Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marlena Kłos"

Epoxidation of spent vegetable oils with peracetic acid. Epoksydacja zużytych olejów roślinnych kwasem nadoctowym


  A com. mixt. of palm, rapeseed and sunflower oils used for frying was analyzed for chem. compn. by gas chromatog. and detn. of I, acid, epoxide, hydroxy, peroxide and anisidine nos. before and after use and then epoxidized with H2O2/AcOH mixt. at 25-70°C. The epoxidized oils were also characterized with I, epoxide, acid and hydroxyl nos. as well as by 1H NMR and 13C NMR spectroscopies. The spent oil after epoxidation met the requirements for oligoesterols for prodn. of polyurethane foams. Dokonano oznaczeń właściwości olejów stosowanych podczas smażenia, o nazwie handlowej frytura, przed i po epoksydacji kwasem nadoctowym. Porównano właściwości frytury świeżej i posmażalniczej przed i po epoksydacji. Ocenę postępu epoksydacji wykonywano oznaczając liczbę jodową i epoksydową. Zmiany właściwości frytur przed i po smażeniu oceniano także przez porównanie liczb kwasowych, hydroksylowych, nadtlenkowych, anizydynowych frytury świeżej i posmażalniczej. Porównano również widma 1H i 13C NMR frytury świeżej, świeżej i posmażalniczej po epoksydacji. Oleje roślinne i tłuszcze są doskonałym surowcem do otrzymywania biodegradowalnych smarów, mydeł, materiałów powłokowych, farb oraz estrów metylowych lub etylowych kwasów tłuszczowych, stosowanych jako biopaliwa. Dla tych i innych zastosowań triacyloglicerydy modyfikuje się, wprowadzając grupy funkcyjne. Szczególne efekty przynosi wprowadzenie grupy epoksydowej. W tym celu triacyloglicerydy epoksyduje się nadkwasem octowym, mrówkowym, lub przy użyciu nadtlenku wodoru w obecności katalizatorów tytanowo- silikalitowych lub immobilizowanych enzymów z grupy lipazy1). Wprowadzaniu grupy epoksydowej, a także wykorzystaniu olejów i tłuszczów do celów spożywczych towarzyszą reakcje uboczne, jak hydroliza wiązań estrowych w triacyloglicerydach z utworzeniem mono- i diacyloglicerydów, wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu. Podczas stosowania olejów do celów spożywczych i innych zachodzą reakcje [...]

Epoxidation of linseed oil with performic acid Epoksydowanie oleju lnianego kwasem nadmrówkowym DOI:10.12916/przemchem.2014.1455


  Linseed oil was epoxided with HCOOOH (formed in situ in reaction of H2O2 with HCOOH) at 35-75°C, stirring rate up to 2000 rpm in presence of H2SO4 catalyst. The reaction course was followed by detn. of epoxy and iodine nos. The highest selectivity of epoxy groups formation (95.2%) was achieved at 45°C, HCOOH:oil molar ratio 3.1:1, H2SO4:oil molar ratio 0.125:1, stirring rate 1500 rpm after 8 h of mixing (double bond conversion 52.1%). Zbadano wpływ parametrów technologicznych na przebieg epoksydowania oleju lnianego za pomocą kwasu nadmrówkowego otrzymywanego in situ w reakcji kwasu mrówkowego i nadtlenku wodoru w obecności kwasu siarkowego( VI) jako katalizatora. Ustalono najkorzystniejsze parametry technologiczne prowadzenia procesu, oceniając proces pod kątem możliwości uzyskania wysokich liczb epoksydowych i możliwie niskich liczb jodowych. Jednocześnie obliczono konwersje wiązań podwójnych oleju i selektywności przemiany do grup epoksydowych, odpowiadające oznaczonym liczbom. Nawet częściowa zamiana wiązań etylenowych w grupach acylowych glicerydów olejów roślinnych na grupy epoksydowe prowadzi do oleochemikaliów o szerokim spektrum zastosowań. Epoksydowane oleje roślinne w sposób bezpośredni są stosowane jako plastyfikatory tworzyw sztucznych w celu zwiększenia ich elastyczności, spręży-stości, stabilności termicznej i odporności na działanie czynników utleniających1, 2). Stosuje się je również jako biodegradowalne smary lub środki pomocnicze w produkcji smarów mineralnych i syntetycznych3, 4). W sposób przemysłowy najczęściej epoksyduje się olej sojowy, stosując kwas nadoctowy, otrzymywany in situ w reakcji kwasu octowego i nadtlenku wodoru w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora5, 6). Kwas siarkowy jednocześnie katalizuje tworzenie się grupy epoksydowej. W procesach epoksydowania z użyciem nadkwasów szczególnie istotne jest takie dobranie parametrów procesowych, aby szybkość reakcji wprowadzania tlenu za p[...]

Industrial uses of vegetable oils Przemysłowe zastosowania olejów roślinnych DOI:10.15199/62.2016.6.6


  A review, with 89 refs., of uses of the oils in prodn. of protective coatings, lubricants, biodiesesl, polyols for polyurethanes, printing inks, antifoaming agents, pharmaceuticals, cosmetics and surface-active agents. Przedstawiono przegląd technicznych zastosowań olejów roślinnych i produktów ich przerobu do wytwarzania powłok ochronnych, smarów, dodatków do olejów mineralnych, produkcji biodiesla, a także zmiękczaczy farb drukarskich, plastyfikatorów i stabilizatorów w produkcji tworzyw sztucznych. Wiele prac dotyczy wytwarzania polioli przydatnych do otrzymywania poliuretanów. Związki na bazie olejów roślinnych stosuje się też jako regulatory spieniania, emulgatory w produkcji kremów i maści oraz jako środki powierzchniowo czynne. Oleje roślinne i produkty ich przerobu mają wiele cennych właściwości wykorzystywanych w technice. Ich głównym składnikiem są triacyloglicerole (triglicerydy). Cząsteczka glicerolu jest w nich połączona z trzema cząsteczkami wyższych, nienasyconych i nasyconych kwasów tłuszczowych1). Ponadto oleje mogą zawierać: inhibitory utleniania, sterole, fosfatydy, tokoferole, witaminy, alkohole terpenowe, węglowodory i pochodne fenoli. Część tych związków jest tracona podczas wydobywania z roślin i rafinacji. Duża zawartość wiązań nienasyconych pozwala na modyfikację właściwości olejów roślinnych. Wprowadzenie grup epoksydowych w miejsce wiązań nienasyconych prowadzi do nowych związków i umożliwia ich dalsze przekształcenia. Oleje oraz uzyskane z nich pochodne mają duże znaczenie przemysłowe. Produkty epoksydowania olejów są stosowane jako plastyfikatory i stabilizatory w produkcji i przetwarzaniu PVC i innych tworzyw sztucznych, zwłaszcza używanych jako materiały opakowaniowe. Epoksydowane oleje roślinne są stosowane jako samodzielne biorozkładalne smary lub dodatki do mineralnych lub syntetycznych olejów smarowych i półpłynnych smarów łożyskowych. Epoksydowany olej sojowy służył do otrzymywania homoge[...]

 Strona 1