Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"MARIA SOZAŃSKA"

Influence of a high-temperature hydrogen treatment on a microstructure and surface fracture in Ti-6Al-4V alloy

Czytaj za darmo! »

Hydrogen is a unique alloying element in titanium alloys because, unlike other elements, it can easily be added and removed without melting. Titanium and its alloys show the absorbability of almost 60 at. % of hydrogen at 600°C. The limit hydrogen of solubility in Tiα is very low and does not exceed 0.05 at. % at room temperature. The limit hydrogen of solubility in Tiβ is much higher and its maximum value is 48 at. %. Since the beginning of the titanium industry, a great deal of attention has been paid to control the hydrogen content at titanium products - above 0.2 ppm. The presence of hydrogen in titanium alloys usually results in degradation of their microstructure and properties, as well promote some undesirable effects such as hydrogen corrosion and hydrogen embrittlement [1]. Treated usually as a component that has a degrading effect, hydrogen can also be an alloying component with positive temporary influence on microstructure and properties of titanium alloys, in particular the two-phase ones [2÷4]. In the presented work, the results of investigation of division of lamellar microstructure by hydrogen action are presented and discussed in detail. The cyclic heat treatment operation with the hydrogen atmosphere is tested. MAterial and EXPERIMENTAL Details Two-phase Ti-6Al-4V alloy with: Al - 6.2 wt. %, V - 4.3 wt. %, Fe - 0.3 wt. % and Ti - in balance was investigated. The alloy was annealed at 1100°C for 1 hour and slowly cooled in the furnace. Principles of high-temperature hydrogen treatment with cyclic operation in Ti-6Al-4V alloy In titanium alloys, hydrogen most often appears as[...]

Odporność korozyjna stopu tytanu Ti-6Al-4V po wysokotemperaturowej obróbce wodorowej


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 367 nia stopów tytanu w piecach próżniowych zawartość wodoru w półwyrobach wykonanych z tych stopów nie przekracza z reguły dopuszczalnych zawartości 100÷200 ppm. W ostatnich latach okazało się, że wodór może stanowić składnik stopowy o pozytywnym, czasowym oddziaływaniu na mikrostrukturę i właściwości stopów tytanu, szczególnie stopów dwufazowych [3-6]. Z racji wysokich wartości współczynników dyfuzji może on być łatwo wprowadzony do tytanu i równie łatwo z niego usunięty. I główną rolę w tych zjawiskach odgrywają wodorki tytanu. Wodór tworząc z poszczególnymi odmianami alotropowymi tytanu roztwory typu międzywęzłowego zmienia w znaczący sposób parametry sieci i tym samym objętości właściwe poszczególnych faz, szczególnie fazy β, co skutkuje dużym zgniotem fazowym podczas przemiany α + β ↔ β w trakcie nagrzewania i chłodzenia. Obecność wodoru intensyfi kuje przebieg przemiany eutektoidalnej, w wyniku której zawierająca wodór faza β rozpada się na mieszaninę fazy α i wodorku tytanu δ [2]. Objętość właściwa wodorku tytanu jest o 13÷17% większa w stosunku do fazy α, co powoduje duże naprężenia w sieci krystalicznej tej fazy i prowadzi do lokalnego odkształcenia plastycznego. Szczególnie interesujące możliwości pożądanych zmian mikrostruktury warstwy wierzchniej związane są z zastosowaniem obróbki cieplnej uprzednio nawodorowanych stopów tytanu. Obecność w mikrostrukturze dwufazowego stopu po nawodorowaniu fazy α, bogatej w wodór fazy βH i wodorku tytanu, różniących się znacznie objętością właściwą, oraz występowanie przemiany eutektoidalnej βH → (α + δ), której efektem jest utworzenie mieszaniny fazy α i wodorku tytanu δ wskazują na dużo większe możliwości rozdrabniania ziarna niż podczas cyklicznej obróbki w procesach bez wodoru. Celem pracy było określenie wpływu wodoru na odporność koroz[...]

