Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Wyród-Wróbel"

Funkcja ekologiczna opakowania na przykładzie artykułów perfumeryjnych

Czytaj za darmo! »

Opakowanie jest najskuteczniejszym narzędziem oddziaływania na konsumenta, zwłaszcza w punkcie sprzedaży. Opakowania dostępne na rynku są kolorowe, błyszczące o innowacyjnych kształtach, przyciągające uwagę konsumenta i zachęcające do zakupu. Funkcje marketingowe opakowań nastawione są na ostatecznego nabywcę, dlatego też nie są one zbieżne z postulatami ekologicznymi. Jolanta Wyród-Wróbel: Ecological function of packaging in perfume products Packaging is getting more and more effective and economical factor that influences on customers both in a shop and in a house. Packaging available on the market is colorful, shiny with innovating shapes, but very often bigger than we need. Marketing functions of packaging are intended for final consuments. In this discipline there are th[...]

Pojęcie satysfakcji


  Zadowolenie, jako czynnik emocjonalny, trudno poddaje się jakimkolwiek metodom badawczym.Rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb, oczekiwań, upodobań oraz zachowań klientów nie jest rzeczą łatwą, a ich znajomość nie daje gwarancji sukcesu na rynku. Powodem tego jest nie zawsze racjonalne postępowanie konsumentów. Na wszystkie decyzje podejmowane przez konsumenta wpływa wiele czynników, do których zaliczyć można czynniki ekonomiczne, takie jak: dochody, cenę, posiadane oszczędności, kredyty, oddziaływanie instrumentów marketingowych; a także czynniki pozaekonomiczne: demograficzne, społeczne, czy też psychologiczne . Konsumenci dokonując zakupu określonego dobra zazwyczaj mają już sprecyzowane wymagania dotyczące np. jego jakości, przeznaczenia, czy sposobu użytkowania. Najczęściej nie płacą za produkt w sensie fizycznym, ale za to, co w produkcie cenią lub też czego od niego oczekują. Zanim konsument podejmie decyzję jest ona poprzedzona zainicjowaniem, określeniem przez klienta określonych potrzeb. Według J. Senyszyn : "potrzeba konsumpcyjna to wyzwalający aktywność gospodarczą stan konieczności posiadania lub użytkowania produktów, wynikający z osiągniętego poziomu rozwoju środowiska człowieka oraz jego wymogów jako struktury biopsychosocjalnej". Przy czym wszystkie potrzeby konsumpcyjne są związane wyłącznie z wytworami pracy ludzkiej. Inna definicja mówi, że: potrzebę określa się jako potencjalny lub rzeczywisty stan braku czegoś, co jest niezbędne do utrzymania danej osoby przy życiu, umożliwienia jej indywidualnego rozwoju, zdobycia i utrzymania określonej pozycji spo- Włodarczyk-Śpiewak K., Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003. Str. 64. Senyszyn J., Potrzeby konsumpcyjne: wstęp do ekonomicznej teorii potrzeb, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995. Str. 66. łecznej itp . Odczuwanie potrzeby stanowi zatem pewien dyskomfort związan[...]

Podejścia do analizy IPA w badaniach satysfakcji klienta DOI:10.15199/46.2015.6.5


  Analiza importance-performance jest ciekawym narzędziem badawczym, szczególnie użytecznym w badaniach satysfakcji klienta.Wprowadzenie Analizę IPA (Importance-Performance Analysis) po raz pierwszy zaproponowali J. Martilla and J. James1. Głównym jej założeniem jest pomiar dwóch zmiennych, tj. ważności poszczególnych kryteriów i ich spełnienia w stosunku do produktu bądź usługi. Analiza daje informacje, co jest ważne dla badanych i w jakim stopniu spełnia ich oczekiwania, a jej forma graficzna (macierzowa) umożliwia identyfikację czynników, które wymagają m.in. natychmiastowej poprawy. Celem artykułu jest pokazanie różnych rozwiązań analizy IPA, co może być przydatne badaczom w celu doboru właściwego podejścia. Analiza IPA Właściwą drogą do poznania potrzeb klientów, możliwości ich zaspokojenia, satysfakcji z dokonanego zakupu jest regularne przeprowadzanie badań2. Wśród narzędzi wykorzystywanych w badaniach satysfakcji klienta często wykorzystywana jest analiza IPA. Analiza IPA to proste narzędzie, stosowane po to, aby lepiej zrozumieć zadowolenie klientów i wskazać obszary, które wymagają priorytetowego potraktowania, tzn. muszą zostać poprawione natychmiast. Jest narzędziem pozwalającym naukowcom i praktykom diagnozować mocne i słabe strony produktu/usługi, wskazać, które atrybuty produk- 1 J. Martilla, J. James, Importance-Performance analysis, Journal of Marketing, vol. 41, no. 1, 1977, s. 77-79. 2 E. Prymon-Ryś, Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych - wyniki badań jakości kontaktu usługowego, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe nr 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Uniwersytet Szczeciński 2011, s. 350. tu/usługi wymagają poprawy, natychmiastowego działania, które należy monitorować, pomimo że zostały dobrze ocenione3. W trakcie badań respondenci - klienci, pracownicy - oceniają zestaw odpowiednio dobranych czynników p[...]

Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów DOI:10.15199/48.2018.5.5


  Jakość świadczonych usług może być postrzegana w odmienny sposób przez klientów i usługodawców. To, w jaki sposób klienci postrzegają jakość oferowanych im usług, wpływa na ich satysfakcję z dokonywanych zakupów, a w efekcie na długotrwałe relacje z firmą. Ma znaczący wpływ na wyniki biznesowe, koszty działalności, zadowolenie i lojalność klientów oraz rentowność przedsiębiorstwa [27, 30]. Postrzegana jakość kładzie nacisk na te elementy produktu, które sprawiają, że staje się on w oczach klienta lepszy od innych, a tym samym bardziej konkurencyjny. Zależy ona wyłącznie od osobistych odczuć klienta, a w jej ocenie wcale nie muszą być brane pod uwagę obiektywne cechy produktu [33]. Nie zawsze postrzegana jakość usług musi być rezultatem bezpośredniego kontaktu klienta z usługodawcą. Kształtowana może być przez różne formy komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, konkurentami, partnerami biznesowymi oraz pomiędzy samymi klientami. Badacze sugerują, że postrzegana jakość usług ma wielowymiarowy charakter [32]. Wielowymiarowość jakości z kolei przyczyniła się do powstania wielu różnych modeli jakości usług, z których najbardziej znane to modele zaproponowane przez C. Grönroosa i E. Gummessona, A. Parasuremana, V.A. Zeit haml i L.L. Berry’ego. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie modelu satysfakcji klientów supermarketów oraz zweryfikowanie czynników moderujących relacje w tym modelu. Modele satysfakcji klienta z usług nie są jednoznacznie ustalone, wciąż są testowane nowe modele, w których pokazuje się różne relacje między zmiennymi. 28 2018 M a j W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów Relacja postrzeganej jakości usług i satysfakcji Punkty sprzedaży są miejscem, w którym łączą się ze sobą elementy materialne i niematerialne świadczonej usługi. Zarówno jedne, jak i drugie mogą podlegać ocenie klientów i być postrzegane w odmienny sposób. [...]

 Strona 1