Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Marek Kurkowski"

Analiza parametrów oświetleniowych i elektrycznych w instalacjach drogowych z oprawami wyładowczymi i regulatorami napięcia DOI:10.15199/48.2018.02.31

Czytaj za darmo! »

Ciągły rozwój nowoczesnych technologii oraz wymóg stosowania rozwiązań energooszczędnych z jednej strony a wymagania przepisów z drugiej powodują, iż w branży oświetlenia drogowego pojawił się problem czy stosować oprawy ze źródłami wyładowczymi czy ze źródłami LED. Stosowane dotychczas oprawy ze źródłami wyładowczymi są postrzegane jako "przestarzałe" i wymagające całkowitego zastąpienia przez oprawy ze źródłami LED [1,2,3]. W rzeczywistości dotyczy to źródeł rtęciowych i niskoprężnych sodowych. W oświetleniu dróg nadal będą stosowane oprawy ze źródłami wysokoprężnymi sodowymi i metalohalogenkowymi. Jako przykład takiego rozwiązania można tu wymienić zrealizowane w 2015 roku oświetlenie mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Wbrew panującym powszechnie bardzo pozytywnym opiniom technologia LED ma jednak swoje wady, które wynikają m.in. z funkcji układów elektronicznych (samego źródła światła - chipu LED oraz układów wspomagających). Również oprawy ze źródłami wyładowczymi zawierają układy pomocnicze. Są one jednak mniej skomplikowane i przez to mniej narażone na uszkodzenia. Oprawa oświetleniowa zawiera m.in. układy elektroniczne określone w przepisach jako "Osprzęt sterujący źródłem światła", co zgodnie z rozporządzeniem 245/2009 [4] oznacza element lub elementy umieszczone pomiędzy źródłem zasilania a źródłem światła lub większą liczbą takich źródeł, służące do przekształcania napięcia zasilającego (zasilanie stałonapięciowe lub stałoprądowe LED), ograniczania poboru prądu przez lampę lub lampy do wymaganej wartości, dostarczania napięcia zapłonowego i prądu do nagrzewania wstępnego, zapobiegania zapłonowi na zimno, korygowania współczynnika mocy lub ograniczania zakłóceń radiowych. Do przykładów osprzętu sterującego źródłem światła zaliczyć można stateczniki, przetwornice i transformatory do lamp halogenowych oraz sterowniki do diod elektroluminescencyjnych (LED). Układy te mogą ponadto spełniać następujące funkcje: regu[...]

Analiza parametrów elektrycznych świetlówek kompaktowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano unijne przepisy dotyczące źródeł światła. Omówiono wymogi funkcjonalności i parametry lamp (źródeł). Dokonano analizy elektrycznych parametrów znamionowych świetlówek kompaktowych porównując je z danymi żarowych źródeł światła. Wartości deklarowane przez producentów porównano z uzyskanymi w czasie pomiarów. Wyznaczono zawartość harmonicznych prądu zasilającego. Określono wartości mocy w tym również mocy deformacji badanych źródeł. Oceniono metodę wyznaczania klas energetycznych źródeł. Abstract. Union recipes relating to a sources of light were presented in the article. Requirements of functionality and a parameters of lamps (sources) were talked over. Comparing them with a data of incandescent sources of the light the analyses of electric parameters of nominal compact fluorescent lamps were executed. Values declared by manufacturers were compared with got during measurements. Content was marked a harmonic current feeding. Values of power were also defined in this the power of deformation studied sources. Method of marking a energy class sources was estimated. (Analysis of parameters of electric compact fluorescent lamps). Słowa kluczowe: świetlówki, współczynnik mocy, harmoniczne prądu, klasa energetyczna. Keywords: fluorescent lamps, power factor, harmonic current, energy class. Wstęp Od 1 września 2009 roku na mocy dyrektywy 2005/32/EC oraz rozporządzenia komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. (w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego) sukcesywnie są wycofywane żarówki tradycyjne (z żarnikiem wolframowym). Najpierw wszystkie matowe i przeźroczyste o mocy powyżej 100 W - etap 1. Pozostałe zostaną wycofane w kolejnych etapach (2-6) do 2016 roku. Ograniczenia dotyczą również żarówek halogenowych o trzonkach G9 i R7s. Wycofywane produkty są i będą zastępowane świetlówkami kompaktowymi i liniowymi oraz źródłami opartymi o diody LED. Proces ten jest[...]

