Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ DUREJKO"

Wytwarzanie materiałów na osnowie fazy Fe3Al techniką LENS

Czytaj za darmo! »

Materiały na osnowie faz z układu Fe-Al, w tym Fe3Al, stanowią atrakcyjną alternatywę dla drogich, zawierających deficytowe pierwiastki, stosowanych obecnie stopów żarowytrzymałych. Charakteryzują się one dobrą odpornością na utlenianie, nasiarczanie i nawęglanie w wysokiej temperaturze [1], dobrą wytrzymałością, gęstością na poziomie ~6 g/cm3 oraz niskim kosztem pierwiastków składowych. Szeroka komercjalizacja i wdrożenie tego typu stopów do praktyki przemysłowej są jednak istotnie ograniczone, głównie przez ich małą odporność na pełzanie powyżej 600°C. Obecnie prowadzone badania materiałów na osnowie fazy Fe3Al skupiają się więc przede wszystkim na podniesieniu temperatury ich pracy do zakresu 600÷900°C, tj. powyżej stabilności struktury D03 (typ cF16). Bazując na wynikach uzyskanych przez autorów prac [2÷4] poprawę odporności na pełzanie analizowanych stopów można uzyskać przez: umocnienie roztworowe - domieszkowanie niewielką ilością Cr, V, Mo lub Ti, umocnienie wydzieleniowe - domieszkowanie Zr, Ta, Nb lub przez podwyższoną zawartość C i B, umocnienie przez koherentne wydzielenia (B2 w A2 i A2 w B2 dla stopów Fe-Al-Ni-Cr lub B2 + L21 w Fe-Al-Ta) oraz umocnienie przez wzrost uporządkowania (podwyższenie temperatury stabilności D03, np. stop Fe-Al-Ti). Na szczególną uwagę w tym obszarze zasługuje materiał Fe-Al-Zr (Fe-30% Al-0,35% Zr-0,1% B) zaproponowany przez D. G Morrisa i wsp. [5]. Niewielka ilość dodatku cyrkonu umożliwia tworzenie się dyspersyjnych cząstek (o wielkości ~100÷150 nm), w tym faz Lavesa Zr(Fe, Al)2, zwiększających istotnie odporność na pełzanie Fe3Al, która jest w tym przypadku zbliżona do żarowytrzymałego stopu IN-787. Przeprowadzona analiza strukturalna uzyskanego materiału ujawniła jednak, że cząstki umacniające charakteryzują się płytkową budową, mają nieregularny kształt i występują głównie na granicach ziaren, co nie pozostaje bez znaczenia dla właściwości wysokotemperaturowych badanego stopu. Skut[...]

Badania naprężeń własnych powłok detonacyjnych typu FeAl z udziałem warstw pośrednich NiAl i NiCr

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz efektów zastosowania metody Sachsa-Davidenkowa do pomiarów naprężeń własnych powłok intermetalicznych typu Fe-Al osadzonych metodą detonacyjną na stali 45 z udziałem warstw pośrednich NiAl i NiCr. Stosując zmodyfikowaną metodę Sachsa określono stan rozkładu naprężeń własnych w głąb kolejnych warstw strukturalnych powłok hybrydowych naniesionych meto[...]

Structure and properties of the FeAl (HVOF, HVAF, DGS) coatings for power industry DOI:10.15199/28.2016.6.1


  Recently, some systematic studies have been conducted on microstructural changes and material properties of B2 FeAl coatings sprayed by supersonic stream metallization in HVOF (High Velocity Oxygen Fuel), HVAF (High Velocity Air Fuel) and DGS (Detonation Gas Spraying) conditions. The present paper reports the results and analysis of HVOF, HVAF and DGS supersonic spraying on the structure and properties of Fe-Al type coatings obtained from spraying the Fe40Al0.05Zr at. % +50 ppm B intermetallic feedstock powder on a C45 steel substrate. A comprehensive study of the coating performances was conducted in relation to their material parameters by taking into account technological conditions affecting the formation of a structure in the ultrasonic spraying technologies. Analysis included chemical-phase composition inheritance, morphology of the grains, and porosity as well as oxidation of the coating material, hardness and abrasive resistance. These properties were analysed to determine if, Fe-Al coatings could be used as a potential material in the elements of gas turbines and boilers. Key words: Fe-Al type coatings, HVOF, HVAF, and DGS ultrasonic spraying technologies.1. INTRODUCTION The FeAl and Fe3Al-based iron aluminides are of interest as potential materials for hot structural applications, and they are promising substitutes for stainless steel and cast iron at room temperature, both as bulk materials and as coatings [1, 2]. Their promise is due to their good mechanical properties, relatively low density (5.56 g/ cm3 for the FeAl phase), excellent corrosion resistance in oxidizing and sulfurizing atmospheres (a result of their ability to form a highly protective Al2O3 scale), and low manufacturing cost [2, 3]. However, their use as bulk materials has been limited by their brittleness at room temperature and poor creep resistance [4]. The implementation of the Fe-Al type intermetallics as protective coatings can reduce these drawbacks. A[...]

The FeAl coatings deposited by Laser Engineered Net Shaping DOI:10.15199/28.2017.3.3


  1. INTRODUCTION In recent years, FeAl intermetallic alloys have been intensively researched and developed because of their outstanding combination of low density, excellent oxidation, high-temperature sulfidation resistance and low cost of the raw material [1]. The FeAl intermetallics alloys are an attractive alternative to expensive, currently applied high temperature alloys. However, a wide commercialization and implementation of this type of alloys into industrial practice are strongly limited, mainly by their low room temperature ductility and poor creep resistance above 600°C [2]. Some studies have indicated that deposition of coating with iron aluminides allows the effective use of their environment and corrosion resistant features and also allows to solve the problems with their shaping [3÷7]. Recently, some efforts have been made to develop a manufacturing process of coatings, especially for composite and gradient coatings. A Laser Engineered Net Shaping (LENSTM) [8÷11] is a new, promising and innovative method for fabrication Fe-Al alloys in coatings form. This technique belongs to the innovative and advanced methods of reshaping or surfacing using a laser beam. LENS technology through layer by layer reproduction of CAD designed project allows precise shaping of component geometry, but also by using advanced steering and controlling devices - obtaining pre-designed microstructural features, depending on expected application of material [8]. The laser beam combined with the NC system enables precise control of the process both in terms of deposited layer and geometry. For repair/deposition process LENS 850R is used [9]. The software allows for the deposition of repair material using one of the four methods: -- Line build deposition - to deposit material in a line (multilayer, straight paths), -- Tube/Chuck Clad Deposition - to deposit material on the rotating parts (eg. around the outside of a pipe or tube shaped part[...]

 Strona 1