Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER IWANIAK"

Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i wybrane właściwości natryskiwanych powłok typu Fe-Cr-Mo

Czytaj za darmo! »

Metaliczne elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń, pracujących w warunkach przemysłowych, narażone są na jednoczesne działanie różnych czynników niszczących, w tym zużycie przez tarcie. Jedną z perspektywicznych metod, z punktu widzenia polepszenia odporności na zużycie przez tarcie, jest wytwarzanie na elementach konstrukcyjnych nanostrukturalnych powłok kompozytowych charakteryzujących się bardzo wysoką twardością, wynikającą m.in. z małej wielkości ziarna [1, 3]. Technologie natrysku cieplnego, takie jak plazma czy HVOF, umożliwiają otrzymywanie powłok o strukturze nanokompozytowej. Jednakże w procesach tych wykorzystuje się uprzednio przygotowane materiały w formie nanoproszku, co podnosi koszty wytwarzania takich powłok. W procesach tych można uzyskać warstwy zawierając[...]

Rola wielkości uziarnienia proszku do natryskiwania w kształtowaniu właściwości użytkowych powłok WCCoCr nanoszonych naddźwiękowo na stopie Ti6Al4V DOI:10.15199/40.2019.3.7


  1. Wstęp W okresie ostatnich kilku lat, zaobserwować można coraz większe zapotrzebowanie ze strony przemysłu na lekkie metaliczne materiały konstrukcyjne. Zainteresowanie to dotyczy szczególnie przemysłu lotniczego, a wynika m. in. z dążenia do ograniczenia zużycia paliwa statków powietrznych. Jednocześnie trudne warunki pracy materiałów konstrukcyjnych stosowanych w lotnictwie sprawiają, że tworzywa tam wykorzystywane powinny charakteryzować się szeregiem właściwości użytkowych. Obok cech mechanicznych materiałów, takich jak twardość, wytrzymałość doraźna i zmęczeniowa, ważna jest ich odporność korozyjna, odporność na zużycie przez tarcie i zużycie erozyjne. Wytworzenie litych materiałów spełniających wszystkie powyższe kryteria jest z punktu widzenia technicznego, technologicznego i ekonomicznego niemożliwe. Przykładem konstrukcji pracujących w skrajnych warunkach są elementy podwozi samolotów. Obok złożonych, dynamicznych obciążeń mechanicznych, są one jednocześnie narażone na zużycie przez tarcie, niszczenie erozyjne i korozyjne - drobiny kurzu, pyłu, piasku oraz wody są źródłem uszkodzeń ich powierzchni roboczych. Obecnie na elementy tego typu są stosowane niektóre stale, stopy aluminium oraz stopy tytanu, jak np. Ti6Al4V. Stosowane obecnie materiały konstrukcyjne nie posiadają wystarczającej odporności na zużycie przez tarcie i niszczenie erozyjne. Celem podniesienia odporności na zużycie tribologiczne i erozyjne stosowane są na materiałach konstrukcyjnych w omawianych aplikacjach powłoki ochronne, takie jak np. warstwy z twardego chromu. Ze względu na bardzo szkodliwy, zarówno dla środowiska, jak i człowieka, proces wytwarzania tych powłok, poszukuje się innych metod wytwarzania warstw ochronnych o właściwościach antyerozyjnych, przeciwzużyciowych i posiadających jednocześnie właściwości antykorozyjne [1]. Skutecznym sposobem podniesienia właściwości użytkowych tworzyw metalicznych, takich jak odporność korozyjna, zuży[...]

Wpływ parametrów natryskiwana na strukturę i właściwości powłok typu Fe-Cr-Mo

Czytaj za darmo! »

W pracy badano wpływ parametrów natryskiwania cieplnego na strukturę i podstawowe właściwości kompozytowych powłok typu Fe-Cr-Mo. Stwierdzono, że przy napięciu łuku wynoszącym U = 33 V oraz prądzie łuku I = 200 A, uzyskuje się powłokę o najmniejszej porowatości i największej twardości. Zastosowanie ciśnienia gazu roboczego p = 5×105 Pa pozwala na uzyskanie w powłoce struktury krystaliczno-amo[...]

