Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Wierzbińska"

Wpływ warunków umacniania wydzieleniowego na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne stopu aluminium 2024

Czytaj za darmo! »

Stopy aluminium grupy 2xxx (PN-EN 573-1:2006) charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością na rozciąganie, dobrą odpornością na pękanie oraz zmęczenie [1÷3]. Ze względu na małą gęstość oraz bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe są stosowane głównie w przemyśle lotniczym i samochodowym [4÷9]. Stopy te zawierają Cu jako główny dodatek stopowy oraz inne pierwiastki stopowe: Si, Mn, Mg, Ni i Ti. Jak większość technicznych stopów aluminium są wielofazowe, a objętość względna, skład chemiczny i morfologia składników fazowych mikrostruktury wywierają istotny wpływ na ich właściwości użytkowe. W zależności od zawartości Cu, Mg i Si w stopach tej grupy można wyróżnić fazy międzymetaliczne θ, S, Q [1÷4] oraz fazy zawierające żelazo: AlCuFeMn i AlCuFeMnSi [9]. Analiza wyników dotychczasowych badań [5÷7] stopów 2xxx wskazuje, że oprócz składu fazowego na właściwości wytrzymałościowe, plastyczne oraz odporność na pękanie decydujący wpływ ma obróbka cieplna, a w szczególności umacnianie wydzieleniowe. Mechanizm wydzielania faz międzymetalicznych z przesyconego roztworu α-Al jest podstawą do uzyskania dobrych właściwości mechanicznych. Pomimo wykonanych wielu prac badawczych [7, 8] zagadnienia wpływu składu chemicznego oraz kinetyki procesu wydzielania z przesyconych roztworów i rodzaju faz umacniających są nadal aktualne. Umacnianie stopów grupy 2xxx następuje wskutek wydzielania się metastabilnych faz przejściowych oraz tworzenia się stabilnych faz równowagowych [7, 8]. Przyjmuje się, że największy wzrost właściwości mechanicznych tych stopów jest wynikiem wydzielania z przesyconych stopów AlCuMg (2024) koherentnych z osnową stref Guiniera-Prestona-Bagaryatsky’ego (Cu, Mg) tworzących się z dużą prędkością poniżej temperatury 200°C i następnie częściowo koherentnych o dużej dyspersji przejściowych cząstek metastabilnych faz pośrednich S″, S′ i stabilnych S(Al2CuMg) [5, 6, 8]. Materiał do badań Materiał ba[...]

Procesy wydzielania cząstek faz umacniających z przesyconych stopów AlMgSi DOI:10.15199/28.2015.6.5


  Precipitation processes of strengthening phases' particles from supersaturated AlMgSi alloys The mechanical properties of aluminium alloy AlMgSi - a group 6xxx - allow them to be used in many areas of industries extensively. They are generally used for the production of medium-duty elements of aircraft structures, vehicles and rolling stock. Their highest strength properties are obtained when they were subjected to precipitation strengthening process. Despite of on-going projects carried out by many research's units, there is a strong need to examine the effect of chemical composition, kinetic of precipitation processes from supersaturated solutions and the influence of strengthening phases on aluminium alloys mechanical properties. This is due to both the development of new alloys, as well as the constantly increasing demands on their performance. Therefore, this paper is showing the results of study devoted to determination of the impact of the chemical composition and the precipitation strengthening process parameters on the precipitation sequence of the intermetallic phases (temperature and time) of the supersaturated AlMgSi alloys. The characteristics of the supersatureted solution decomposition sequence was performed based on calorymetry study of alloys group 6xxx. Thus, the temperature of phase precipitation for different heating rate was determined. Based on the calorimetric curves and the ln(Q/T2) of 1000/RT values the values of activation energy for precipitation and dissolution of phase components were established. Key words: stopy AlMgSi, procesy wydzielania, mikrostruktura, fazy umacniające, energia aktywacji. Właściwości mechaniczne stopów aluminium AlMgSi - grupa 6xxx - zapewniają szerokie ich stosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Na ogół są używane do wyrobu średnio obciążonych elementów konstrukcji lotniczych, pojazdów samochodowych oraz taboru kolejowego. Swoje największe właściwości wyt[...]

