Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAUL OAKLEY"

WARUNKI OTRZYMYWANIA MIKROKROPLI W MIKROREAKTORACH

Czytaj za darmo! »

W artykule określono warunki tworzenia mikrokropli w mikroreaktorach przepływowych oraz opisano możliwości ich aplikacji do procesów hydrometalurgicznych. Do badań wykorzystano zestaw FRX200, firmy Syrris z mikroreaktorem szklanym o pojemności 250 μl. Mikrokrople tworzone były poprzez kolizję dwóch niemieszających się cieczy, tj. n-heptanu oraz wody demineralizowanej z dodatkiem pigmentu. Otrzymane krople charakteryzowały się wysoką powtarzalnością rozmiaru i kształtu. Na podstawie eksperymentów wykazano, iż wielkość otrzymanych kropli jest zależna między innymi od geometrii mikroreaktora, jak również od parametrów przepływu. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż tego typu mikroreaktory mogą znaleźć zastosowanie w procesach syntezy nanocząstek metali. Słowa kluczowe: mikroreakt[...]

SYNTEZA NANOCZĄSTEK ZŁOTA STABILIZOWANYCH PVA (ALKOHOL POLIWINYLOWY) W MIKROREAKTORZE PRZEPŁYWOWYM

Czytaj za darmo! »

W artykule określono rozmiary nanocząstek złota otrzymywanych w wyniku redukcji chlorkowego jonu kompleksowego złota( III) ([AuCl4]-) przy użyciu borowodorku sodu (NaBH4) w obecności alkoholu poliwinylowego (PVA) jako stabilizatora. Badano wpływ szybkości przepływu oraz temperatury na wielkość i dystrybucję otrzymywanych nanocząstek złota. Słowa kluczowe: nanocząstki, złoto, mikroreaktor, stabilizacja, PVA GOLD NANOPARTICLES SYNTHESIS IN A FLOW MICROREACTOR STABILIZED WITH PVA (POLYVINYL ALCOHOL) The aim of this studies was to produce of gold nanoparticles by reduction of gold(III) chloride complex ions ([AuCl4]-) with sodium borohydride (NaBH4) in the presence of polyvinyl alcohol (PVA) as a stabilizer. The influence of temperature and the flow rate on the size and distribution of[...]

 Strona 1