Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta Ogorzałek"

Ammonium salts as functional components of new generation working fluids. Sole amoniowe jako funkcjonalne składniki cieczy obróbkowych nowej generacji


  Aq. solns. of a com. vinylpyrrolidone/methacrylamide/vinylimidazole/ vinylimidazole methylsulfate copolymer were studied for lubricating properties by using a 4-ball tester. The friction coeff. and wear scar diam. decreased substantially with increasing concn. of the ammonium salt soln. In presence of the ammonium salt, the mech. system did not undergo seizure even at a load of 4 kN, whereas a seizure was obsd. for water already at 2 kN. Jako modelowe ciecze obróbkowe nowej generacji zaproponowano wodne roztwory kopolimeru winylopirolidonu, metakryloamidu, winyloimidazolu i czwartorzędowanego winyloimidazolu (Polyquaternium 68). Zweryfikowano ich właściwości smarowe przez wyznaczenie oporów ruchu i zużycia za pomocą aparatu czterokulowego (T-02). Zaobserwowano znaczną poprawę ich charakterystyk tribologicznych w porównaniu z wodą jako bazą. Nastąpiło ok. 4-krotne obniżenie współczynnika tarcia i ok. 2,5-krotne zmniejszenie średnicy śladu zużycia. W obecności roztworów soli amoniowych układ mechaniczny nie uległ zatarciu nawet przy obciążeniu 4 kN, podczas gdy dla wody obserwowano zatarcie już przy 2 kN.Zarówno z naukowego, jak i użytkowego punktu widzenia interesujące są badania nad substancjami smarowymi na bazie wody1, 2). Poczesne miejsce zajmują one także w badaniach własnych3-5). Woda ma duże przewodnictwo cieplne, jest niepalna, wykazuje małą lepkość,występuje powszechnie w przyrodzie, jest obojętna fizjologicznie oraz tania. Zastosowanie jej jako medium smarowego jest jednak niemożliwe ze względu na niedostateczną smarność. Poza tym powoduje korozję metali, ma niską temperaturę wrzenia i wysoką temperaturę krzepnięcia. [...]

Poprawa bezpieczeństwa stosowania kosmetyków dla dzieci poprzez dobór składników o działaniu myjącym DOI:10.15199/62.2017.12.23


  Płyny do kąpieli dla dzieci należą do podstawowych kosmetyków stosowanych w tej grupie konsumenckiej z uwagi na częstotliwość stosowania. Z punktu widzenia fizykochemicznego są to zwykle wodne roztwory związków powierzchniowo czynnych i różnego rodzaju dodatków, do których zaliczane są konserwanty, regulatory pH, humektanty i substancje renatłuszczające. Płyny do kąpieli dla dzieci powinny być bezpieczne, łagodne dla skóry dziecka, przy jednoczesnym zachowaniu cech związanych z ich funkcjonalnością, takich jak rozpuszczalność w wodzie, odpowiednia zdolność pianotwórcza, konsystencja oraz skuteczność działania. Lepkość płynów do kąpieli dla dzieci jest niezwykle ważna z punktu widzenia Na laurylsulfate (concn. 6% by mass) or its 2-component mixts. with Na cocoylsarcosinate or Na2 cocoylglutamate or Na myristoylmethylglicynate (concns. 3% by mass) surfactants-contg. bath liqs. were tested for skin-irritating as well as foaming and emulsifying properties. The addn. of surfactant mixts. resulted in redn. of irritant properties by 20-40% in comparison with the Na laurylsulfate-contg. liq. but did not change any other properties. Badano wpływ składników o działaniu myjącym na właściwości związane z funkcjonalnością i bezpieczeństwem stosowania kosmetyków dla dzieci. Opracowano receptury i wytworzono prototypy płynów do kąpieli dla dzieci z różnym rodzajem anionowych związków powierzchniowo czynnych. Do badań wytypowano sól sodową siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego SLES (Sodium Laureth Sulfate), sól sodową N‑metyloglicynianu kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego SCS (Sodium Cocoyl Sarcosinate), sól sodową kondensatu kwasu glutaminowego i kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego SCG Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom Emilia Klimaszewska*, Artur Seweryn, Dominik Czerwonka, Urszula Piotrowska, Marta Ogorzałek Improvement of the safety in use of babies cosmetics through appropriate selection of surfa[...]

Fizykochemiczne oraz użytkowe aspekty wytwarzania nowoczesnych, transparentnych płynów do płukania tkanin DOI:10.15199/62.2019.3.6


  Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się intensywny rozwój segmentu chemii gospodarczej. Wynika on głównie z coraz większej konkurencyjności produktu na rynku, rosnących wymagań konsumentów, zmieniających się trendów bądź zmian w uregulowaniach prawnych. Receptury produktów chemii gospodarczej ulegają ciągłym modyfikacjom, głównie w celu poprawy ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa stosowania1, 2). Nowe rozwiązania recepturowe związane są głównie z aplikacją nowoczesnych surowców, które nie wywierałyby negatywnego wpływu zarówno na użytkownika, jak i na środowisko naturalne. Ze względu na wyraźny wzrost zapotrzebowania na produkty proekologiczne najczęściej są to surowce naturalne bądź pochodzenia naturalnego. Innowacja recepturowa może być także związana z opracowaniem nowoczesnych form tego typu produktów, zwiększających ich atrakcyjność rynkową3, 4). W przemyśle chemii gospodarczej, jako przykład można przytoczyć wprowadzanie na rynek Surfactants based on quaternary NH4 salts were used to develop formulations and prep. a transparent fabric softener. Viscosity and turbidity of the liq. as well as degree of softness and rewettability of fabrics after rinsing with the liq. and its com. counterrparts were compared. The transparent fabric softener had a higher viscosity than other ones. The softened fabrics had the lowest rewettability of the surface and a comparable degree of softness. Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem receptur oraz technologii otrzymywania transparentnych płynów do płukania tkanin. W rozważaniach uwzględniono istotne dla tego typu produktów właściwości fizykochemiczne oraz użytkowe, takie jak lepkość, mętność, stopień miękkości oraz zdolność ponownego zwilżania tkanin po procesie płukania. Nowoczesne płyny do płukania tkanin cechują się przezroczystością układu oraz wyższymi wartościami lepkości w stosunku do tradycyjnych płynów. Tkaniny wypłukane w wodnych roztworach transparentnych płynów [...]

 Strona 1