Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR KOROL"

Otręby pszenne - wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa stosowania na cele paszowe

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem Rozporządzenia nr 183/2005 w sprawie higieny pasz są nie tylko warunki organizacji produkcji bezpiecznej paszy, ale także jakość i wartość pokarmowa paszy, która powinna gwarantować osiągnięcie pożądanych efektów produkcyjnych i cech produktów zwierzęcych. Rozporządzenie nr 183/2005 zawiera wymagania, aby wszystkie przedsiębiorstwa działały zgodnie ze zharmonizowanymi wymogami w[...]

Higiena produkcji pasz w świetle aktualnych wymagań (część 1)

Czytaj za darmo! »

Aktualne podstawy prawne dotyczące higieny produkcji pasz i żywienia zwierząt zawarte są w ustawie z dn. 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045). W świetle przepisów pojęcie "higiena pasz" dotyczy nie tylko jakości higienicznej wynikającej ze stanu mikrobiologicznego i składu chemicznego pasz, warunkującej nieobecność lub nie przekraczanie dopuszczalnych poziomów mikr[...]

Higiena produkcji pasz w świetle aktualnych wymagań (część 2)

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do ustawy o paszachUstawa o paszach określa delegacje dla ministra właściwego ds. rolnictwa do wydania ponad 30 rozporządzeń, regulujących szczegółowo zagadnienia produkcji i użytkowania pasz. Do końca 2007 r. wydano 26 rozporządzeń. Poniżej omówiono niektóre z nich.1. Rozporządzenie MRiRW z 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu materiałów paszowyc[...]

Katalog materiałów paszowych

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i R ady (WE ) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz. Urz. UE L 229/1 z 1.09.2009) wprowadza listę materiałów paszowych zwaną katalogiem (12). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2010 r. W związku z zainteresowaniem producentów pasz i materiałów paszowych, w tym produktów ubocznych młynarstwa na cele paszowe, zagadnienie to zostanie przybliżone w niniejszym artykule. Katalog powinien służyć przede wszystkim usprawnieniu etykietowania materiałów paszowych i ułatwić wymianę informacji na temat podstawowych właściwości produktu. Pisze o tym obszernie dr Sabine Kruse w magazynie Kraftfutter (5). Według dr Kruse, etykieta jest narzędziem przekazu informacji użytkownikom, ale takż[...]

Produkty uboczne przemiału zbóż na cele paszowe – aktualne wymagania


  Produkty uboczne przemiału zbóż, głównie otręby zbożowe, są klasyfikowane jako materiały paszowe w świetle aktualnych przepisów "prawa paszowego" (5). Otręby zbożowe są chętnie stosowane w żywieniu zwierząt. Stanowią one około 10% całkowitego zużycia materiałów zbożowych na cele paszowe. Ich udział w wytwarzaniu mieszanek paszowych pełnoporcjowych przez przemysł paszowy stanowi około 15% zużycia wszystkich materiałów paszowych. Przepisy "prawa paszowego" zobowiązują producentów do wytwarzania pasz o właściwej jakości, dostosowanych do potrzeb żywieniowych zwierząt, bez ryzyka wprowadzania niepożądanych pozostałości do produktów zwierzęcego pochodzenia. Aktualne przepisy "prawa paszowego" nakładają na producentów materiałów paszowych, w tym otrębów zbożowych, obowiązek spełnienia wymagań w zakresie etykietowania, zamieszczania obowiązkowej deklaracji składników dla których określono dopuszczalne tolerancje techniczne, nieprzekraczania maksymalnych zawartości substancji niepożądanych. Celem pracy jest przedstawienie aktualnych wymagań dotyczących ubocznych produktów przemiału zbóż na cele paszowe. Etykietowanie ubocznych produktów przetwórstwa zbóż na cele paszowe Wymagania w zakresie etykietowania materiałów paszowych określa rozporządzenie 767/2009 (5). Materiałom paszowym wprowadzanym na rynek hurtowo powinny towarzyszyć dokumenty zawierające wszelkie dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu. Osobą odpowiedzialną za etykietowanie jest podmiot działający na rynku pasz wprowadzającym paszę po raz pierwszy do obrotu. Etykieta powinna zawierać rodzaj paszy, np. materiał paszowy - otręby pszenne; obowiązkową deklarację analitycznych składników pokarmowych odpowiadającą właściwej kategorii określonej w wykazie w załączniku V rozporządzenia 767/2009 (tab. 1); nazwę firmy; numer zatwierdzenia zakładu; numer partii; masę netto, zawartość wilgoci zgodnie z pkt 6 załącznika I rozporządzenia 767/2009. Przepi[...]

