Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Anna Henclik"

Ocena cyklu życia przemysłu szklarskiego w Polsce


  Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA) jest jedną z technik zarządzania środowiskowego. Na jej podstawie możliwe jest określenie w postaci liczbowej potencjalnego wpływu na środowisko. Wg definicji podanej przez Komisję Europejską [1], LCA to proces zbierania i oceny danych "wejściowych" i "wyjściowych" wyrobu oraz potencjalnego wpływu na środowisko w całym jego cyklu życia (produkcja, użytkowanie i utylizacja). Technika LCA została opisana przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny w normach: PN-EN ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura oraz PN-EN ISO 14044 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne. Celem referatu jest ocena wpływu na środowisko polskiego przemysłu szklarskiego, opracowana na podstawie ogólnodostępnych i specjalistycznych danych statystycznych, zakupionych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) oraz w Agencji Rynku Energii (ARE). 2. Polski przemysł szklarski Polski przemysł szklarski to około 100 przedsiębiorstw, które wytapiają rocznie około 2,6 mln Mg szkła [2], plasując się na siódmym miejscu w Europie. Łączna wartość produkcji sprzedanej szkła i wyrobów ze szkła wyniosła w 2009 r. ponad 6 mld zł [3]. Pod względem wielkości produkcji, dominują opakowania szklane, a wśród nich butelki i słoje wykonane ze szkła bezbarwnego (blisko 80% produkcji). W Polsce wytwarza się zarówno opakowania spożywcze, jak i kosmetyczne, farmaceutyczne oraz naczynia na znicze. Niewiele mniejsza, pod względem tonażu, jest produkcja szkła płaskiego (typu "float"), walcowanego, ornamentowego i zbrojonego. Polskie zakłady produkujące szkło płaskie i wyroby z niego należą do najnowocześniejszych w Europie. Produkują one m.in. szyby samochodowe i nowoczesne szkło niskoemisyjne pozwalające uzyskać znaczne oszczędności energii. Łączna wielkość produkcji szkła i wyrobów ze szkła rośnie systematycznie, co potwierdzają również dane statystyczne z 2010 rok[...]

Assessment of ecoinnovativeness of sewage sludge conversion to biogas Ocena ekoinnowacyjności procesu wytwarzania biogazu z osadów ściekowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1146


  Life cycle assessment was used for comparison ecoinnovativeness of biogas prodn. by gasification of sewage sludge by using elec. energy from conventional sources and that produced from renewable sources. Biogasification of sewage sludge with renewable energy reduced the potential burden on the environment by almost 60%. Omówiono w skrócie technologie przetwarzania osadów ściekowych oraz przeprowadzono ocenę ekoinnowacyjności technologii przetwarzania osadów ściekowych do biogazu dla dwóch wariantów: podstawowego oraz z użyciem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy LCA stwierdzono, że zastosowanie ekoinnowacji w przetwarzaniu osadów ściekowych, jaką jest użycie energii elektrycznej powstałej z odnawialnych źródeł energii, zmniejsza potencjalne obciążenie środowiska dla omawianej technologii o prawie 60%. Ekoinnowacją można nazwać każdą innowację, która prowadzi do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej na środowisko, zwiększenie odporności przyrody na obciążenia lub zapewnienie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie korzystania z zasobów naturalnych. Ekoinnowacyjne rozwiązania mają wpływ na wzrost gospodarczy oraz pośrednio umożliwiają modelownie takich czynników, jak zmiana klimatu, niedobór zasobów naturalnych oraz zanikanie różnorodności biologicznej. W najnowszych dokumentach UE coraz częściej w ocenie ekoinnowacyjności produktów, organizacji czy technologii proponuje się obliczenie efektu ekologicznego w całym cyklu życia produktu z uwzględnieniem łańcucha dostaw. Takie podejście trzeba brać pod uwagę przy ubieganiu się podmiotów o środki finansowe na wsparcie ekoinnowacyjnych rozwiązań technologicznych. W związku z tym, metodę oceny cyklu życia LCA (life cycle assessment), zaproponowano w celu oceny i identyfikacji potencjalnego wpływu na środowisko przetwarzania osadów ściekowych w P[...]

Wastes. Alternative raw materials for phosphorus industry. Odpady. Alternatywa surowcowa dla przemysłu fosforowego


  Use of ashes from incineration of sewage sludges as an alternative raw material for prodn. of P fertilizers was discussed. Intensywny rozwój gospodarczy świata stawia przemysł chemiczny, w tym również przemysł związków fosforu, przed poważnymi zmianami, związanymi z nowymi potrzebami produktowymi, jak również wyczerpywaniem zasobów nieodnawialnych, stanowiących obecnie podstawową bazę surowcową. Opublikowany foresight technologiczny dla przemysłu nieorganicznego wyraźnie wskazuje na konieczność adaptacji istniejących instalacji do nowych technologii1, 2). W krajach rozwiniętych największy udział w strukturze wykorzystania związków fosforu mają nawozy fosforowe (80-85%), obok detergentów (12%), dodatków do pasz zwierzęcych (5%), preparatów do fosforanowania i ochrony przed korozją, antypirenów oraz ceramiki3). Wzrost liczby ludności, urbanizacja oraz rozwój przemysłu, powodują wzrost ilości zanieczyszczeń, w skład których wchodzi fosfor. Przyczynia się to również do rosnącego zapotrzebowania na jego związki, zwiększając zużycie naturalnych surowców fosforowych, uznawanych obecnie za najdostępniejsze jego źródło. Geneza tworzenia się różnego typu pokładów fosforonośnych wskazuje wyraźnie, że naturalne skoncentrowane źródła fosforu są nieodnawialne i ich eksploatacja powinna być rozważana pod kątem zwiększającego się zapotrzebowania na surowce fosforowe. Pomimo, że z geologicznego punktu widzenia zasoby fosforu są znaczne, jednak o ich użyteczności decyduje przede wszystkim cena wydobycia, na którą składają się takie czynniki, jak koncentracja fosforu, dostępność złóż i zanieczyszczenia rud3-5. Ponad 30 krajów eksploatuje obecnie surowce fosforowe głównie pochodzenia osadowego. Aż 67% światowej produkcji tego surowca w 2009 r. znajdowało się zaledwie w 3 krajach: Chiny, Stany Zjednoczone i Maroko. [...]