Składowe mocy elektrycznej opraw z lampami fluorescencyjnymi w świetle przepisów UE

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia analizę zapisów dyrektyw i rozporządzeń komisji europejskiej dotyczących opraw oświetleniowych z lampami fluorescencyjnymi. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określono rozkład składowych mocy urządzeń oświetleniowych stosowanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zaproponowano rozszerzenie stosowania pomiarów składowych energii elektrycznej na wszystkich odbiorców. Abstract. Article presents the analysis of notations of directives and decrees European committee relating lighting bindings of fluorescent lamps. On the basis of measurements defined expansion of power components of energy lighting devices used in habitable buildings and usefulness public. Expansion of applying measurements of electric energy components was proposed on all consumers. (Electrical power components luminaires with fluorescent lamps according to UE regulations). Słowa kluczowe: jakość zasilania, przepisy Unii Europejskiej, lampy fluorescencyjne, rozkład składowych mocy. Keywords: quality of power supply, European Union regulations, fluorescent lamps, expansion of power components. Wstęp W ostatnich latach nastąpił postęp technologiczny w rozwoju urządzeń oświetleniowych. Oferta firm została wzbogacona wieloma nowymi rozwiązaniami technicznymi. Zmiany dotyczą również stosowanych powszechnie opraw z lampami fluorescencyjnymi. Modernizowane są zarówno źródła światła (świetlówki) oraz układy z nimi współpracujące (stateczniki). Odbiciem tego są także postępujące zmiany w normach, przepisach i literaturze dotyczących tego zakresu [1,4,5,6,10,13]. Ważne zmiany zawierają rozporządzenia komisji UE 244/2009 dotyczące ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego i 245/2009 (zmiana 347/2010) dotyczące ekoprojektu dla: lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp. Definicje zawarte w prz[...]

Audyt energetyczny a zużycie energii elektrycznej w instalacjach oświetlenia wnętrz

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki audytu instalacji oświetleniowej kilkukondygnacyjnych budynków użyteczności publicznej, zawierających pomieszczenia o zróżnicowanym przeznaczeniu i charakterze wykonywanych prac. Opracowanie projektu wykonane w programie Dialux zawiera kilkanaście źródeł i opraw oświetleniowych. Obliczenia wykonano zgodnie z zapisami normy PN-EN 15193. Dla instalacji istniejącej oraz projektowanej przeprowadzono obliczenia wartości zużycia składowych energii elektrycznej. Abstract. The article presents results of lighting audit in several floors public buildings, containing rooms with a different purpose and nature of work performed. Development of project made in Dialux contains several lamps and luminaires. Calculations were performed according to provisions of standard PN-EN 15193. For existing and projected installation were calculated values of components of electricity consumption. (Energy audit and energy consumption in interior lighting installations). Słowa kluczowe: audyt energetyczny, zużycie energii, instalacje oświetleniowe. Keywords: Energy audit, energy consumption, lighting installations. Wstęp Instalacje oświetleniowe w Europie są w dużej mierze przestarzałe i wyeksploatowane. Istnieje ogromny potencjał oszczędności energii elektrycznej poprzez wymianę przestarzałych instalacji i urządzeń oświetleniowych. Według danych 2/3 instalacji oświetleniowych w UE pochodzi z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych, 1/3 oświetlenia drogowego to oświetlenie rtęciowe, 2/3 oświetlenia biurowego to energochłonne źródła i systemy oświetleniowe nie spełniające norm obowiązujących w UE [12]. Tempo modernizacji oświetlenia jest zdecydowanie za niskie. Według danych dla UE wynosi ono: 3% dla oświetlenia drogowego i 7% dla oświetlenia biurowego. Aby to zmienić przyjęto szereg dyrektyw i przepisów dotyczących ograniczenia zużycia energii. Audyt energetyczny i jego zakres W dyrektywie 2006/32/WE zapisano, że "audyt energetyczny t[...]

