Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA KWIECIEŃ"

Bisfenol A w opakowaniach żywności DOI:10.15199/42.2019.3.1


  Bisphenol A in the food packaging STRESZCZENIE: Bisfenol A jest popularnym związkiem występującym w opakowaniach żywności. Wiele badań wskazuje na jego szkodliwe działanie na organizmy ludzi i zwierząt poprzez wpływ na układ hormonalny. Niezmiernie ważne jest ustalenie odpowiednich limitów migracji na podstawie aktualnych badań naukowych. ABSTRACT: Bisphenol A is a popular compound found in food packaging. Many studies indicate its harmful effects on human and animal organisms by affecting the endocrine system. It is extremely important to set appropriate migration limits based on current scientific research. Bisfenol A (BPA) jest popularnym związkiem chemicznym, stosowanym w produkcji opakowań do żywności, zabawek oraz kosmetyków. BPA należy do związków EDCs - endocrine disrupters, które zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego. Już w 1930 roku odkryto, że BPA może naśladować żeńskie hormony płciowe: estrogen [1]. BPA i jego metabolity mogą powodować zmiany w homeostazie układu hormonalnego tarczycy i hormonów płciowych. Ma także szkodliwy wpływ na układ nerwowy, system odpornościowy oraz jest odpowiedzialny za wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi. Uwalniający się z opakowania do żywności Bisfenol A jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt i małych dzieci. Zastosowanie Bisfenolu A (BPA) Bisfenol A (synonimy: dian; 2,2-bis(p-hydroksyfenylo)propan) o wzorze strukturalnym przedstawianym na rys. 1., należy do związków chemicznych z rodziny fenoli.: Został odkryty przez rosyjskiego chemika Aleksandra Dianina w 1891 roku. BPA otrzymywany jest w wyniku reakcji kondensacji acetonu (stąd w nazwie litera A) i dwóch cząstek fenolu w obecności katalizatora kwasowego lub żywicy jonowymiennej, zawierającej silne, kwasowe grupy sulfonowe. Synteza jest wydajna, a jedyny produkt uboczny stanowi woda [2]. BPA to związek słabo rozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszcza [...]

Packaging Spectrum: Zastosowanie techniki headspace GC-MS do oznaczania lotnych związków organicznych zawartych w wyrobach do kontaktu z żywnością DOI:10.15199/42.2019.5.2


  Application of the GC-MS headspace technique for the determination of volatile organic compounds contained in articles intended to come into contact with food STRESZCZENIE: Lotne związki organiczne (VOC), obecne w materiałach opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, mogą być identyfikowane i oznaczane z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej ze spektrometrią mas oraz z przystawką headspace. W ramach realizacji pracy statutowej opracowano procedurę oznaczania ilościowego lotnych związków organicznych. ABSTRACT: Volatile organic compounds (VOCs), present in packaging materials intended for contact with food, can be identified and determined using gas chromatography with mass spectrometry and the headspace attachment. A procedure for quantifying volatile organic compounds has been developed as part of the research work. Lotne związki organiczne (VOC - volatile organic compounds) są to organiczne substancje chemiczne, których temperatura wrzenia nie przekracza 250°C. Substancje te należą do różnych grup chemicznych, takich jak: węglowodory alifatyczne (heksan, oktan, dekan) i aromatyczne (toluen, ksylen), chlorowcowęglowodory (dichlorometan, trichloroetan, dichlorobenzen), estry (np. octan n-butylu), etery oraz związki zawierające brom, fluor. Związki te poprzez migrację z opakowań mogą kumulować się w produktach spożywczych. [1, 2]. Źródłem VOC w opakowaniach z tworzyw sztucznych są sub[...]

Oczyszczanie bisfenolu A w opakowaniach celulozowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością DOI:10.15199/42.2016.2.3


