Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JAN SZYMSZAL"

SIMULATION OF SOLIDIFICATION PROCESS FOR AlSi7 HYPOEUTECTIC SILUMINS WITH APPLICATION NUSCAS PROGRAM

Czytaj za darmo! »

The study presents the results of simulation of the solidification process of castings made from AlSi7 silumin carried out on a demo version of the NuscaS software program. The aim of the simulation was to choose the thermal and geometrical parameters that would facilitate the computation of casting design and would help to develop guidelines for the casting manufacture technology. The liquid metal ability to fill the mould cavity and the solid phase content under preset technological parameters of the mould and casting material were analysed. The study presents the results of preliminary computations and the plotted solidification curve that has been compared with the true solidification curve generated by the thermal method of ATD. Keywords: simulation of solidification process, s[...]

Tendencje wydajności w polskim sektorze stalowym DOI:10.15199/24.2016.6.4


  Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zmian w poziomie wydajności pracy w p olskim sektorze stalowym. Analiza rozpoczyna się od pokazania sytuacji technologicznej i związanych z nią poziomów energochłonności i materiałochłonności w okresie przed transformacją polskiej gospodarki. Następnie zestawiono poziomy wydajności pracy mierzone wielkością produkcji stali na jednego zatrudnionego. Zestawienie statystyczne wydajności pracy stało się podstawą do wykonania prognoz na najbliższe sześć lat. The purpose of this publication is to present changes in the level of labor productivity in the Polish steel sector. Analysis begins by showing technological situation and related levels of energy consumption and material consumption in the period before the transformation of the Polish economy. Then matched labor productivity levels measured in the production of steel per employee. A statistical summary labor productivity became the basis for the forecast for the next six years. Słowa kluczowe: wydajność, sektor stalowy, prognozy wydajności Key words: efficiency, steel industry, productivity forecast.Wstęp. Historia wydajności pracy sięga początków działalności przemysłowej. Historię wydajności pracy opisuje D. Lipski [6], śledząc zmiany w szkołach zarządzania. Problematyka wydajności pracy jest bogato opisana w ekonomii. W szczególności należy zwrócić uwagę na opracowania o wydajności pracy w systemie Taylora [17], na zasady wydajności H. Emersona [1] i W.W. Lewisa [10]. Bogata jest również literatura zawierająca problematykę badania wydajności pracy, między innymi podręczniki: Z. Pawłowskiego [11-12],W. Welfe, A. Welfe [18], D.S.P. Rao, J.T. Coelli, O. Donnell, G.E. Battese [14]. Wydajność pracy ujmuje wartość produkcji na jednostkę nakładów użytych do jej wytworzenia [5]. Rozpatrując poszczególne nakłady, otrzymuje się różne kategorie wydajności, np. kapitałochłonności - wydajność aparatury, energochłonności - produktywności narzędz[...]

Prognostic autoregressive modeling of steel production in Poland DOI:10.15199/24.2017.2.3


  The publication presents the prognostic modeling of steel production in Poland by 2020. Based on the general framework predicting, was made an attempt to adjust the model to empirical data, which were the size of steel production in Poland in the years 1990-2015. Applied prediction based on the autoregressive model AR (1, 3, 4) and (1, 4). Prediction exante (for the years 2016 to 2020) indicates that over the next 5 years (un􀀐 til 2020) should be an decrease in steel production by approx. 200-300 thousand tons according to steel production in 2015.Introduction. Metallurgical market in Poland, in recent decades, has undergone a radical transformation. From sub􀀐 sidized state-owned enterprises after operating at their own risk private companies. Privatized state-owned enterprises as part of rehabilitation programs adapted each business area to market economy conditions. One of these areas was the volume of production [2]. In this publication, based on changes in the volume of steel production in Poland in the years 1990-2015 an attempt was made to predict changes for the next 5 years. General prognostic assumptions. The construction of predictions for further periods (the prediction ex-ante), had a recurring nature and consisted in the use of the cal􀀐 culations of prognosis from previous periods. The basis for predicting was the size of steel production in Poland [M mt]. Statistical data were obtained from the publication of the Central Statistical Office and Polish Steel Association in Katowice. Time scope of data covered the years 1990-2015. For the beginning of the analysis was used 1990 year. In 1990 began the process of building the foundations of a market economy. The processes of change (radical chan􀀐 ge) covered all sectors of the economy. Privatization has al􀀐 lowed an increase of microeconomic efficiency. Companies joined the [...]

Zastosowanie metody regresji segmentowej narzędziem do oceny wpływu parametrów technologicznych na poszerzenie drutów stalowych płaszczonych w walcarce kulowej

Czytaj za darmo! »

w artykule zaprezentowano zastosowanie metody regresji segmentowej do oceny wpływu parametrów procesu płaszczenia (współczynnika gniotu, chropowatości kul, średnicy drutu - przy założeniu, że średnica kul D = const, stosunku naprężenia przeciwciągu do naprężenia uplastyczniającego drutu, stanu umocnienia) na poszerzenie taśm wykonanych ze stali odpornych na korozję. Proces płaszczenia realizowa[...]

Ocena wpływu wyjściowej wielkości ziarna austenitu na przebieg krzywych umocnienia drutów wykonanych z odpornej na korozję stali 1.4310

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wpływem wyjściowej wielkości ziaren austenitu w strukturze drutów wykonanych z odpornej na korozję stali 1.4310 na przebieg krzywych umocnienia. Przed procesem ciągnienia druty wyżarzano w zakresie temperatur 850÷1200  °C w czasie 5 min. Tak szeroki zakres temperatur pozwolił na otrzymanie struktury stali charakteryzującej się różną wielkością ziarna. Pr[...]

Wytwarzanie cienkich taśm ze stali nierdzewnych poprzez płaszczenie w walcarce kulowej

Czytaj za darmo! »

W referacie opisano wpływ parametrów procesu płaszczenia w walcarce kulowej na poszerzenie oraz cechy geometryczne taśm wykonanych ze stali odpornej na korozję X2crnimo17-12-2 (1.4404). W oparciu o uzyskane eksperymentalnie wyniki opracowano model matematyczny procesu płaszczenia. do oceny wpływu parametrów technologicznych procesu płaszczenia zastosowano metodę planowania eksperymentu. Przyjęcie frakcyjnego planu eksperymentu typu 35-1 pozwoliło, pomimo 5. zmiennych wejściowych (chropowatość kul, gniot, naprężenie naciągu i przeciwciągu, średnica drutu), na ograniczenie liczby przeprowadzonych prób walcowania do 81. matematyczny model procesu płaszczenia umożliwia racjonalny dobór parametrów drutu wsadowego i parametrów procesu płaszczenia w walcarce kulowej, pozwalających na uzyska[...]

 Strona 1