Odporność korozyjna powłok tytanowych natryskiwanych plazmowo na implantacyjnym stopie Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny struktury i odporności korozyjnej powłok tytanowych natryskiwanych plazmowo na stopie Ti6Al4V, pod kątem zastosowań implantacyjnych. Powłoki tytanowe natryskiwano w atmosferze argonu przy różnych parametrach natrysku. Na powierzchni stopu otrzymano porowate powłoki, a średnica porów mieściła się w zakresie 100- 300 μm. Celem badań była ocena wpływu zastosowanych parametrów natrysku plazmowego na odporność korozyjną uzyskanych powłok tytanowych. Oceny odporności korozyjnej natryskiwanych plazmowo powłok tytanowych dokonano w fi zjologicznym roztworze Ringera w temperaturze 37oC. Badania przeprowadzono metodą potencjodynamiczną, przy użyciu układu pomiarowego złożonego z potencjostatu Solartron 1287 sterowanego komputerowo oraz naczyńka elektrolitycznego typu 12852A. Obróbkę danych przeprowadzono wykorzystując oprogramowanie CorrWare 3. Pomiary rozpoczynano od zarejestrowania wartości potencjału obwodu otwartego (EOCP) w czasie 60 minut, a następnie prowadzono potencjodynamiczną rejestrację prądu polaryzacji przy zmianie potencjału z szybkością 10 mV/min od potencjału 300 mV bardziej katodowego niż EOCP do osiągnięcia wartości 0 V względem NEW. Powierzchnię próbek przed i po badaniach korozyjnych obserwowano na elektronowym mikroskopie skaningowym Hitachi S-3400N. Słowa kluczowe: Ti6Al4V, natryskiwanie plazmowe, odporność korozyjna Corrosion resistance of plasma-sprayed titanium coatings on titanium alloy Ti6Al4V for implant purposes The results of investigations concerning the evaluation of structure and corrosion resistance of plasma-sprayed titanium coatings on Ti6Al4V alloy for implant purposes have been presented. Titanium coatings were plasma sprayed in atmosphere with argon content and with different parameters of spraying process. Porous coatings were obtained, and mean diameter of pores ranged from 100 to 300 μm. The aim of research was an assessment of technological par[...]

Wpływ pasywacji anodowej na odporność korozyjną stopu TI6Al7Nb w płynie fizjologicznym Ringera

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania odporności na korozję stopu Ti6Al7Nb w symulowanym roztworze fi zjologicznym Ringera. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Słowa kluczowe: odporność na korozję, Ti6Al7Nb, pasywacja anodowa Infl uence of anodic passivation of Ti6Al7Nb alloy on its corrosion resistance in Ringer’s physiological solution Investigations of the corrosion resistance of the Ti6Al7Nb alloy in Ringer’s simulated physiological solution have been presented. On the grounds of electrochemical investigations the infl uence of the anodic passivation on corrosion potential, polarization resistance and corrosion current density have been determined. Keywords: co[...]

Badania odporności korozyjnej tytanu poddanego procesowi pasywacji anodowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania odporności na korozję tytanu w symulowanym roztworze fi zjologicznym Tyrode’a. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Słowa kluczowe: odporność na korozję, tytan, pasywacja anodowa Investigations of corrosion resistance of anodized titanium Investig[...]

Struktura i wybrane właściwości powłok molibdenowych wytwarzanych różnymi technikami natryskiwania cieplnego

Czytaj za darmo! »

aplikacjach przemysłowych molibden jako materiał powłokowy jest wykorzystywany do natrysku cieplnego od połowy ubiegłego stulecia [1]. Powłoki molibdenowe otrzymywane tą technologią cechują się stosunkowo dużą przyczepnością do podłoża, dlatego nanosi się je także jako międzywarstwy w celu zwiększenia przyczepności powłok wielowarstwowych. Warstwy z molibdenu wykorzystywane są również w łożyskach ślizgowych. Można je nanosić różnymi technikami natrysku cieplnego (płomieniowo, łukowo, naddźwiękowo, plazmowo), przy czym zarówno metoda, jak i zastosowane parametry nanoszenia mają istotny wpływ na strukturę otrzymywanych warstw oraz ich właściwości użytkowe [2÷6]. Dobór dla konkretnych elementów odpowiedniego materiału powłokowego oraz właściwej techniki natryskiwania cieplnego w warunkach przemysłowych zależy w dużej mierze od znajomości wpływu parametrów procesowych na właściwości powłok, jak i doświadczeń aplikacyjnych firmy wykonującej tego typu powłoki. W pracy badano wpływ techniki natryskiwania cieplnego na wybrane cechy użytkowe powłok, takie jak: porowatość, twardość oraz wartość współczynnika tarcia we współpracy ze stalą NC10. MATERIAŁ DO BADAŃ Do wykonania powłok użyto czysty molibden w postaci drutu i proszku oraz materiał proszkowy na bazie molibdenu zawierający nikiel. Drut natryskiwano płomieniowo palnikiem FWS-20 (FST), a w odniesieniu do proszków zastosowano natrysk plazmowy w powietrzu za pomocą palnika F4 współpracującego z instalacją Multi‑ -Process Spray System MP-100 (FST). Szczegółowe zestawienie użytych materiałów i technik natryskiwania przedstawiono w tabeli 1. Powłoki wytworzono na bocznych powierzchniach walca o średnicy Ø20 mm oraz powierzchni czołowej krążków o wymiarach Ø53 mm×5 mm. Walce posłużyły do badań mikrostruktury powłok, a krążki wykorzystano w badaniach tribologicznych. METODYKA BADAWCZA Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu technologii natryskiwania cie[...]

 Strona 1