Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR SERBIŃSKI"

Odporność kawitacyjna stopu SUPERSTON po nadtapianiu laserowym w warunkach kriogenicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rezultaty nadtapiania laserowego stopu SUPERSTON w warunkach kriogenicznych i ich wpływ na odporność kawitacyjną. Badania kawitacyjne przeprowadzono na stanowisku z wirującą tarczą dla próbek w stanie odlanym oraz po modyfikacji laserowej powierzchni z różnymi parametrami wiązki laserowej. Uzyskane wyniki potwierdzają wzrost odporności kawitacyjnej stopu SUPERSTON po [...]

Analiza naprężeń własnych w nadtopionej laserowo warstwie wierzchniej stopu Superst on przeznaczonego na śruby okrętowe

Czytaj za darmo! »

Śruby okrętowe w zależności od środowiska i warunków eksploatacji mogą podlegać różnym formom niszczenia. Do podstawowych rodzajów niszczenia śrub okrętowych należą: - uszkodzenia mechaniczne w postaci pęknięć, wgnieceń i wyszczerbień krawędzi lub złamania skrzydeł, - uszkodzenia korozyjne w postaci odcynkowania, czyli korozji selektywnej, polegającej na tym, iż cynk z roztworu stałego przechodzi do środowiska korozyjnego, natomiast miedź osadza się na powierzchni korodującego mosiądzu, - odaluminiowanie, podobnie jak odcynkowanie jest efektem korozji selektywnej, wynikającej ze znacznej różnicy potencjałów elektrodowych składników stopu występujących w brązach aluminiowych, - powstawanie pęknięć korozyjno-naprężeniowych lub zmęczeniowych, - uszkodzenia erozyjno-kawitacyjne, w[...]

Morfologia mikrostruktury warstwy wierzchniej stopów aluminium po nadtapianiu laserowym w warunkach kriogenicznych

Czytaj za darmo! »

Jednym z perspektywicznych kierunków rozwoju inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni jest tworzenie materiałów gradientowych. Do takich materiałów zaliczyć można tworzywa metalowe o warstwie wierzchniej zmodyfikowanej w taki sposób, aby zmiana mikrostruktury i właściwości od powierzchni do rdzenia miała charakter ciągły. Sposobami modyfikacji tego rodzaju mogą być metody mechaniczne, cieplno-mechaniczne, cieplne, cieplno-chemiczne, elektrochemiczne i chemiczne, fizyczne oraz hybrydowe. Obecnie coraz częściej źródłem ciepła wykorzystywanym w większości wymienionych metod jest wiązka fotonów w postaci koherentnego promieniowania laserowego o ściśle określonej długości fali. W inżynierii powierzchni wiązkę laserową wykorzystuje się do nagrzewania, przetapiania (nadtapia[...]

Wpływ obróbki laserowej w warunkach kriogenicznych na mikrostrukturę i właściwości eksploatacyjne stopu SUPERSTON przeznaczonego na śruby okrętowe

Czytaj za darmo! »

Śruby okrętowe w warunkach eksploatacji ulegają różnorodnym formom niszczenia, m.in.: uszkodzeniom mechanicznym, korozyjnym i erozyjno-kawitacyjnym. Współcześnie dąży się do doskonalenia konstrukcji śrub okrętowych oraz poszukuje nowych metod i technologii umacniania stosowanych materiałów, zmniejszających skutki zużycia, a tym samym wydłużających okres eksploatacji systemu napędowego jednostek pływających. W tym aspekcie przeprowadzono badania wpływu nowej technologii, polegającej na laserowym nadtapianiu w warunkach kriogenicznych stopu SUPERSTON stosowanego do wyrobu śrub okrętowych na ich odporność korozyjną i kawitacyjną w wybranych warunkach środowiskowych. materiał i metodyka badań Do badań użyto odlewów z brązu SUPERSTON (tab. 1) w kształcie walca o średnicy 20 mm i długości 100 mm. Przed obróbką laserową jedną z obwiedni walca zeszlifowano w celu przygotowania równoległej powierzchni, która następnie została wygładzona na papierach ściernych o coraz mniejszym ziarnie. Końcową obróbkę mechaniczną wykonano na papierze o numerze ziarna 800. Nadtapianie laserowe przeprowadzono za pomocą lasera molekularnego CO2 TRUMPF TLF 6000 turbo. Przed nadtapianiem laserowym próbki zostały odtłuszczone acetonem, a następnie pokryte absorberem, którego podstawowym składnikiem był grafit. W celu oziębienia próbek przed obróbką laserową zanurzano je w ciekłym azocie o temperaturze -195°C. Proces nadtapiania powierzchni rozpoczynano po wyrównaniu temperatury próbki. W eksperymencie zastosowano wiązkę nieciągłą o częstotliwości 30 Hz i wymiarze 1×20 mm. Każda próbka była nadtapiana w jednym przejściu lasera. Parametry nadtapiania stopu SUPERSTON w warunkach kriogenicznych zestawiono w tabeli 2. Analiza morfologii mikrostruktury na podstawie badań za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego stopu SUPERSTON po obróbce laserowej pozwoliła na ujawnienie zróżnicowanych stref w obrębie warstwy wierzchniej. Dla próbek w stanie odlanym o[...]

Characteristics of the (Mn-N-O-P) type layers created on the cast aluminium alloys

Czytaj za darmo! »

The microstructure, chemical and phase composition of the (Mn-N-O-P) type surface layers as well as their corrosion and tribological properties in comparison to uncoated cast aluminium alloys have been performed. An elaborated multiplex surface treatment of aluminium alloys enables forming of phase composition in the several zones of the (Mn-N-O-P) type layers. The zone microstructure with ph[...]

Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications

Czytaj za darmo! »

The Ti and its alloys are considered as the best biomaterials for load-bearing applications. As the most popular Ti6Al4V alloy may be potentially harmful [1, 2], the number of another alloys have been proposed or implemented, e.g. Ti6Al7Nb, Ti29Nb13Ta4.6Zr, Ti13Nb13Zr, Ti15Mo5Zr3Al, Ti15Zr4Nb4Ta [3]. They are widely used, especially for load-carrying implants. However, in order to achieve the bioactivity, long term stability and bioactivity, new solutions are looking for. They may include: an use of scaffold/ porous structures, anticorrosion and nanooxidation, deposition of hydroxyapatite coatings with immersion techniques. The scaffold metallic materials possessing open porous structure are recently used to enhance bioactivity, i.e. the tissue in-growth rate and long term stability are considered. The pore size of 30÷400 μm seems the most plausible [4]. The greater pore size enhances the faster tissue growth, the smaller - better adhesion strength. Porous structures in a bulk or within the surface layer can be obtained by various methods: powder metallurgy (P/M) with or without space holders, rapid prototyping with an use of selective laser melting (SLM) or electron beam melting (EBM), plasma spraying etc. [5]. Corrosion rate of Ti measured may be substantial [6]; in electrochemical and gravimetric tests changes in simulated body fluids (SBF) between 0.01 and 0.1 μg/cm2·day, and after 48 weeks of an exposure of the Ti6Al4V alloy implant only traces of Ti, Al i V can be found in body tissues [7]. At low pH corrosion increases: in lactic and formic acids general corrosion occurs already after 3 weeks [8]. Ti alloys degrade in presence of chlorides saline and artificial saliva [9] and in phosphate buffered saline (PBS) [10]. Increase in roughness [11], increase in temperature, low pH and wear conditions increase corrosion rate of Ti alloys [6]. Improvement of corrosion resistance and bioactivity of titanium and it[...]

 Strona 1