Wpływ wodoru na mikrostrukturę i właściwości stopu tytanu Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

Obecność wodoru w stopach tytanu wpływa na przebieg wielu zjawisk fizykochemicznych i strukturalnych determinujących ich podstawowe właściwości użytkowe [1, 2]. Najczęstszym efektem nawodorowania jest niszczenie wodorowe stopów prowadzące do degradacji mikrostruktury i właściwości. Efektem degradacji wodorowej jest przede wszystkim obniżenie właściwości mechanicznych oraz powstawanie różnego typu pęknięć, pęcherzy i rozwarstwień, które można obserwować w materiale instalacji pracujących w kontakcie z wodorem [3]. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie wodorem jako nośnikiem energii oraz składnikiem stopowym zwiększającym plastyczność wybranych materiałów metalicznych [4÷8]. Wymienione kierunki badawcze należą do priorytetowych w USA i Japonii, gdzie obróbkę wodorową materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych stosuje się na skalę półprzemysłową [4]. Zastosowanie nawodorowania w procesach kształtowania mikrostruktury jest przykładem pozytywnego oddziaływania wodoru na właściwości technologiczne stopów tytanu. Umożliwia między innymi rozdrobnienie ziaren, zwiększając tym samym właściwości mechaniczne. Obecnie za najefektywniejszy sposób rozdrobnienia ziaren stopów tytanu jest uważana przeróbka plastyczna na gorąco. Przy wykluczeniu lub ograniczeniu możliwości jej przeprowadzenia rozdrobnienie ziaren jest także możliwe w procesach krystalizacji i w niewielkim stopniu obróbki cieplnej. Wyniki prac badawczych poświęconych absorpcji wodoru oraz możliwościom tworzenia faz wodorkowych w tytanie i jego stopach nie są jednoznaczne [9, 10]. Przyjmuje się, że wodór w tytanie i jego stopach powoduje: -- tworzenie roztworów stałych i powstawanie wodorków, -- modyfikację mikrostruktury: zmiana składu fazowego stopu tytanu przez zwiększenie objętości względnej plastycznej fazy β [11] lub fazy międzymetalicznej γ oraz morfologii składników mikrostruktury (rozdrobnienie ziaren nawet do skali nanometrycznej [11], zmiana kształtu[...]

Wpływ wodoru na mikrostrukturę warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wpływ oddziaływania wodoru na mikrostrukturę warstwy wierzchniej w dwufazowym stopie tytanu Ti-6Al-4V. Obróbka wodorowa stopu składała się z trzech etapów: nawodorowania w atmosferze gazowego wodoru (600°C), cyklicznej obróbki wodorowej (300°C) i na koniec odwodorowania w próżni (550°C). Wykazano, że wodór traktowany jako czasowy pierwiastek stopowy jest atrakcyjnym spos[...]

Wpływ parametrów natryskiwana na strukturę i właściwości powłok typu Fe-Cr-Mo

Czytaj za darmo! »

W pracy badano wpływ parametrów natryskiwania cieplnego na strukturę i podstawowe właściwości kompozytowych powłok typu Fe-Cr-Mo. Stwierdzono, że przy napięciu łuku wynoszącym U = 33 V oraz prądzie łuku I = 200 A, uzyskuje się powłokę o najmniejszej porowatości i największej twardości. Zastosowanie ciśnienia gazu roboczego p = 5×105 Pa pozwala na uzyskanie w powłoce struktury krystaliczno-amo[...]