  Bisfenol A, związek chemiczny z grupy fenoli [skrót: BPA, nazwa systematyczna: 2,2-bis (4-hydroksyfenylo) propan] jest cennym surowcem wykorzystywanym w przemyśle chemicznym. Bisfenol A to podstawowy półprodukt w syntezie poliwęglanów i żywic epoksydowych, jest również stosowany w procesie otrzymywania różnych tworzyw sztucznych: fenoplastów, żywic poliestrowych, polisulfonów, żywic polieteroimidowych i poliarylowych. BPA wykorzystuje się także w produkcji środków pomocniczych używanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych, takich jak: antyutleniacze, antypireny, stabilizatory termiczne. BPA obecny jest nie tylko w tworzywach sztucznych i powłokach z tworzyw sztucznych, ale także w kosmetykach, zabawkach, produktach celulozowych itp. (schem. 1.). Różne materiały (tworzywa sztuczne, materiały celulozowe) zawierające BPA mogą być stosowane jako opakowania, również do produktów spożywczych. Z uwagi na wpływ kancerogenny i mutagenny bisfenolu A na zdrowie człowieka jego zawartość w opakowaniach do żywności podlega limitom. Aktualnie wartość SML - limitu migracji specyficznej dla bisfenolu A (substancja Nr FCM 151) z opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub tektury wynosi 0,6 mg/kg [1-3]. Od 2011 roku bisfenolu A nie wolno stosować do produkcji butelek z poliwęglanu dla niemowląt [4]. Obowiązujące limity mogą być niedługo skorygowane z uwagi na opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2015 r. dotyczącą oceny ryzyka bisfenolu A dla zdrowia człowieka [5]. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności na podstawie wyników przeprowadzonych badań określił poziom dopuszczalnego dziennego spożycia (TDI) równy 4 g na kilogram masy ludzkiego ciała dziennie, nawet dla najbardziej zagrożonych grup wiekowych: niemowląt, dzieci, młodzieży. Obecnie ustalony przez EFSA poziom narażenia obejmuje codzienny kontakt ze środkami spożywczymi pakowanymi w mater[...]

PACKAGING SPECTRUM: Związki NIAS. Ocena ryzyka. Część 2. DOI:10.15199/42.2018.11.2


  STRESZCZENIE: Analiza chemiczna NIAS jest dużym wyzwaniem analitycznym. Nie wszystkie substancje można wykryć za pomocą dostępnych technik analitycznych. Wykryte związki NIAS powinny podlegać ocenie toksykologicznej z zastosowaniem znanych metody wykorzystywanych w toksykologii. ABSTRACT: Chemical analysis of NIAS is serious analytical challenge. Presently available analytical techniques can not detect all of substances. NIAS compounds detected should be considered as subjects to toxicological evaluation with know toxicology methods use. W opakowaniach do kontaktu z żywnością oprócz stosowanych w procesie produkcji związków IAS (Intentionally Added Substances) mogą pojawić się związki chemiczne NIAS (Non-intentionally Added Substances), które nie zostały celowo zastosowane na żadnym etapie wytwarzania. Na rys. 1. przedstawiono cztery podstawowe źródła NIAS. Do związków NIAS zalicza się substancje, których masa cząsteczkowa jest mniejsza niż 1000 Da. Mała cząsteczka NIAS oraz mała ilość występująca w produkcie końcowym powoduje, że identyfikacja oraz oznaczanie ilościowe tych związków są trudnym zadaniem analitycznym. Analiza chemiczna NIAS Udoskonalane metody analityczne pozwalają na coraz bardziej precyzyjne wykrycie NIAS. Przygotowanie próbki do analizy jest etapem kluczowym dla kompleksowej analizy materiałów do kontaktu z żywnością (FCM - Food Contact Materials). Każda analiza chemiczna obarczona jest błędem niecałkowitej migracji NIAS do płynów modelowych bądź analizowanej żywności. Polimery i stałe substancje modelowe imitujące żywność, takie jak Tenax®, można analizować za pomocą technik bezpośredniej desorpcji termicznej połączonych ze spektrometrią mas (MS). Do takich technik należą: - sonda do analizy atmosferycznej - Atmospheric Solids Analysis Probe - (ASAP) MS, - bezpośrednia analiza w czasie rzeczywistym - Direct Analysis in Real-Time (DART) MS, - desorpcja przez elektro-rozpylanie - De[...]

Związki NIAS (Non Intentionally Added Substances). Ocena ryzyka - Część 1. DOI:10.15199/42.2018.9.2


  STRESZCZENIE: Opakowania i materiały opakowaniowe przeznaczone do żywności oprócz związków chemicznych celowo stosowanych w produkcji (IAS) mogą zawierać związki chemicznie, które nie użyte w procesie technologicznym mogą być obecne w produkcie końcowym (NIAS). Związki te mogą pochodzić z zanieczyszczenia substytutów lub z ubocznych procesów wytwarzania. Niektóre NIAS są do przewidzenia. Dużym zagrożeniem jest obecność nieprzewidywalnych NIAS. ABSTRACT: Packaging and packaging materials intended for food in addition to the chemical compounds intentionally used in production (IAS) may contain chemical compounds that may not be present in the final product (NIAS). These compounds may come from the substitution of pollutants or by-products. Some NIAS are predictable. A big threat is the presence of unpredictable NIAS. Opakowania i materiały opakowaniowe przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (FCM - Food Contact Material) oprócz podstawowego materiału, np.: polimeru, papieru, metalu mogą zawierać warstwę kleju, różnego rodzaju powłoki lakierowe i farby drukarskie. Celowo dodane do opakowań komponenty chemiczne (IAS - Intentionally Added Substances) spełniają wiele funkcji zarówno na etapie procesu produkcyjnego, jak i w trakcie użytkowania opakowania. Przykładem IAS są: monomery, pre-polimery, antyutleniacze i stabilizatory UV, smary, modyfikatory udarności. Oprócz IAS w materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością mogą pojawić się NIAS - Nonint[...]