Działalność normalizacyjna w produkcji i użytkowaniu pasz - stan i perspektywy


  W artykule przedstawiono aktualną działalność normalizacyjną Komitetu Technicznego (KT ) nr 40 ds. Pasz, w tym stan prac nad wdrażaniem norm EN i EN -ISO jako norm PN w wersji oryginału i w języku polskim. Podano przykłady współpracy KT Nr 40 ds. Pasz z K omitetem Technicznym CEN /TC 327 - Pasze, m.in. poprzez aktywne uczestnictwo krajowych laboratoriów w badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN ). Przedstawiono plan działania CEN na najbliższe lata (2012-2016) w zakresie opracowania norm na badania składników pokarmowych pasz, dodatków paszowych, substancji niepożądanych i szkodliwych, przygotowany w porozumieniu z K omisją Europejską. Zamieszczono informację nt. nowych wymagań w zakresie funkcjonowania KT , w tym konieczność opracowania przez każdy KT planu działania do końca 2012 r. Wprowadzenie Działalność normalizacyjna prowadzona jest w komitetach technicznych. Na rzecz branży paszowej działa Komitet Techniczny (KT ) nr 40 ds. Pasz. KT realizują cele wymienione w art. 3 ustawy z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U . N r 169, poz. 1386 z późn. zm.) poprzez opracowywanie norm w określonych dziedzinach (branżach) i udział w pracach europejskich i międzynarodowych i organizacji normalizacyjnych (Schweitzer, 2011). Zgodnie z procedurą opracowaną przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN ), KT opracowują Polskie Normy (PN) i uczestniczą w pracach nadzorowanych przez PKN . W szczególności KT przygotowują plany działania i programy prac normalizacyjnych, ustalają źródła finansowania i planowanie kosztów prac w KT , uczestniczą w europejskiej (CEN - Comité Européen de Normalisation) i międzynarodowej (ISO - International Organization for Standardization) współpracy. Współpraca z CEN i ISO polega na opiniowaniu projektów norm europejskich EN i ISO oraz uzgadnianiu stanowiska krajowego do tych projektów. KT wnioskuje o zatwierdzanie i wycofywanie PN. Do [...]

Kodeks dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych


  Przedstawiono unijny Kodeks Dobrej Praktyki Etykietowania mieszanek paszowych dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Kodeks został opracowany przez Europejski Związek Producentów Pasz (FEFAC) i organizacje reprezentujące europejskich rolników oraz europejskie kooperatywy rolnicze (CO PA-COGEC A). Kodeks zawiera wprowadzenie, w którym podano podstawy prawne opracowania, słownik stosowanych terminów - w tym definicje określeń prawnych i pozostałe definicje. W kolejnym rozdziale podano szczegóły etykietowania, w tym informacje o produkcie na etykiecie dotyczące identyfikowalności, instrukcje stosowania i specyfikacje paszowe. Wyraźnie zaznaczono informacje dostępne na prośbę kupującego mieszankę paszową, takie jak ilościowa deklaracja materiałów paszowych, deklaracja dodatków paszowych nie podlegających wymaganiom obowiązkowego etykietowania. W ostatnim rozdziale zaprezentowano powszechnie stosowane sposoby etykietowania, w tym przepisy ogólne, zawartość etykiety, projektowanie etykiety. Podano liczne przykłady etykiet oraz dodatkowe dokumenty lub środki przekazu (dokument pisany, internet, telefon) pomocne przy przekazywaniu informacji o produkcie. W załącznikach do omawianego kodeksu omówiono zarządzanie oświadczeniami, podano zestawienie tabelaryczne szczegółów na etykiecie, praktyczne zalecenie dotyczące czytelności etykiety, zalecenia dotyczące zastosowania nazw skróconych w przypadku informacji o dodatkach paszowych oraz wskazówki dotyczące obowiązku udzielenia informacji o składzie ilościowym na żądanie kupującego. Wprowadzenie Nowe przepisy UE dotyczące wprowadzenia na rynek i użytkowania pasz, tj. rozporządzenie (WE ) nr 767/2009, weszły w życie 1 września 2010 r. Art. 25 i 26 rozporządzenia 767/2009 wprowadzają zalecenie utworzenia Kodeksu Dobrej Praktyki Etykietowania mieszanek paszowych dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Inicjatywę opracowania takiego Kodeksu podjęły Europejski Związek Pr[...]

 Strona 1  Następna strona »