WPŁYW KWASU CYTRYNOWEGO, MRÓWKOWEGO, OCTOWEGO NA JAKOŚĆ I STRUKTURĘ CYNKU ELEKTROLITYCZNEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ obecności dodatków (10 mmol) kwasów organicznych, jak octowego, cytrynowego, mrówkowego, pochodzących z perspektywicznych procesów biometalurgicznych, na parametry standardowego procesu otrzymywania cynku metodą elektrolizy z kwaśnych roztworów siarczanowych. Określono wydajność prądową procesu elektrolizy (Wp), jednostkowe zużycie energii elektrycznej (Zj), czystość cynku katodowego. Morfologia osadu i tekstura cynku katodowego były analizowane przy użyciu elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) oraz rentgenografii strukturalnej (XRD). Rezultaty wykazały znaczący wpływ domieszek kwasów organicznych na degradację jakości cynku katodowego. Zaobserwowano silną zależność pomiędzy morfologią osadu i teksturą a dodatkiem kwasów. Wykazano, że pożądana orientacja krystalograficzna cynku (101), (102) i (112) ulega zmianie pod wpływem kwasów organicznych na (002), (103) i (110). Osad cynku katodowego wykazywał podwyższoną przyczepność do podkładki katodowej (Al). Stwierdzono obniżenie wydajności prądowej i czystości metalu oraz podwyższenie jednostkowego zużycia energii elektrycznej. Słowa kluczowe: elektroliza, cynk, kwas cytrynowy, kwas mrówkowy, kwas octowy, elektrokrystalizacja, tekstura cynku EFFECT OF CITRIC, FORMIC AND ACETIC ACIDS ON QUALITY AND STRUCTURE OF ELECTROLYTIC ZINC The paper presents the results of the presence of additives (10 mmol) of organic acids such as acetic acid, citric acid, formic acid, coming from possible biometallurgical processes, on the parameters of the standard process of obtaining zinc by electrolysis from acidic sulphate solutions. The process of electrolysis current efficiency (Wp), the unit electricity consumption (Zj), purity zinc cathode was determined (Tab. 1). Precipitate morphology and texture of zinc cathode were analyzed using scanning electron microscopy (SEM) and X‐ray structural (XRD). The results showed a significant effect of organic acid additives on deter[...]

Ocena możliwości stosowania metody EBSD w badaniach mikrostruktury stopów tytanu

Czytaj za darmo! »

Rosnące zainteresowanie stopami tytanu jest związane z ich szczególnymi właściwościami: małą gęstością, dużą wytrzymałością na rozciąganie i zmęczeniową oraz dobrą odpornością na korozję. Odpowiednio wysoki poziom właściwości mechanicznych stopów tytanu można osiągnąć pod warunkiem uzyskania drobnoziarnistej mikrostruktury. Efektywne rozdrobnienie ziaren tytanu i jego stopów występuje w obecności defektów struktury powstałych w wyniku odkształcenia plastycznego [1, 2]. Rozdrobnienie ziaren stopów tytanu można uzyskać także podczas cyklicznej obróbki cieplnej [3, 4] lub obróbki wodorowej [5, 6]. Zaletą tych procesów jest możliwość rozdrobnienia ziaren bez konieczności przeróbki plastycznej, której wykonanie nie zawsze jest możliwe. Ukształtowanie drobnoziarnistej mikrostruktury oraz odpowiedni skład fazowy mają podstawowe znaczenie dla właściwości nowoczesnych stopów tytanu, dlatego istotne są badania mikrostruktury, w tym wykorzystujące dyfrakcję elektronów wstecznie rozproszonych EBSD (Electron Backscatter Diffraction). Pozwala ona m.in. na określanie rozmiaru ziaren i ich orientacji, tworzenie map orientacji ziaren oraz identyfikację faz [7÷ 11]. W pracy metodę EBSD stosowano do określenia orientacji ziaren i stworzenia map ich orientacji dla dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V. Ponadto określono wartości kąta dezorientacji granic ziaren oraz wykonano identyfikację składników fazowych mikrostruktury. Materiał i metodyka bada ń Badania prowadzono na dwufazowym stopie tytanu Ti-6Al-4V. Skład chemiczny stopu przedstawiono w tabeli 1. Stop tytanu poddano obróbce cieplnej wstępnej - wygrzewanie: 1100°C/1 h, chłodzenie z piecem oraz zasadniczej - 950°C/0,5 h i chłodzenie w wodzie. Tabela 1. Skład chemiczny stopów Ti-6Al-4V (% mas.) Table 1. Chemical composition of Ti-6Al-4V alloy (wt %) Pierwiastek Al V Fe Ti Zawartość, % mas. 6,4 4,2 0,3 reszta Próbki do badań EBSD przygotowano, stosując polerowanie elektrolityczne. Badania mi[...]

Changes in microstructure and properties of two-phase titanium alloys under the continuous heating and fast cooling conditions

Czytaj za darmo! »

This paper presents results of the initial stage of the research, preceding the termohydrogen treatment, which include characteristics of titanium alloys in their initial state. It was determined the ranges of transformation temperature, changes occurring during the continuous heating and fast cooling. It was shown essential influence of chemical composition of two phase titanium alloys on ph[...]

 Strona 1  Następna strona »