PACKAGING SPECTRUM: Oznaczanie migracji specyficznej z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z zastosowaniem Tenaxu jako substancji modelowej imitującej żywność DOI:10.15199/42.2017.4.2


  Opracowano metody badania migracji specyficznej do substancji modelowej "E", Tenax dla czterech substancji dozwolonych do stosowania w produkcji materiałów opakowaniowych i opakowań: bisfenolu A, Irganoxu 1076 i 1-oktenu. W badaniach zastosowano różne techniki analityczne: chromatografię gazową z detekcją spektrometrii mas GC-MS (1-okten) oraz wysokosprawną chromatografię cieczową HPLC z detektorem fluoroscencyjnym (bisfenol A) lub DAD (Irganox 1076). Dla poszczególnych substancji krytycznych zoptymalizowano proces ekstrakcji z Tenaxu oraz dobrano optymalny rozpuszczalnik do ekstrakcji. Przeprowadzono walidację opracowanych metod analitycznych, wyznaczono parametry metody takie jak: granica wykrywalności i oznaczalności, zakres krzywych kalibracyjnych, liniowość krzywych kalibracyjnych, powtarzalność, odzysk, poprawność. Według opracowanych metod analitycznych oznaczono migrację specyficzną bisfenolu A, Irganoxu 1076 i 1-oktenu do Tenaxu z materiałów opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością sypką, suchą i mrożoną. Determination of specific migration from packaging materials intended to come into contact with food into Tenax as food model substance We developed analytical methods for testing specific migration into Tenax for substances bisphenol A, Irganox 1076 and 1-octene used in the manufacture of packaging materials and packaging. It was used following analytical techniques: gas chromatography with mass spectrometric detection GC-MS (1-octene) and high performance liquid chromatography HPLC with a fluorescence detector (bisphenol A) or DAD (Irganox 1076). For each substance critical extraction process from Tenax was optimized and optimum extraction solvent was developed. Analytical methods has been validated and set method paramete[...]

Packaging spectrum: Migracja specyficzna BHT oraz 1-heksenu z zastosowaniem Tenaxu® jako substancji modelowej imitującej żywność DOI:10.15199/42.2018.3.3


  Specific migration of BHT and 1-hexene with use of Tenax as a food simulant. STRESZCZENIE: Opracowane procedury oznaczania migracji specyficznej BHT oraz 1-heksenu do Tenaxu® pozwolą na prowadzenie badań jakości zdrowotnej opakowań przeznaczonych do żywności suchej sypkiej oraz głęboko mrożonej, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011. Obie metody analityczne, wykorzystujące technikę HPLC oraz technikę GC-MS, zostały zwalidowane w oparciu o odpowiednie testy statystyczne, które potwierdziły liniowość w całym zakresie pomiarowym, wysoką czułość, niską zmienność, oraz niskie granice wykrywalności i oznaczalności. ABSTRACT: Analytical methods for testing specific migration into poly(2,6-diphenylphenylene oxide), mostly known by its trademark Tenax®, of 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) and 1-hexene, used in the manufacture of packaging materials and packaging, were developed. Two different analytical techniques: gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS; for 1-hexene determination) and high performance liquid chromatography (HPLC; for BHT detection) were used. In the current study, for each substance Tenax extraction parameters were optimized. Finally, two analytical methods were validated in terms of the analytical parameters of selectivity, linearity, precision, accuracy, recovery, limit of detection and limit of quantification. Wstęp Ciągły postęp w produkcji żywności i jej dystrybucji wiąże się z rozwojem branży materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Na rynku pojawiają się coraz bardziej wyrafinowane opakowania spożywcze. Materiały opakowaniowe takie jak: papier, tektura czy tworzywa sztuczne mogą być źródłem zanieczyszczenia produktów spożywczych substancjami chemicznymi, które mogą migrować do ży[...]

 Strona 1