Wpływ długotrwałego wyżarzania ujednorodniającego na mikrostrukturę i właściwości stopu aluminium 6066 DOI:10.15199/28.2015.6.6


  Influence of long-lasting solution annealing on the microstructure and properties of aluminum alloy 6066 The microstructure evolution and changes on the mechanical properties of aluminium alloy 6066 and its homogenization process were investigated. Therefore, the alloy was heat treated at temperature of 565°C for 3, 5, 10, 24, 48 and 72 h and this allowed to determine the influence of holding time on the morphology of microstructure constituents and mechanical properties of the examined 6066 alloy. The microstructure evolution were investigated by light microscope and scanning electron microscope. The results show that the main constituent phase in the alloy - plate-like and needle-like dispersoid of Al5FeSi transformed during homogenization process into spheroidal in shape Al(FeMn)Si phase. Additionally, the following primary phases formed during crystallization: precipitates of silicon and eutectic phases with addition of copper - Q-Al5Cu2Mg8Si6 and θ-Al2Cu were not visible, meaning they completely dissolved in the matrix of α-Al. However, primary precipitates of Mg2Si were being dissolved partially and the remnants of these precipitates with the shape of “chinese script" turn their shape into spheroidal after being heat treated for 48 hours. Key words: 6066 aluminium alloy, homogenizing, microstructure, mechanical properties. W pracy przeprowadzono długotrwałe wyżarzanie ujednorodniające w temperaturze 565°C przez 3, 5, 10, 24, 48 i 72 h i określono wpływ temperatury i czasu wyżarzania na zmiany morfologii mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu aluminium 6066. Ewolucję morfologii składników fazowych mikrostruktury obserwowano za pomocą mikroskopu świetlnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. Stwierdzono, że podczas wyżarzania ujednorodniającego płytkowe i iglaste cząstki fazy Al5FeSi uległy przemianie w sferoidalne cząstki fazy Al(FeMn)Si. Powstałe podczas procesu krystalizacji stopów pierwotn[...]

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono morfologię i skład chemiczny otrzymanych powłok, określono wgłębność roztworu na podstawie rozkładu grubości wytworzonych powłok, mikrotwardość powłok i odporność korozyjną próbek modyfi kowanego powierzchniowo stopu magnezu. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubości powłok.1.Wstęp Zastosowanie stopów magnezu w przemyśle samochodowym i lotniczym ciągle rośnie, co związane jest z dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy samochodów i samolotów dzięki zastępowaniu niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi [1-3]. Jest to możliwe dzięki doskonałym właściwościom magnezu i jego stopów - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych z magnezu i jego stopów jest ich podatność na korozję galwaniczną, gdyż magnez jest jednym z najbardziej aktywnych elektrochemicznie pierwiastków w szeregu napięciowym metali. Innymi negatywnymi cechami magnezu są mała odporność na ścieranie i pełzanie, co powoduje, że konieczne jest stosowanie obróbki powierzchniowej. W ochronie przed korozją od wielu lat największe znaczenie mają powłoki konwersyjne typu barierowego, np. chromianowe. Proces ich otrzymywania jest bardzo popularny w przemyśle, ponieważ jest prosty i tani, a powłoki wykazują dość dobrą odporność na korozję i są dobrą podwarstwą pod powłoki malarskie. Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości chromu, zwłaszcza na najwyższym stopniu utlenienia, na całym świecie odchodzi się od technologii obróbki powierzchni metali opartych na związkach Cr(VI). Plazmowe utlenianie elektrochemiczne (PEO) jest stosunkowo nową, niezwykle obiecującą metodą. Polega ona [...]