Koszty energii w instalacjach oświetleniowych ze sterowaniem DOI:10.15199/74.2019.10.4


  Odpowiednio zaprojektowana oraz wykonana infrastruktura oświetleniowa zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort w ruchu pojazdów i pieszych. Najważniejszym etapem podczas projektowania oświetlenia drogowego jest odpowiedni dobór opraw oraz źródeł światła, które powinny łączyć energooszczędność oraz niewielkie koszty konserwacji. Koszty ponoszone na eksploatację oświetlenia drogowego (wymiana zużytych bądź uszkodzonych lamp i opraw, naprawy interwencyjne i rachunki za energię elektryczną) to najczęściej bardzo znaczące pozycje w budżetach administrujących nim podmiotów, stąd dobrze zaplanowana i wykonana inwestycja może być źródłem poważnych oszczędności. Integralnym elementem planu modernizacji powinna być konfrontacja teoretycznego zużycia energii elektrycznej z listy zamontowanych opraw z realnym zużyciem wynikającym z opomiarowania obwodów. Bardzo często różnica wynikająca z tych dwóch wskaźników jest przyczyną kłopotów z tytułu nieosiągnięcia zakładanej redukcji zużycia energii elektrycznej. W praktyce błąd ten najczęściej bierze się z zaliczenia wygaszonych lub nieeksploatowanych punktów świetlnych w poczet pracującego zestawu opraw, rzadziej z błędnego określenia mocy całkowitej poszczególnych punktów. Często pomijana jest także planowana przy okazji modernizacji, budowa nowych punktów świetlnych, które w swojej definicji pomniejszają zakładany poziom oszczędności (może to prowadzić do błędnego rezultatu). Potencja[...]

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka"

Czytaj za darmo! »

Celem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni jest: zwiększenie przepustowości z 240 000 [m3/d] do Qdśr = 435 300 [m3/d]; zapewnienie stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadami ściekowymi z OŚ "Czajka" i OŚ "Południe". Odbiornikiem ścieków odpływających z Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (OŚ) jest Wisła w 527,4 km jej biegu. Koncepcja rozbudowy i przebudowy oraz przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają oczyszczenie ścieków powstających na terenie prawobrzeżnej części Warszawy oraz części centralnej i północnej lewobrzeżnejmiasta.Wefekcie realizacji wszystkich elementów wielofazowego programu inwestycyjnego powstające w Warszawie ścieki skierowane do oczyszczalni będą oczyszczone w stopniu zgodnym z obecnymi [...]

Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych z układami sterowania DOI:10.15199/48.2017.01.40

Czytaj za darmo! »

W prezentowanym artykule przedstawiono zapisy norm i przepisów dotyczących instalacji oświetleniowych ze sterowaniem. Omówiono założenia projektów oświetlenia realizowanych w budynkach użyteczności publicznej. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów parametrów elektrycznych opraw fluorescencyjnych oraz LED. Zaprezentowano dane dotyczące energii elektrycznej w całej instalacji a także wyniki analiz dotyczących przepływów składowych energii elektrycznej (czynnej i biernej). Abstract. The paper presents standards and regulations for lighting installations with control systems. It discusses the basic features of lighting installation projects in public buildings. The paper contains example results of measurements of the electrical parameters for fluorescent luminaires and LED. It presents data regarding energy efficiency in the entire system as well as results of analyzes regarding flows of active and reactive power components.. (Energy efficiency of lighting installations with control systems). Słowa kluczowe: oświetlenie, układy sterowania, efektywność energetyczna. Keywords: Lighting, Control systems, Energy efficiency. Wstęp W eksploatowanych aktualnie instalacjach oświetleniowych pomieszczeń użyteczności publicznej a także przemysłowych stosowane są różne systemy sterowania mające zapewnić komfort użytkownika oraz efektywność energetyczną. Sterowanie oświetleniem jak wiadomo polega na ręcznym, półautomatycznym lub automatycznym ustawieniu różnych funkcji oświetlenia zależnie od wymagań użytkownika lub warunków zewnętrznych. Sterowanie oświetleniem może odbywać się na bardzo różnych poziomach - od ręcznego ustawienia wymaganego natężenia światła za pomocą ściemniaczy po pełną automatyzację uwzględniającą porę dnia, natężenie światła zewnętrznego, otwieranie i zamykanie drzwi oraz obecność użytkowników [1,2]. Wymagania norm Stosowane powszechnie systemy sterowania są projektowane i realizowane w oparciu o przepisy i normy przed[...]

