Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Weżgowiec"

Krótkoterminowe prognozy cen na Towarowej Giełdzie Energii z wykorzystaniem modelu trendu pełzającego DOI:10.15199/48.2015.12.69

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza problematykę prognozowania krótkoterminowego ceny energii elektrycznej na rynku energii. Badania przeprowadzone zostały na rzeczywistych danych z Rynku Dnia Następnego (RDN). Zaproponowano kilka modeli prognostycznych, szczególnie model trendu pełzającego dla przewidywania cen w horyzoncie dobowym. Wykonane zostały prognozy wygasłe wraz z oceną dokładności oraz prognozy walidacyjne umożliwiające ocenę użyteczności zaprezentowanych modeli. Abstract. Article raises the problem of short-term forecasting the electricity price on the energy market. Research were conducted on real data from the Day-Ahead Market. Proposed several forecasting models, especially creeping trend model to predict prices in the weekly horizon. Taken extinct forecasts with evaluation of the accuracy and forecast validation for the assessment of usefulness of models presented. (Short-term forecasting prices on Polish Power Exchange using creeping trend model). Słowa kluczowe: Rynek energii, cena, prognozowanie krótkoterminowe, trend pełzający. Keywords: Energy market, price, short-term forecasting, creeping trend. WPROWADZENIE System elektroenergetyczny ze względu na swoją specyfikę wymaga uzyskania dokładnych prognoz. Szczególnie ważne są prognozy w krótkim horyzoncie czasowym [1]. Metod prognostycznych jest wiele. W zależności od celu oraz przedmiotu badania można wybrać proste lub bardziej złożone techniki prognozowania [1], [2], [3], [4], [5], [6] [7], [8]. Coraz częściej wykorzystuje się metody sztucznej inteligencji do prognozowania w elektroenergetyce. Świadczą o tym publikacje [8], [9]. Pojawiają się także opracowania metod i modeli do przewidywania produkcji energii ze źródeł odnawialnych [10], [11]. Prognozowanie cen na Towarowej Giełdzie Energii jest zagadnieniem nowym, w związku z czym w literaturze nie ma zbyt wielu metod dotyczących przewidywania tego procesu. Pojawiają się natomiast publikacje, nawiązujące do tego problemu [12], [1[...]

Implementacja informatyczna modelu trendu pełzającego do prognozowania mocy farm wiatrowych DOI:10.15199/48.2017.02.54

Czytaj za darmo! »

W związku ze wzrostem udziału energii ze źródeł odnawialnych, istotnym stała się potrzeba opracowywania modeli prognostycznych pozyskiwanej energii z tych źródeł. Artykuł porusza problematykę prognozowania mocy farm wiatrowych. Przedstawia metodykę modelu trendu pełzającego i nowatorski autorski program implementujący tę metodę. Przeprowadzono analizę statystyczną na danych w postaci szeregu czasowego, a także błędów prognoz. Wykonane zostały prognozy wygasłe wraz z oceną dokładności oraz prognozy walidacyjne umożliwiające ocenę użyteczności prezentowanego modelu. Abstract. Due to the increased share of energy from renewable sources has become an essential need for development of predictive models abstracted energy from these sources. The article raises the issue of forecasting wind power capacity. Presents a methodology of creeping trend model and innovative original program that implements this method. Statistical analysis was performed on the data as time series, and the forecast errors. Taken extinct forecasts with evaluation of the accuracy and forecast validation for the assessment of usefulness of presented model. (Computer implementation of creeping trend model to predict wind power capacity) Słowa kluczowe: prognozowanie, trend pełzający, energetyka wiatrowa, odnawialne źródła energii. Keywords: forecasting, creeping trend, wind energy, renewable energy sources. Wstep Coraz szybciej postępujący rozwój cywilizacji oraz zmniejszanie się zasobów paliw kopalnych, a także postępująca degradacja środowiska naturalnego spowodowały, że ogromną rolę zaczęła odgrywać energia ze źródeł odnawialnych (OZE). Energia wiatru wykorzystywana była już od dawna, gdyż bardzo łatwo ją pozyskać i przekształcić w energię elektryczną. Niestety z energią wiatrową wiążą się także pewne trudności związane z charakterem pracy tego źródła Duża niestabilność i losowość siły wiatru w czasie (np. w ciągu roku) ulegają znacznym zmianom, co tym samym utrudni[...]

Koszty energii w instalacjach oświetleniowych ze sterowaniem DOI:10.15199/74.2019.10.4


  Odpowiednio zaprojektowana oraz wykonana infrastruktura oświetleniowa zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort w ruchu pojazdów i pieszych. Najważniejszym etapem podczas projektowania oświetlenia drogowego jest odpowiedni dobór opraw oraz źródeł światła, które powinny łączyć energooszczędność oraz niewielkie koszty konserwacji. Koszty ponoszone na eksploatację oświetlenia drogowego (wymiana zużytych bądź uszkodzonych lamp i opraw, naprawy interwencyjne i rachunki za energię elektryczną) to najczęściej bardzo znaczące pozycje w budżetach administrujących nim podmiotów, stąd dobrze zaplanowana i wykonana inwestycja może być źródłem poważnych oszczędności. Integralnym elementem planu modernizacji powinna być konfrontacja teoretycznego zużycia energii elektrycznej z listy zamontowanych opraw z realnym zużyciem wynikającym z opomiarowania obwodów. Bardzo często różnica wynikająca z tych dwóch wskaźników jest przyczyną kłopotów z tytułu nieosiągnięcia zakładanej redukcji zużycia energii elektrycznej. W praktyce błąd ten najczęściej bierze się z zaliczenia wygaszonych lub nieeksploatowanych punktów świetlnych w poczet pracującego zestawu opraw, rzadziej z błędnego określenia mocy całkowitej poszczególnych punktów. Często pomijana jest także planowana przy okazji modernizacji, budowa nowych punktów świetlnych, które w swojej definicji pomniejszają zakładany poziom oszczędności (może to prowadzić do błędnego rezultatu). Potencja[...]

 Strona 1