Plasma electrolytic oxidation of casting magnesium alloy AZ91D


  In this work results of conversion coatings on the AZ91D magnesium alloy obtaining by plasma electrolytic oxidation in alkaline sodium silicate solution are presented. Morphology and chemical composition of obtained coatings as well as throwing on the base of thickness measurements of formed layers, thickness, hardness and corrosion resistance were examined. Keywords: welding magnesium alloys, plasma electrolytic oxidation, coating thickness distribution1. Introduction Magnesium alloys are being increasingly used in the automotive, aerospace and electronics industries. Considerable effort is being expanded to further reduce fuel consumption and hence environmental pollution through replacing existing aluminum components with even lighter magnesium parts in automobile applications [1-3]. This is possible thanks to excellent magnesium and its alloys properties: the low density and relatively high mechanical strength. The major obstacle to use of magnesium parts is the galvanic corrosion. Magnesium is one of the most active metals in the galvanic series. Others demerits of magnesium are poor wear and creep resistance, therefore, application of magnesium requires the surface treatments. In protective treatment of magnesium alloys, for a long time, very important are barrier-type coatings, for example chromate coatings. Processes of obtaining that coatings are very popular in industry applications because they are cheap and simply, and coatings characterises by relatively good corrosion resistance, also they are very good sublayers for paining. Due to toxic and carcinogenic properties of chromium, especially Cr(VI) the tendency to eliminate te[...]

Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D prądem impulsowym


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w alkalicznym roztworze krzemianu sodu z zastosowaniem prądu impulsowego. Przeprowadzone badania dotyczą wpływu dodatku czteroboranu sodu do kąpieli i częstotliwości prądu impulsowego na morfologię i chropowatość powierzchni, skład chemiczny i grubość powłok oraz na odporność korozyjną próbek stopu magnezu z nałożoną powłoką tlenkową określaną metodami elektrochemicznymi, w teście zanurzeniowym i w komorze solnej w środowisku chlorku sodu. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, powłoki konwersyjne, elektrolityczne utlenianie plazmowe, PEO, grubość powłok Impulse current plasma oxidation of magnesium alloy AZ91D In this work the results of investigations on conversion coating obtaining on AZ91D magnesium alloy by impulse current electrochemical plasma oxidation (PEO) in sodium silicate solution are presented. The infl uence of addition of sodium tetraborate to the bath and frequency of impulse current on morphology, roughness chemical composition and thickness of obtained layers was determined as well as on the corrosion resistance samples with oxide layer determined by electrochemical method, immersion test and salt spray chamber test in the environment of sodium chloride fog. Keywords: casting magnesium alloys, conversion coatings, electrochemical plasma oxidation, PEO, layer thickness.1. Wstęp Efektem dążenia do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy własnej samolotów i samochodów jest zastępowanie niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi [1-3]. Jest to możliwe dzięki doskonałym właściwościom eksploatacyjnym magnezu i jego stopów - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych z magnezu i jego stopów jest ich podatność na korozję galw[...]

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D DOI:10.15199/40.2017.5.1


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok tlenkowych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Określono morfologię, skład chemiczny, grubość i chropowatość otrzymanych powłok oraz odporność korozyjną modyfikowanego powierzchniowo stopu magnezu. Wykazano pozytywny wpływ obecności fluoru w powłoce na odporność korozyjną próbek pokrytych takimi powłokami. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubość powłoki 1.Wstęp Stopy magnezu znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym, a zastosowanie w przemyśle samochodowym ciągle rośnie, co związane jest z dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy samolotów i samochodów dzięki zastępowaniu niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi. Zgodnie z danymi statystycznymi obniżenie masy pojazdu napędzanego silnikiem wewnętrznego spalania o 10% obniża zużycie paliwa o 6÷8% [15]. Zastosowanie magnezu i jego stopów jest możliwe dzięki ich dobrym właściwościom - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych This paper presents the results of the investigations on the preparation of the oxide coatings on magnesium alloy AZ91D with the application of the plasma electrolytic oxidation (PEO) method, in the sodium silicate solution. Coatings were characterized by investigating their morphology, chemical composition, thickness and roughness, as well as the corrosion resistivity of the surface modified alloy. The positive influence of the presence of fluoride in the oxide layer on the corrosion resistance of the alloy samples was demonstrated. Keywords: magnesium casting alloys, plasma electrolytic oxidation, PEO, coating thickness 1. Introduction Magnesium alloys found wide range of applications in the aviation industry and their applicat[...]

 Strona 1