Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW GŁOWACKI"

Komputerowe modelowanie krzywych odkształcenie-naprężenie dla stali niskowęglowych odkształcanych w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono metodykę wyznaczania krzywych odkształcenie-naprężenie dla stali odkształcanej w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu symulatora termomechanicznego gLeeBLe 3800 w instytucie Metalurgii Żelaza w gliwicach. symulator umożliwia przeprowadzenie fizycznej symulacji procesów odkształcania metali w stanie półciekłym. i[...]

Komputerowa weryfikacja modeli reologicznych stali o zawartości 0,096 % C dla zakresu temperatury powyżej 1400 oC

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki komputerowej weryfikacji opracowanych przez Autorów modeli reologicznych stali o zawartości 0,096 % C odkształcanej w bardzo wysokich temperaturach. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu symulatora termomechanicznego GLEEBLE 3800 w Instytucie Metalurgii żelaza w Gliwicach. Na podstawie analizy odwrotnej, ujmującej wyniki tych badań i symulacji komputero[...]

Model reologiczny odkształcania stali 18G2A w zakresie temperatur 1200 °C÷1425 °C

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model reologiczny stali 18G2A odkształcanej w ekstra wysokich temperaturach oraz w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej. Opracowany model będzie wymagany przy projektowaniu systemu symulacji MES 3D, zintegrowanego odlewania połączonego z walcowaniem blach. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu symulatora termomechanicznego Gleeble 3800 w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Symulator umożliwia przeprowadzenie fizycznej symulacji procesów odkształcania metali w stanie półciekłym. Istotą symulacji było odtworzenie przebiegu zmian temperatury i odkształceń, jakim podlega materiał poddany przemysłowemu procesowi walcowania w stanie półciekłym. Przedstawiono przykładowe krzywe odkształcenie-naprężenie oraz poddano dyskusji występujące przy[...]

Wpływ stałej i zmiennej gęstości na rozkład naprężeń i odkształceń w próbkach stalowych poddawanych ściskaniu w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy odkształcania próbek stalowych w zakresie temperatur, w których zachodzi zmiana stanu skupienia podczas intensywnego chłodzenia. Opracowany model matematyczny próby spęczania próbek, w których występuje strefa półciekła, oparty na warunku stałej objętości w postaci analitycznej i uwzględniający zmiany gęstości materiału, może być z powodzeniem stosowany do symulacji procesu. Oprócz porównania modelu uwzględniającego wpływ zmiennej gęstości na przebieg symulacji z klasycznym modelem bez zmiennej gęstości metalu, praca zawiera wyniki obliczeń uzyskanych przy zastosowaniu obu modeli. The paper deals with the deformation of steel specimens in temperature range, which is characteristic of the last stage of transformation of aggregation state, while the material is subjected [...]

Badania plastyczności stali odkształcanej w wysokich temperaturach


  Głównym celem pracy było wykonanie serii prób eksperymentalnych zmierzających do weryfikacji zmodyfikowanej metodologii wyzna- czania krzywych odkształcenie - naprężenie dla stali odkształcanej w wysokich temperaturach oraz w zakresie współistnienia fazy ciekłej i stałej. W pracy poddano także dyskusji występujące problemy podczas modelowania procesów wysokotemperaturowych (nagrzewanie/ odkształcanie) oraz zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych i przykładowe krzywe odkształcenie - naprężenie. The main objective of this study was a series of experimental tests aimed to verify the revised methodology of stress-strain curve determination for steels deformed in high temperature range on the coexistence of liquid and solid phases. The paper has also discussed the problems that occur during high-temperature deformation process modeling and presents example results of computer simulations and sample strain- -stress curves. Słowa kluczowe: wysokie temperatury, plastyczność, obliczenia odwrotne, stan półciekły, krzywe odkształcenie - naprężenie Key words: extra-high temperatures, plasticity, inverse analysis, semi-solid state, strain-stress curves 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 276 [2, 3]. System umożliwia przeprowadzenie wirtualnej próby procesu przetapiania próbki w układzie symu- latora [4], a w efekcie procesu ściskanie w zakresie współistnienia fazy ciekłej i stałej [5]. W pracach [2÷4] zaprezentowano szczegółowo model matematyczny, na podstawie którego został opracowany system. Obecna wersja systemu została doposażona w samodzielny preprocesor, który umożliwia m.in. kreślenie map konturowych oraz moduły do optymalizacji i aproksymacji danych doświadczalnych. W dalszej części pracy wszystkie obliczenia i analizy wraz z wizualizacją wyników wykonano przy wykorzystaniu opracowanego systemu wspomagania (rys.1). Badania zostały podzielone na trzy główne etapy, w których realizowano następujące zadania: Etap I: Wyznacz[...]

