Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"DOMINIK SANKOWSKI"

Komputerowe metody identyfikacji obiektów elektrotermicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane metody modelowania i algorytmy identyfikacji rezystancyjnych pieców komorowych. Proponowane rozwiązania, bazując na dyskretnej reprezentacji sygnałów oraz wykorzystując numeryczne metody obliczeniowe, dedykowane są dla komputerowych systemów pomiarowo-sterujących. Opracowane metody wyznaczania parametrów dynamicznych obiektu bazują na różnych algorytmach aproksy[...]

Metodologia automatycznego pomiaru dynamicznych własności powierzchni - lutowności oraz zwilżalności

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest metodologii pomiaru dynamicznych własności powierzchni - lutowności oraz zwilżalności, przeprowadzanego w sposób zautomatyzowany. W artykule przytoczono definicje ww. parametrów i przedstawiono ich fizyczne interpretacje. Dokonano opisu procesu pomiaru w postaci diagramów UML - przypadków użycia i diagramów aktywności, na podstawie których skonstruowane zostały systemy[...]

Distributed multi-node, multi-GPU, heterogeneous system for 3D image reconstruction in Electrical Capacitance Tomography – network performance and application analysis

Czytaj za darmo! »

3D ECT provides a lot of challenging computational issues as image reconstruction requires execution of many basic operations of linear algebra, especially when the solutions are based on Finite Element Method. In order to reach real-time reconstruction a 3D ECT computational subsystem has to be able to transform capacitance data into image in fractions of seconds. By performing computations in parallel and in a distributed, heterogeneous, multi-GPU environment a significant speed-up can be achieved. Nevertheless performed tests clearly illustrate the need for developing a highly optimized distributed platform, which would mitigate existing hardware and software limitations. Streszczenie. 3D ECT zapewnia wiele złożonych problemów obliczeniowych, jako, że rekonstrukcja obrazu wymaga wykonania wielu podstawowych operacji algebry liniowej, zwłaszcza, gdy rozwiązania oparte są na Metodzie Elementów Skończonych. W celu osiągnięcia rekonstrukcji w czasie rzeczywistym system obliczeniowy musi być zdolny do przekształcania danych pomiarowych na obraz w ułamkach sekund. Poprzez wykonywanie obliczeń w sposób równoległy, z wykorzystaniem rozproszonego środowiska heterogenicznego multi-GPU można uzyskać znaczne ich przyspieszenie. Niemniej przeprowadzone badania wyraźnie pokazują potrzebę opracowania wysoce zoptymalizowanej, rozproszonej platformy, która pozwoliłaby na ominięcie istniejących ograniczeń sprzętowych i programowych. (Rozproszony, wielowęzłowy, heterogeniczny system multi-GPU do celów rekonstrukcji obrazów 3D w elektrycznej tomografii pojemnościowej - analiza wydajności sieciowej oraz zastosowania). Keywords: parallel computations, distributed computations, Electrical Capacitance Tomography, Finite Element Method. Słowa kluczowe: obliczenia równoległe, obliczenia rozproszone, elektryczna tomografia pojemnościowa, Metoda Elementów Skończonych. Introduction Electrical Capacitance Tomography is a relatively mature imaging method in industri[...]

 Strona 1