Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Radim Lenort"

Production logistics in czech metallurgical enterprises

Czytaj za darmo! »

The paper specifies metallurgical production logistics and explains reasons for their developing in the czech metallurgical enterprises. next summarizes logistics systems and conceptions used in production and describes possibilities their utilization in the metallurgical industry. Finally presents logistic solutions used in the czech metallurgical enterprises. W artykule zaprezentowano logisty[...]

Generalized concept of artificial neural network models for demand forecasting of metallurgical commodities


  The article presents a generalized concept of artificial neural network forecasting models that would provide sufficient accuracy forecasts even in the period of significant fluctuation of demand for metallurgical commodities. The concept was deduced from two artificial neural network forecasting models which were applied in two processes of metallurgical companies and for two forecasting horizons. The first one was iron ore supply process where the objective was a short-term forecast of iron ore demand. The second was heavy plate cut shapes production process where a middle-term forecast was required. Artykuł przedstawia ogólną koncepcję modeli prognostycznych na bazie sztucznych sieci neuronowych, które zapewniają dostateczną dokładność prognozy nawet w okresach dużego wahania popytu na wyroby hutnicze. Koncepcja ta jest wynikiem budowy dwóch modeli prognostycznych na bazie sztucznych sieci neuronowych, które zostały zastosowane w dwóch procesach przedsiębiorstw hutniczych i dla dwóch okresów prognostycznych. Pierwszym jest proces dostaw rudy żelaza, gdzie celem była krótkoterminowa prognoza zużycia rudy. Drugim był proces produkcji elementów ciętych z blach grubych, gdzie pożądana była średniookresowa prognoza popytu. Key words: artificial neural network, dem[...]

Methodology for Investment Decision-Making in the Area of Automated Waste Sorting Systems

Czytaj za darmo! »

The paper presents methodology for supporting the investment decisions in the sphere of construction of complex automated systems for sorting waste. The basis of the methodology is the technical-economic modelling of various options of complex systems, both from the perspective of the types of sorted waste and their degree of automation. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodologię do wspierania podejmowania decyzji inwestycyjnych w sferze budowy złożonych zautomatyzowanych systemów sortowania odpadów. Podstawą metodologii jest modelowanie techniczno-ekonomiczne różnych wariantów podanych systemów. (Metodologia podejmowania decyzji inwestycyjnych w sferze zautomatyzowanych systemów sortowania odpadów). Keywords: automated sorting systems, investment decision-making, waste Słowa kluczowe: zautomatyzowane systemy sortowania, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, odpady Introduction Waste management is a relatively young but rapidly developing area of the national economy. Industrially and economically developed countries have been intensively engaged in waste management only in the last 20 to 30 years. The reason is especially the negative impact of waste on the environment. From this perspective, the most effective method is waste recycling. The European Parliament defines recycling as "any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes" [1]. Another option to be taken in this sphere is the utilization of waste as material (e.g. backfilling materials) or energy (e.g. alternative fuels). The worst option, from ecological point of view, but still the most widely used one is landfilling [2]. For the purpose of recycling (or any other use), waste must be properly treated. The basic step of this process is sorting - the division of waste into individual commodities suitable for further processing. Sorting usually takes place in two stages [3[...]

Demand forecasting system for general planning in metallurgical companies

Czytaj za darmo! »

The article presents a concept of demand forecasting system for increasing the quality of demand predictions in middle-term time horizon which represent an important input in the area of general planning. The designed system includes nine stages: product families’ determination, time dimensions identification, data collection and manipulation, time series analysis, forecasting methods selection, models building and evaluation, models implementation, forecasts combination and tracking results. The application of the designed system is illustrated using demand forecasting in a plant producing heavy plate cut shapes which is part of EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. company. W artykule przedstawiono koncepcję systemu prognozowania popytu dla zwiększenia jakości prognoz popytu w średniookresowym horyzoncie czasowym, który stanowi istotny wkład w zakresie planowania taktycznego. Zaprojektowany system składa się z dziewięciu etapów: określenie rodziny produktów, identyfikacja wymiarów czasowych, gromadzenie danych i ich obróbka, analiza szeregów czasowych, wybór metody prognozowania, budowa i ocean modeli, implementacja modeli, połączenie prognoz i śledzenie wyników. Zastosowanie zaprojektowanego systemu zilustrowano poprzez [...]

 Strona 1