Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN STASZUK"

Wpływ składu chemicznego i struktury powłok PVD i CVD na trwałość eksploatacyjną ostrzy skrawających wykonanych z ceramiki typu Si3N4 oraz sialonu

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój technologii oraz stosowanie nowych, coraz to lepszych materiałów konstrukcyjnych, a także dążenie do jak najmniejszej energochłonności w procesach produkcyjnych powoduje konieczność stałego zwiększania wymagań w odniesieniu do materiałów narzędziowych w zakresie zwiększenia własności mechanicznych i odporności na zużycie. Ponadto intensywny rozwój automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, w tym także obróbki skrawaniem, stawia wysokie wymagania producentom narzędzi skrawających w sferze niezawodności ostrzy, co jest warunkiem konkurencyjności na obecnym rynku [1÷9]. Technologie chemicznego i fizycznego osadzania warstw z fazy gazowej umożliwiają wykonywanie pokryć, których struktura, a także własności są ściśle określone przez odpowiedni dobór pierwiastków budujących nanoszoną powłokę. Tym sposobem powstają twarde, przeciwzużyciowe powłoki, które mają bardzo duże znaczenie w rozwoju różnych gałęzi przemysłu. Elementy pokrywane takimi powłokami odznaczają się większą twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu z elementami niepokrytymi warstwą ochronną. Osadzanie twardej warstwy azotków, węglików lub tlenków na powierzchnię materiału m.in. w procesie PVD jest jednym z intensywniej rozwijających się kierunków polepszających własności robocze elementów funkcjonalnych. Twarde powłoki azotków metalu wydłużają eksploatację elementów pokrytych tymi powłokami, zwiększając ich odporność na zużycie i działanie agresywnego środowiska chemicznego [1÷9]. Celem prezentowanej pracy jest zbadanie wpływu składu chemicznego i struktury powłok PVD i CVD na trwałość eksploatacyjną ostrzy skrawających z ceramiki typu Si3N4 oraz sialonu. Metodyka Badań Badania wykonano na płytkach wieloostrzowych z ceramiki Si3N4 oraz sialonowej ceramiki narzędziowej, niepokrywanymi oraz pokrytych w procesie PVD i CVD wielowarstwowymi i gradientowymi powłokami odpornymi na ścieranie (tab. 1). Płytki pokrywano w procesie katodoweg[...]

Struktura i własności powłok PVD naniesionych na sialonową ceramikę narzędziową

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań cienkich powłok (Ti,Al)N oraz Ti(C,N) wytwarzanych metodą katodowego odparowania łukowego (CAE-PVD) na płytkach wieloostrzowych ze sialonowej ceramiki narzędziowej. Obserwacje topografii powierzchni i przełomów badanych powłok wykonano w skaningowym mikroskopie elektronowym. Analizy składu chemicznego powłok dokonano metodą spektroskopii rozproszonego promie[...]

ZASTOSOWANIE AUTORSKIEGO PRZYRZĄDU DO POMIARU REZYSTANCJI ELEKTRODY PRZEDNIEJ KRZEMOWEGO OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO METODĄ LINII TRANSMISYJNYCH


  W artykule wyodrębnić można dwa aspekty. Pierwszym aspektem niniejszej pracy są jej walory naukowe i poznawcze. Określono wpływ warunków wytwarzania elektrody przedniej zarówno metodą tradycyjną, jak i metodą selektywnego spiekania laserowego na strukturę uzyskanej elektrody oraz strefę jej połączenia z podłożem krzemowym. Analizie poddano również wpływ morfologii (powierzchnia teksturowana lub bez tekstury) oraz stanu powierzchni płytek krzemowych (warstwa antyrefleksyjna lub jej brak) na wynik uzyskanych rezystancji. Drugi aspekt pracy dotyczy wyznaczenia rezystancji elektrod przednich zastosowaną metodą linii transmisyjnych na stanowisku badawczym, w którym zaprojektowano i wykonano najważniejsze elementy składowe: moduł sterowania, przystawkę oraz matrycę pomiarową. Słowa kluczowe: metoda linii transmisyjnych, krzemowe ogniwa słoneczne, elektroda przednia APPLICATION OF COPYRIGHT DEVICE FOR THE RESISTANCE MEASUREMENT OF THE FRONT ELECTRODE OF THE SILICON PHOTOVOLTAIC CELL BY THE TRANSMISSION LINE MODEL METHOD The article can be distinguished two aspects. The first aspect of this study are its advantages and cognitive science. The influence of the manufacturing front electrode both the traditional method and the method of selective laser sintering of the structure of the resulting electrode and the connection zone between electrode and silicon. It was also analyzed the influence of morphology (surface textured or without texture) and the state of the surface of silicon wafer (layer anti-reflective or i ts l ack o f) o n t he r esult obtained resistance. The second aspect of the work concerns the front electrode resistance of the transmission line method was used on the test, which was designed the most important components: a control unit, attachment and measurement matrix. Keywords: transmission line method, silicon solar cells, front electrode Wprowadzenie Wśród materiałów stosowanych do produkcji ogniw fotowoltaicznych najbardzie[...]

 Strona 1