Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Artur Wolak"

Zawartość metali w olejach silnikowych z ciągników rolniczych DOI:10.15199/62.2018.5.7


  Utrzymanie wysokiej jakości oleju silnikowego w trakcie eksploatacji pojazdu pełni kluczową rolę w zapewnieniu poprawności i efektywności działania silnika, ponieważ w trakcie jego pracy olej ulega degradacji i zanieczyszczaniu, powodując sukcesywne obniżanie jego jakości. Pomocne w tym procesie jest aplikowanie dodatków uszlachetniających olej, które wprowadza się w celu poprawy parametrów fizykochemicznych oleju bazowego. Olej silnikowy jest mieszaniną olejów bazowych i dodatków lepkościowych, depresatorów, dyspergatorów, detergentów oraz inhibitorów utleniania. O intensywności procesów jego destrukcji współdecydują baza i pakiet dodatków uszlachetniających. Bazy olejowe o mniejszej odporności na utlenianie podlegają szybszej degradacji, a stosowane do ich wzbogacania pakiety dodatków uszlachetniających nie zawsze są w stanie to zjawisko ograniczyć1). Szybkość i intensywność degradacji i zanieczyszczania oleju uzależniona jest również od warunków użytkowania pojazdów. Ciągniki i maszyny rolnicze cechują się dużą różnorodnością typów i konstrukcji, wydłużonym okresem ich eksploatacji, jak też dużą zmiennością warunków pracy w porównaniu z innymi pojazdami. Na złożone warunki pracy wpływa unikatowy charakter produkcji rolniczej obejmujący zmienność warunków atmosferycznych, pracę z różnym natężeniem w ciągu roku związaną z wykonywaniem prac sezonowych oraz poruszanie się głównie drogami nieutwardzonymi. Nie bez znaczenia są również czynniki pozaeksploatacyjne, takie jak przygotowanie techniczne operatorów ciągników i jakość funkcjonowania zaplecza obsługowo-naprawczego2, 3). Czynniki te wpływają na specyficzne i różne dla konkretnych ciągników procesy zużycia, w tym procesy zużycia oleju silnikowego. Głównym zagrożeniem dla długoterminowej pracy silnika jest zużycie powierzchni jego elementów. Uważa się, że badanie stężenia różnych metali w olejach silnikowych jest skutecznym i praktycznym sposobem monitorowania zużycia silnika,[...]

Wpływ dolewek oleju silnikowego na zawartość wybranych pierwiastków śladowych DOI:10.15199/62.2018.5.28


  Ze względu na postęp technologiczny i coraz bardziej zaawansowane konstrukcje silników spalinowych coraz więcej uwagi poświęca się jakości oleju silnikowego. Olej, podobnie jak wszystkie inne płyny eksploatacyjne, jest podatny na zużywanie. Zachodzące w czasie eksploatacji oleju silnikowego procesy degradacji powodują zmiany jego właściwości użytkowych. Zmiany te są spowodowane zarówno procesami chemicznymi, którym ulegają składniki oleju, jak też wpływem zanieczyszczeń, takich jak produkty zużycia, paliwo, sadza i woda, przedostających się do oleju w warunkach eksploatacji. Przyczynia się to do zmian lepkości, zachodzenia korozji oraz formowania laków i szlamów, prowadząc do uszkodzenia mechanizmów silnika. Powstałe zmiany zakłócają swobodny przepływ oleju poprzez zatykanie kanałów olejowych i prowadzą do przyspieszonego zużycia współpracujących elementów. Monitorowanie właściwości użytkowych oleju smarowego w eksploatowanym silniku jest jednym z istotnych nośników informacji o jego stanie technicznym1). O pochodzeniu wykrytych w oleju substancji można wnioskować na podstawie informacji o bazie olejowej, pakiecie dodatków uszlachetniających, komponentach paliwa oddziałującego na olej oraz metalach, z których wykonane zostały elementy robocze silników2). Na skutek zachodzących w oleju zmian, zwanych starzeniem się oleju, zachodzi konieczność regularnej wymiany oleju silnikowego na świeży. Producenci silników ustalają harmonogram wymiany oleju, którego celem jest osiągnięcie optymalnej wydajności silnika i wydłużenie jego żywotności. Jednak zmiany zachodzące w eksploatowanym oleju to nie tylko jego degradacja, ale także "odświeżanie" poprzez "dolewki"3). Laber4) wskazuje na ilość dolewanego oleju jako na jedną z pięciu składowych powiązanych z intensywnością zanieczyszczenia oleju. Pozostałe cztery czynniki, od których ta intensywność zależy to rodzaj i właściwości paliwa, rodzaj oleju, typ układu filtracji i rodzaju filtrów ol[...]

 Strona 1