Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Wierzbicki"

Wykorzystanie biogazu do zasilania silników o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/148.2017.4.8


  Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych to jeden z głównych kierunków rozwoju współczesnej energetyki. Jednym z paliw, o znaczeniu rosnącym w najbliższym czasie, jest biogaz, który powstaje na skutek naturalnych procesów zachodzących podczas rozkładu biomasy. W artykule opisano wyniki badań wykorzystania biogazu do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Z uwagi na wysoką temperaturę samozapłonu metanu, głównego palnego składnika biogazu, jego wykorzystanie w tych silnikach wymaga zastosowania dwupaliwowego układu zasilania. W takim rozwiązaniu niewielka dawka paliwa ciekłego wtryskiwana do komory spalania wywołuje zapłon metanu. W artykule przedstawiono wpływ udziału biogazu w dawce zasilającej oraz wpływ wybranych parametrów sterujących na osiągi współczesnego silnika spalinowego z układem zasilania typu Common Rail. Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, zasilanie dwupaliwowe, biogaz.Ograniczone zasoby paliw kopalnych, dążenie do obniżenia emisji związków toksycznych do atmosfery, a także walka z globalnym ociepleniem wymuszają poszukiwanie nowych, alternatywnych paliw do silników spalinowych [1 - 5]. Obecnie jednym z kierunków rozwoju silników spalinowych jest dostosowanie ich do spalania paliw gazowych, które cechują się korzystniejszym stosunkiem udziału wodoru do węgla. Spalanie paliw gazowych obniża nie tylko emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale również emisję cząstek stałych (PM) odpowiedzialnych za smog [1, 3, 5 - 7]. Zwiększeniu zainteresowania paliwami gazowymi sprzyja polityka energetyczna prowadzona zarówno na szczeblu regionalnym, jaki i międzynarodowym. Obecnie obowiązująca dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2009/28/ WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych określa jako cel osiągnięcie do 2020 r. 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii i 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych w transpo[...]

Analiza zagrożenia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na stacji paliw ciekłych DOI:10.15199/62.2017.2.5


  Analiza bezpieczeństwa przeciwwybuchowego pozwala ocenić, czy stan bezpieczeństwa na danym stanowisku ma poziom akceptowalny, czy niezbędne jest podjęcie dodatkowych działań umożliwiających jego zwiększenie. Dokonano analizy bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymagań dyrektywy1) oraz oceny ryzyka zawodowego dotyczącego pracownika stacji paliw na przykładzie małej stacji paliw. Przedstawiono również zagrożenia występujące na wybranej stacji paliw oraz zaproponowano zmiany poprawiające stan w zakresie bezpieczeństwa technicznego. Propozycje poprawiające system bezpieczeństwa technicznego mogą być odwzorowane i wdrożone na podobnych stacjach paliw. W ostatnich latach ze względu na dostosowywanie prawa polskiego do wymagań przepisów Unii Europejskiej duże znaczenie mają kwestie bezpieczeństwa technicznego w przemyśle, a w szczególności w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego1). Sprawy bezpieczeństwa zawsze były bardzo ważne w każdej dziedzinie produkcji i usług2, 3). Obecnie rola systemów bezpieczeństwa i procedur z nimi związanych została uwypuklona z uwagi na konieczność posiadania przez przedsiębiorców stosownej dokumentacji, która jest podstawą wszelkich kontroli i audytów4). Niezmiernie ważne są zagrożenia jakie mogą stwarzać przedsiębiorstwa produkujące substancje chemiczne lub pośrednio uczestniczące w ich obrocie5). Należy tu szczególnie dbać o urządzenia i systemy zabezpieczeń technicznych, aby nie doszło do poważnych awarii6, 7). Takie awarie mogą mieć fatalne skutki dla ludności i środowiska naturalnego. Stacje paliw też stwarzają podobne zagrożenia, szczególnie ze względu na ich usytuowanie w aglomeracjach miejskich lub na ich obrzeżach. Jednak najbardziej narażeni na ciągłe niebezpieczeństwo i zagrożenia są pracownicy stacji paliw. Obowiązkiem każdego właściciela stacji paliw jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków swoim pracownikom i klientom. Realizację tego obowiązku określają przepi[...]

Analysis of explosion hazard on propane-butane liquid gas distribution stations during self tankage of vehicles Analiza zagrożeń wystąpienia wybuchu dla stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów DOI:10.15199/62.2017.4.29


  Risk anal. of the liq. pressurized gas (LPG) tankage was performed by using particular cases. Some measures for increasing the safety (gas detectors, double level gauges, computer monitoring) were recommended. Przeprowadzono analizę ryzyka oraz przedstawiono wybrane scenariusze awaryjne dla stacji dystrybucji gazu propan-butan (LPG). Uwzględniono nowe przepisy dotyczące samodzielnego napełniania przez kierowców zbiornika samochodowej instalacji gazowej. Zaproponowano rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń do napełniania samochodów gazem propan-butan. Gaz propan-butan jest powszechnie stosowany zarówno w przemyśle, jak i gospodarstwach domowych. Polska zaś jest krajem przodującym w jego użyciu w transporcie przemysłowym i publicznym. W 2015 r. zajmowała ona czwartą pozycję1), a w 2008 r. trzecią2) (rys. 1). Użytkowane w Polsce instalacje do dystrybucji gazu LPG często pochodzą sprzed wielu lat i od dawna nie były modernizowane. Ze względu na właściwości gazu muszą być jednak zachowane rygorystyczne zasady bezpieczeństwa, zarówno przy wydobyciu gazu i jego transporcie, jak również przy produkcji gazu z różnych materiałów, np. z biomasy3). Gaz ten jest cięższy od powietrza i w przypadku awarii łatwo zalega w kanałach i szczelinach, co prowadzi do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Podczas magazynowania i dystrybucji LPG występują zagrożenia, w wyniku których może wystąpić awaria powodująca straty ludzkie, finansowe oraz środowiskowe. System prawny oraz kontrole Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) wymuszają na właścicielach stacji LPG zachowanie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. Nie zwalnia to ich jednak z ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy do tankowania samochodów zostali dopuszczeni kierowcy bez przeszkolenia. Samoobsługa podczas tankowania pojazdów podnosi ryzyko wystąpienia awarii, ponieważ zmniejszony został nadzór obsługi stacji nad sytuacjami, w k[...]

 Strona 1