmo! »

Rośliny zasiedlające oczyszczalnie hydrofitowe mają duży udział w usuwaniu zanieczyszczeń ze ścieków. Dobrze znana jest ich rola w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych oraz związków azotu, mniej jest natomiast doniesień dotyczących pobierania przez hydrofity metali ciężkich. Gergsberg i in. (1986) analizowali pracę systemu hydrofitowego zasiedlonego sitem oraz pałką szerokolistną, zasilanego[...]

Wpływ jakości doprowadzanej substancji organicznej na wydajność i eksploatację oczyszczalni hydrofitowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania określające wpływ substancji organicznej na efektywność oczyszczania ścieków. Obiektami badań były złoża z pionowym przepływem ścieków (VFCW) wchodzące w skład dwóch hybrydowych systemów hydrofitowych zlokalizowanych w Wieszynie i Wiklinie k. Słupska. Analizowane złoża były podobne pod względem budowy (materiału filtracyjnego, głębokości złoża i czasu eksploatacji), jednak różniły się obciążeniem substancją organiczną wynoszącym odpowiednio 8,0 g ChZT/m2d i 31,0 g ChZT/ m2d. Analiza jakości substancji organicznej w ściekach polegała na określeniu stężeń substancji organicznej występującej w zawiesinie trudno rozkładalnej (XI) i podatnej na rozkład biologiczny (XS) oraz substancji organicznej w postaci rozpuszczonej łatwo rozkładalnej biologicznie (SS) i nie podatnej na rozkład (SI). Intensywność natleniania obiektów, wywołanego dyfuzyjnym przepływem tlenu do gruntu, określono dokonując pomiarów współczynnika dyfuzji tlenu w gruncie (Dg). Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że wzrost obciążenia ładunkiem substancji organicznej powodował pogorszenie warunków tlenowych w złożu, a w konsekwencji spadek efektywności usuwania zanieczyszczeń. Wykazano, że niewłaściwa eksploatacja obiektu w Wieszynie związana z nadmiernym obciążeniem zawiesiną organiczną była bezpośrednią przyczyną kolmatacji złóż VF-CW. Two biolog. wastewater treatment plants with hybrid hydrophyte systems located at Wieszyno and Wiklino, PL (vertical flow constructed wetlands) were analyzed for efficiency of removal of impurities. The efficiency depended on quality and hight of org. matter (COD values 8.0 and 31.0 g/m2d, resp.). The Wieszyno plant was less efficient (COD redn. by 41.2% to 47.4% only) than that of Wiklino (COD redn. by 80.1% to 89.2%) because of lower oxygenation intensity (O2 diffusion coefs. 0.0132 and 0.0552 cm/s, resp.). W ostatnich latach wzrost zainteresowania systemami hydrofitowymi wynika z usuwan[...]

Technologia unieszkodliwiania osadów ściekowych przy zastosowaniu metody hydrofitowej