Modelowanie wydzielania węglikoazotków w stalach mikrostopowych z wykorzystaniem metody automatów komórkowych DOI:10.15199/24.2017.4.2


  Wydzielenia węglikoazotków mikrododatków V, Nb i Ti silnie wpływają na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali mikrostopowych. Do przewidywania własności mechanicznych stali wymagane są takie parametry wydzieleń jak zawartość (ułamek objętości) i rozmiar (średni promień cząstek). Modele matematyczne opisujące proces wydzielania pozwalają określić te parametry. Modele te opierają się na równaniach algebraicznych opisujących zarodkowanie i kinetykę wzrostu wydzieleń. Rozwój nauk informatycznych umożliwia przeprowadzanie symulacji procesów wydzieleniowych. Jednym z dostępnych narzędzi informatycznych do przeprowadzenia symulacji jest metoda automatów komórkowych. W artykule przedstawiono model automatu komórkowego do obliczania rozmieszczenia i zawartości wydzieleń węglikoazotków w stalach mikrostopowych zawierających dodatki Ti, Nb lub V. Słowa kluczowe: Automat komórkowy, wydzielanie, węglikoazotki, mikrododatki, stal mikrostopowa.Wprowadzenie. Stale niskostopowe to stopy żelaza z węglem, w których zawartość pierwiastków stopowych nie przekracza kilku procent. Wśród tych stali na szczególną uwagę zasługują stale mikrostopowe. Ze względu na mikrostrukturę można je podzielić na stale o strukturze ferrytyczno-perlitycznej, ferrytu iglastego oraz martenzytu odpuszczonego. Ze względu na sposób technologicznego procesu wytwarzania oraz przeznaczenie, można je skategoryzować następująco [4, 9]: - stale stosowane bezpośrednio po przeróbce plastycznej w postaci blach, - stale na pręty i odkuwki, - stale do ulepszania cieplnego. Stale mikrostopowe to przede wszystkim stale znajdujące zastosowanie do wytwarzania elementów konstrukcji takich jak: zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki paliwa, mosty, rurociągi czy elementy konstrukcji budowlanych. Stale te charakteryzują się podwyż[...]

Zastosowanie zaawansowanych metod rozwiązywania układu równań dla przestrzennego modelu wymiany ciepła w procesie walcowania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem modelowania zjawiska wymiany ciepła w procesie walcowania pasm ze strefą półciekłą z dyskretyzacją metodą elementów skończonych. Dla problemów tego typu wymagana jest duża dokładność obliczeń, stąd niezbędne jest odpowiednie zagęszczanie sieci elementów w badanym obszarze. Powoduje to znaczny wzrost zapotrzebowania na pamięć operacyjną komputera i jednocześnie is[...]

Metody sztucznej inteligencji, teoria rozpoznawania obrazów i obliczenia równoległe w inżynierii

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono problem informatycznego wspomagania prac inżynierskich - koncentrując się na dwóch aspektach: inteligentnym rozpoznawaniu wzorów i obrazów oraz na obliczeniach równoległych wspomagających prace technologiczne. Inteligentny system komputerowy może być niezwykle użytecznym asystentem w identyfikacji i diagnozowaniu problemów procesów czasu rzeczywistego. Nietypowe rezultaty obserwacji mogą być łatwo interpretowane i mieć wpływ na dalszy przebieg procesu. W pracy przedstawiono inteligentny system zaimplementowany w praktyce, oparty na teorii rozpoznawania obrazów. Wstępne wyniki na możliwości automatycznego rozpoznawania obrazów z zadowalającą dokładnością i następującą po nim klasyfikacją obiektów. System może zostać zaadoptowany do szeregu różnych typów obrazów. I[...]

Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze strefą półciekłą

Czytaj za darmo! »

Metoda elementów skończonych jest szeroko stosowana do modelowania zjawisk fizycznych, w tym procesów odkształcania metali. Ze względu na złożoność zjawisk fizycznych zachodzących podczas takich procesów zachodzi konieczność stosowania skomplikowanych modeli matematycznych umożliwiających opisanie zachowania się metalu z zadowalającą dokładnością. Istotnym aspektem modelowania zjawisk jest nie tylko symulacja zachowania się samego materiału w czasie procesu, ale również dążenie do kontrolowania parametrów procesu w zakresie umożliwiającym uzyskanie wyrobu o jak najlepszych parametrach użytkowych. Jednym z takich zastosowań jest sterowanie procesem dogniatania pasma ze strefą półciekłą, tzw. "soft reduction". Ze względu na charakterystykę procesu ciągłego odlewania stali niewielkie zmiany parametrów mogą mieć zasadniczy wpływ na całość procesu z zatrzymaniem produkcji włącznie. Wykorzystanie modelu matematycznego wraz z metodą elementów skończonych dostarcza informacji opisujących ww. proces. Aby wyniki odzwierciedlały rzeczywistość w sposób zadowalający, niezbędne jest zastosowanie wystarczającej dokładności obliczeń. Wiąże się to z koniecznością generowania gęstej siatki elementów skończonych. Powoduje to powstawanie dużych układów równań. Ze względu na ograniczoną ilość pamięci operacyjnej komputerów, obliczenia z bardzo dużą dokładnością mogą okazać się niemożliwe do wykonania lub czas potrzebny na uzyskanie wyników będzie zbyt długi. W celu wyeliminowania tego ograniczenia stosuje się superkomputery lub klastry o dużej liczbie komputerów połączonych szybką siecią. Drugie z wymienionych rozwiązań jest szeroko stosowane ze względów ekonomicznych, w tym dostępności odpowiedniego sprzętu komputerowego, jak również ze względu na uzyskiwane moce obliczeniowe. Jedną z szeroko stosowanych technologii dla klastrów jest interfejs przesyłania komunikatów. Wykorzystując tę technologię problem symulacji walcowania ze strefą półciekłą można przyspiesz[...]

System internetowy dla obliczeń równoległych w modelowaniu strefy półciekłej stali


  W pracy zaprezentowano system internetowy dla aplikacji wykorzystującej obliczenia równoległe oraz obiektowe techniki programowania do modelowania procesu walcowania blach z występowaniem strefy półciekłej. Określenie granicy plastyczności dla stali w stanie półcie- kłym jest niezwykle trudne, a niezbędne dane w postaci krzywych naprężenie-odkształcenie w wysokich temperaturach można uzyskać jedynie przy zastosowaniu analizy odwrotnej. Ze względu na ograniczenie dostępnych zasobów komputerowych, a także złożoność modeli obliczeniowych, bardzo dokładne analizy mogą być czasochłonne, a w pewnych przypadkach nawet niemożliwe. Autorzy, wykorzystując obliczenia równoległe, opracowali algorytm pozwalający na szybkie obliczenia przy użyciu wielu procesorów, co jest głównym przedmiotem niniejszej pracy. The paper presents web base system for an application of parallel object-oriented programming technique in modelling of rolling process of steel plates with semi-solid zone. It also throws light on the problem of semi-solid steels yield stress relationship, one of the main input data of the simulation, and on application of inverse solution, the only possible method of development of the stress-strain curves at extremely high temperatures. Due to limitations of available computer resources a very accurate computation can sometimes be impossible or the time performance can be a barrier for practical application of complex sequential models. Taking advantage of parallel computing the authors have developed an algorithm allowing for fast computation using multiple processors, which is the main subject of the presented paper. Słowa kluczowe: obliczenia równoległe, stan półciekły, modelowanie MES, analiza odwrotna, krzepnięcie Key words: parallel computation, semi-solid state, FEM modelling, inverse analysis, solidification.1. Wstęp. Własności mechaniczne stali mają znaczący wpływ na pole temperatury, naprężeń i od- kształceń i są silnie zależne od tempe[...]

 Strona 1  Następna strona »