Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Cania"

Phytoremediation of petroleum hydrocarbons-contaminated soils by using endophytic bacteria Fitoremediacja terenów skażonych związkami ropopochodnymi z wykorzystaniem bakterii endofitycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.355


  A review with 78 refs. Ropa naftowa jest ważnym surowcem przemysłowym, ale jej wydobywanie, transport i przeróbka często prowadzi do skażenia środowiska naturalnego substancjami ropopochodnymi. Jedną z obiecujących biologicznych metod oczyszczania skażonych w ten sposób terenów jest fitoremediacja wspomagana przez bakterie endofityczne zasiedlające wnętrze roślin. Metoda ta jest skuteczna, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. Możliwość wykorzystania bakterii endofitycznych jest związana z ich właściwościami biochemicznymi (promowanie wzrostu roślin) i zdolnością do rozkładu węglowodorów. Jednak interakcje zachodzące pomiędzy bakteriami endofitycznymi a roślinami są wciąż stosunkowo słabo poznane. W celu pełnego wykorzystania ich potencjału do wspomagania fitoremediacji, niezbędne jest poszerzenie wiedzy na temat ich roli oraz wzajemnych oddziaływań między endofitami i roślinami.Ciągły wzrost zużycia ropy naftowej na świecie prowadzi do przedostawania się coraz większej ilości związków ropopochodnych do środowiska. Zanieczyszczenie gruntów i wód ropą naftową i jej produktami stanowi obecnie poważny ekologiczny problem. Substancje te wpływają negatywnie na fizyczne, chemiczne oraz biologiczne właściwości gleby, nawet w niewielkich stężeniach działają toksycznie na wszystkie organizmy żywe. Dlatego, oczyszczanie gruntów z substancji ropopochodnych staje się koniecznością. Obiecującą metodą remediacji terenów skażonych związkami ropopochodnymi jest fitoremediacja, w której wykorzystuje się rośliny i towarzyszące im ryzosferowe i endofityczne mikroorganizmy. Zanieczyszczenia ropopochodne Jednym z najważniejszych surowców przemysłowych jest ropa naftowa. Powstała ona z materii organicznej obumarłych organizmów w wyniku przebiegu reakcji biochemicznych, chemicznych i geochemicznych1). Stanowi złożoną mieszaninę tysięcy związków chemicznych2, 3). Wśród nich wyróżniamy węglowodory alifatyczne, aromatyczne i związki polarne.[...]

 Strona 1