  Metoda hydrofitowa odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych polega na stosowaniu wielowarstwowych zalewów osadów o niskim stężeniu suchej masy 0,5-1%. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się specjalnie zbudowane obiekty naziemne lub podziemne zasiedlone trzciną pospolitą (Phragmites australis). Pomimo naturalnego charakteru procesów w porównaniu z urządzeniami mechanicznymi skuteczność odwadniania osadów w obiektach trzcinowych jest bardzo efektywna. Materiał badawczy pobrano z czterech obiektów eksploatowanych od 7 do 15 lat w Danii. Obiekty te zlokalizowane były na terenie oczyszczalni obsługujących od 9 000 do 40 000 mieszkańców w miejscowościach Rudkobing, Vallo, Nakskov i Helsinge w pobliżu Kopenhagi. Przeprowadzono badania zmian stężenia suchej masy, substancji organicznej azotu Kjeldahla i fosforu ogólnego oraz wybranych metali ciężkich wzdłuż profilu podłużnego warstwy osadów ściekowych z analizowanych obiektów. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że stężenie suchej masy oraz fosforu ulegało zwiększeniu wraz z głębokością, natomiast stężenie substancji organicznej oraz azotu uległo obniżeniu. Stwierdzono również, że stężenie metali ciężkich w osadach ściekowych były poniżej wartości dopuszczalnych, co umożliwia ich rolnicze wykorzystanie.Pierwsze doświadczenia z zastosowaniem trzciny do odwadniania osadów prowadzone były w Niemczech, w Centrum Badań Nuklearnych w Karslruhe w latach sześćdziesiątych. W 1974 r. w Ustersbach w Niemczech metodę tę wykorzystywano w skali technicznej do odwadniania osadów pochodzących z browaru [7]. Większe zainteresowanie stosowaniem trzciny do odwadniania osadów ściekowych odnotowano w latach osiemdziesiątych. Obecnie systemy te znajdują się w wielu krajach w Europie, m.in. w Danii, Francji, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Włoszech oraz w Polsce. Szacuje się, że we Francji znajduje się ok. 300, a w Danii - ok. 120 obiektów tego typu. Największe obiekty unieszkodliwiają nawet 3 5[...]

Oczyszczanie wód opadowych w obiektach hydrofitowych

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój miast oraz niedawna zmiana stanowiska na temat konieczności natychmiastowego odprowadzania wód opadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych sprawiają, iż problem ich jest wciąż aktualny. Według nowego ustawodawstwa priorytetem staje się ograniczenie ilości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sieciowej, między innymi przez minimalizację powierzchni utwardzanych. Zaleca się spływ[...]

Zastosowanie złóż hydrofitowych do oczyszczania ścieków o wysokim ładunku zanieczyszczeń

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Jednym z najbardziej istotnych problemów związanych z usuwaniem zanieczyszczeń staje się oczyszczanie odcieków: ze składowisk odpadów komunalnych oraz odcieków powstających w trakcie mechanicznego odwadniania osadów ściekowych. Zarówno odcieki ze składowisk, jak i z odwadniania osadów, charakteryzują się wysokimi stężeniami substancji organicznej, która wyrażona w ChZT wynosi średnio ok. 8000 mgO2/dm3, zawiesiny ogólnej - średnio ok. 6000 mg/dm3 oraz azotu ogólnego - średnio ok. 1600 mg/dm3 przede wszystkim, w formie azotu amonowego. Dotychczas wykazano np., że stężenie azotu amonowego w odciekach z oczyszczalni w Luggage Poit w Australii ulegało zmianom od 943 do 1710 mg/ dm3, a zawiesiny ogólnej od 95 do 6132 mg/dm3 (Fux i in. 2002, Fux i in., 2006). Natomiast w oczy[...]

Zastosowanie hydrofitowej metody oczyszczania ścieków na świecie i w Polsce


  Każda działalność produkcyjna związana jest z użyciem surowców i energii. W wyniku tej działalności uzyskujemy nie tylko oczekiwany produkt ale również dodatkowe produkty uboczne a nawet odpady. Współczesna cywilizacja dąży w kierunku podejmowania działań ograniczających lub wręcz eliminujących powstawanie odpadów. W przypadku unieszkodliwiania ścieków borykamy się z problemem powstawania osadów ściekowych, których przeróbka i unieszkodliwianie jest bardzo kłopotliwe i znacznie bardziej kosztowne w porównaniu z oczyszczaniem ścieków. Współczesne duże oczyszczalnie ścieków stoją przed problemem ostatecznej utylizacji osadów za pomocą procesu spalania. Jest to rozwiązanie stosowane w dużych aglomeracjach na obszarach o dużej gęstości zaludnienia np. w Holandii czy Japonii. Natomiast w krajach skandynawskich, gdzie liczebność poszczególnych aglomeracji jest znacznie mniejsza wdraża się separację ścieków w miejscu powstawania, aby o ile to możliwe rozwiązać problem oczyszczania w miejscu ich powstania. Powstają zintegrowane systemy sanitarne, w których wydzielane są ścieki żółte i szare, wody opadowe oraz ścieki czarne. Podział ten umożliwia ich bezpośrednie zagospodarowanie, zwykle z udziałem systemów hydrofitowych. Najbardziej kłopotliwe są ścieki czarne, które wymagają wzbogacenia w substancję organiczną. W obrębie małych jednostek osadniczych w tym celu stosuje się odpadki organiczne pochodzące z kuchni do produkcji kompostu. W większych skupiskach dodaje się biomasę, aby umożliwić proces fermentacji prowadzący do produkcji biogazu, który można bezpośrednio wykorzystać jako surowiec energetyczny. Pozostałość po fermentacji zwykle przetwarza się na kompost (również z dodatkowym użyciem biomasy). Podejście takie umożliwia produkcję zarówno zielonej energii jak i nawozu, który bezpośrednio jest wykorzystywany we wszelkiego rodzaju działaniach związanych z rolni88 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LUTY 2012 czym użytkowanie[...]

