Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Banaszuk"

Statystyczne analizy przestrzenne w identyfikacji przepływu zanieczyszczeń obszarowych w zlewni rolniczej


  Prace badawcze prowadzone w zlewni rolniczej w okolicach Białegostoku obejmowały wykonanie profili hydrochemicznych. Kartowanie wzdłuż biegu rzeki polegało na pomiarze przewodnictwa elektrycznego (EC) i temperatury wody co 10 m. Dane uzyskane z profilowania hydrochemicznego wykorzystano do przeprowadzenia analizy semiwariancji. Stwierdzono, że wartości EC uzyskane w trakcie kartowania hydrochemicznego są ze sobą skorelowane na odcinku rzeki wynoszącym około 140 m. W związku z tym należy sądzić, że stopień mineralizacji wód na tym odcinku jest kształtowany przez wody dostające się do koryta rzecznego różnymi drogami migracji tj. poprzez dopływy, odcieki drenarskie i spływ powierzchniowy.Ostatnie dekady zaowocowały wieloma nowymi metodami i modelami koncepcyjnymi ułatwiającymi identyfikację sposobów i dróg przepływu materii z terenu zlewni do wód powierzchniowych [Banaszuk i in., 2011]. W niniejszej pracy wykorzystano metodę geostatystyczną w celu wykrycia struktur przestrzennych leżących u podstaw obserwowanej zmienności jakościowej wód. W metodzie tej wykorzystuje się zależność, że cechą charakterystyczną większości zjawisk przyrodniczych, które opisywane są za pomocą pomiarów wybranych parametrów fizykochemicznych jest istnienie autokorelacji. Oznacza to, że wyniki pomiarów, które sąsiadują ze sobą w czasie lub przestrzeni są zazwyczaj bardziej do siebie podobne, niż wyniki pomiarów odległych. W związku z tym zależność przestrzenna występuje wtedy, gdy badane zjawisko w jednej jednostce przestrzennej powoduje zwiększenie się lub zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania tych zjawisk w sąsiednich jednostkach [Bivand, 1980; Goovearts, 1997; Stach, 2003]. Na istotność zależności przestrzennej i możliwości określenia autokorelacji w przestrzeni, w ostatnich latach, w literaturze polskiej zwrócili uwagę Namysłowska-Wilczyńska [1997], Zawadzki [2002], Stach [2002, 2003a, 2003b], Morga [2007]. Autorzy ci zajmowali się wykorzysta[...]

 Strona 1