Recovery of phosphorus from industrial sewage sludge ashes Ekstrakcja fosforu z popiołów przemysłowych po termicznej utylizacji osadów ściekowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1041


  Three ashes from industrial fluidized bed incineration of sewage sludge were leached with H3PO4 and HNO3 solns. for 120 min to recover P and heavy metals. HNO3 was more efficient than H3PO4 in leaching P2O5 (yield 80-86%). Good recovery of Cr (96.5%) and Mg (75.9-78.5%) was also achieved. Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości odzysku fosforu z przemysłowych popiołów po termicznej utylizacji osadów ściekowych otrzymanych w wyniku spalania w złożu fluidalnym w technologii PyrofluidTM. Porównano stopień wyługowania fosforu i wybranych metali z popiołów w zależności od zastosowanego czynnika ekstrakcyjnego. Ekstrahentami były roztwory kwasów ortofosforowego(V) oraz azotowego(V). Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że wybrane metody ekstrakcyjne pozwalają na uzyskanie stopnia odzysku fosforu z popiołów na poziomie 70-85%. Zamierzone wprowadzenie w Polsce zakazu składowania osadów ściekowych na składowiskach przyczyniło się do rozwoju metod termicznej utylizacji tego odpadu. Aby sprostać unijnym wymaganiom, na terenie oczyszczalni ścieków w Krakowie, Kielcach, Warszawie,Łodzi, Bydgoszczy, Gdyni, Gdańsku i Szczecinie uruchomiono Stacje Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ). Choć wejście w życie rozporządzenia przesunięto na 1 stycznia 2016 r.1), to zagadnienie właściwego postępowania z odpadami powstającymi w procesie oczyszczania ścieków pozostało aktualne. Szacuje się, że w 2015 r. wytworzonych zostanie 662 tys. t s.m. osadów, co stanowi ok. 2,2 mln t osadów o uwodnieniu 70%, które faktycznie wytwarzane są po procesie oczyszczania ścieków i wstępnym przetworzeniu osadów2). Termiczna utylizacja, związana ze znacznym zmniejszeniem masy odpadów, wydaje się być najlepszym rozwiązaniem problemu nadmiernej ich ilości. Zmniejszenie masy nie jest jedyną korzyścią płynącą ze stosowania termicznego przetwarzania osadów ściekowych. Podczas spalania następuje koncentracja m.in. zawartego w osadzie fosforu, co czyni[...]

Zastosowanie cyklu życia do oceny wpływu na środowisko nowo zsyntezowanych flokulantów polimerowych DOI:10.15199/62.2017.12.35


  Zmiany klimatyczne, zagrożenia środowiska spowodowane działalnością przemysłową oraz zmniejszająca się ilość zasobów energetycznych, to tylko niektóre z bieżących problemów, z jakimi borykają się współczesne społeczeństwa. Problemy te determinują poszukiwania odpowiednich narzędzi wspomagających prowadzenie działalności proekologicznej w zakładach przemysłowych. Jednym z takich narzędzi jest ekologiczna ocena cyklu życia produktu LCA (life cycle assessment). Metoda ta jest w szczególności wykorzystywana do oceny wpływu działalności przemysłowo-wytwórczej na środowisko1, 2). Jednym z sektorów znacznie obciążających środowisko jest hutnictwo żelaza i stali, w którym obserwuje się duże zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. W hutach prowadzi się obecnie działania w kierunku modernizacji procesów produkcyjnych w celu ograniczenia emisji pyłów i gazów oraz odpadów poprodukcyjnych. Wykorzystywanie analiz LCA w branży hutniczej pozwala na zidentyfikowanie największych źródeł zagrożeń środowiska i oszacowanie efektów ekologicznych związanych z badanymi technologiami produkcji stali3). aPolitechnika Częstochowska; bInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków; cVSB - Techniczny Uniwersytet w Ostrawie (Czechy) Wioletta M. Bajdura,*, Anna Henclikb, Marlena Grabowskaa, Radomir Ščurekc, Kateřina Sikorovác Use of LCA for assessment of environmental impact of newly synthesized polymeric flocculants Zastosowanie cyklu życia do oceny wpływu na środowisko nowo zsyntezowanych flokulantów polimerowych DOI: 10.15199/62.2017.12.35 Mgr inż. Anna HENCLIK w roku 2003 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Aktualnie pracuje w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. Specjalność - oceny wpływu na środowisko z wykorzystaniem metody LCA. Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochow[...]

 Strona 1