Harmoniczne prądu w instalacjach oświetleniowych DOI:10.15199/48.2015.08.44

Czytaj za darmo! »

Problematyka artykułu dotyczy zawartości harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Omówiono obowiązujące zapisy rozporządzeń i norm. Zaprezentowano wyniki badań na obiekcie rzeczywistym i analiz dotyczących obecności harmonicznych prądu opraw wyładowczych i LED stosowanych w instalacjach oświetleniowych zewnętrznych. Abstract. The paper describes problems connected with presence of voltage and current harmonics in low voltage power network. Valid decrees and standard regulations are discussed. The results of experimental investigations are presented, focused on harmonics content for LED and discharge lighting fitting, applied to outdoor lighting installations. (Current harmonics in lighting installations). Słowa kluczowe: harmoniczne prądu, oprawy wyładowcze i LED, instalacje oświetleniowe. Keywords: current harmonics, discharge and LED lighting fittings, lighting installations. Wstęp Wraz z rosnącym zastosowaniem nowych technologii w układach zasilania w sieciach elektroenergetycznych nasila się problem zachowania wymaganych przez normy parametrów określających jakość energii elektrycznej. Eksploatowanych jest coraz więcej odbiorników o charakterystykach nieliniowych - urządzenia elektryczne z układami energoelektronicznymi, takimi jak prostowniki zasilacze impulsowe czy przekształtnikowe układy napędowe. W instalacjach oświetleniowych zasilacze impulsowe stosowane są w oprawach z fluorescencyjnymi lub metalohalogenkowymi źródłami światła i przede wszystkim, w coraz popularniejszych oprawach z diodami elektroluminescencyjnymi (LED). Stale rosnąca liczba odbiorników nieliniowych, w tym również w instalacjach oświetleniowych powoduje narastające problemy z odkształceniem przebiegów prądów. Odkształcenia prądów są nie tylko większe niż dopuszczane przez aktualnie obowiązujące normy, lecz w skrajnych przypadkach są tak duże, iż są przyczyną różnego rodzaju awarii [1,2,3]. W artykule dokonan[...]

Pomiary energii biernej w instalacjach niskiego napięcia DOI:10.15199/48.2016.04.30

Czytaj za darmo! »

Problematyka artykułu dotyczy energii biernej odbiorników niskiego napięcia. Omówiono wybrane, obowiązujące zapisy dyrektyw, rozporządzeń i norm. Przedstawiono metodykę rozliczania energii biernej. Zaprezentowano wyniki badań i analiz dotyczących pomiarów składowych energii w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (w tym także obwodów oświetleniowych). Abstract. The issue of the paper relates to reactive energy consumed by low-voltage receivers. Chosen directives, regulations and standards being in force in Poland are discussed. The method for reactive energy settlement is presented as well. The results of researches and analyses are presented, referring to measurements of energy components performed in low-voltage installations (including lighting installations). (Measurements of reactive energy in low-voltage installations). Słowa kluczowe: energia bierna, liczniki energii elektrycznej, kompensacja mocy biernej, instalacje elektryczne niskiego napięcia,. Keywords: reactive energy, electricity meters, reactive power compensation, low-voltage electrical installation, lighting. Wstęp Jednym z przepisów wprowadzających w naszym kraju prawo unijne jest ustawa o efektywności energetycznej [1]. Aktualnie trwają prace nad kolejną jej nowelizacją [2]. Celem nowelizacji jest utrzymanie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki określonych m.in. przez dyrektywę 2006/32/WE [3] w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz stworzenie podstaw dla nowych rozwiązań zakreślonych w dyrektywie 2012/27/WE [4]. Projekt nowelizowanej ustawy przewiduje działania w trzech podstawowych obszarach zwiększenia oszczędności energii:  w zakresie wytwarzania energii,  w jej przesyłaniu i dystrybucji,  przez odbiorców końcowych. W artykule 13 projektu ustawy [2] założono także, iż poprawie efektywności energetycznej będą służyć m.in. modernizacja lub wymia[...]

 Strona 1