Najnowsze doświadczenia i aplikacje metody hydrofitowej w gospodarce komunalnej


  Obecnie gospodarka komunalna stoi przed kolejnym wyzwaniem a mianowicie uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w których uwzględnione są nie tylko względy ekonomiczne i środowiskowe ale także rozwój i szeroko pojęte dobro społeczeństwa. Alternatywnymi rozwiązaniami, które w tych warunkach mogą się bardzo dobrze sprawdzić są technologie naturalne takie jak metoda hydrofotowa. W pracy przedstawiono najnowsze doświadczenia i przykłady zastosowań na Świecie oraz z Polsce. Wskazano kierunki nowych badań i podano zastosowania już dobrze znane i sprawdzone od lat.1. Wstęp Gospodarka komunalna zajmuje się problemami związanymi z bytowaniem i produkcją przemysłową prowadzoną przez ludność miast i wsi. Jej zadaniem jest m.in. bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności polegające na świadczeniu usług powszechnie dostępnych. W ramach tych usług muszą być m.in.: zbierane i oczyszczane ścieki bytowe, przemysłowe i opadowe oraz inne produkty i odpady powstające w czasie ich unieszkodliwiania. Obecnie wszystkie te działania muszą uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju, a więc zaspokajać potrzeby ludności bez pomniejszania zasobów dla przyszłych pokoleń. Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada wykorzystanie najlepszych dostępnych technik i praktyk, które pomogą rozwijać się społecznościom, bez uszczerbku dla środowiska przyrodniczego. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem środowiska towarzyszy wielu działaniom technicznym, wykonywanym pod nadzorem inżynierów. Dobrym przykładem inżynierii ekologicznej jest wykorzystywanie metod naturalnych np. metody hydrofitowej w unieszkodliwianiu ścieków. W obiektach hydrofitowych zachodzi jednocześnie wiele różnorodnych procesów odpowiedzialnych za usuwanie zanieczyszczeń. Jest to wynikiem specyficznych warunków umożliwiających rozwój mikroorganizmów i hydrofitów (roślin wodnych i wodnolubnych) zdolnych do funkcjonowania w warunkach tlenowych, beztlenowych i względni[...]

Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych powstających w trakcie oczyszczania ścieków w reaktorach systemu MUCT

Czytaj za darmo! »

Rodzaj źródła, z którego pochodzą metale zawarte w ściekach ma wpływ zarówno na ich ilość jak i rozmieszczenie w układzie fazowym oraz specjację (Wang i in. 2004). Kadm, rtęć, chrom oraz nikle pochodzą przede wszystkim ze ścieków przemysłowych, natomiast miedź i cynk pochodzą głównie ze ścieków bytowych. Biologiczna metoda oczyszczania ścieków osadem czynnym zapewnia usuwanie substancji orga[...]

 Strona 1  Następna strona »