Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JUSTYNA WENDLAND"

ZJAWISKO KOROZJI W ALUMINIOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Czytaj za darmo! »

Główną przyczyną otrzymywania ewentualnych zwrotów gwarancyjnych wymienników ciepła wykonanych ze stopów aluminium jest powstała nieszczelność i stopniowy ubytek czynnika chłodzącego. W pracy wskazano źródła powstałych nieszczelności na podstawie przeprowadzonych badań skraplaczy samochodów osobowych, w których stwierdzono korozyjny charakter ubytku materiału. We wcześniejszych pracach wskazywano głównie na zewnętrzne agresywne środowisko chlorkowe powodujące występowanie korozji wżerowej. W tej pracy zwrócono jeszcze uwagę na inne możliwe przyczyny pojawienia się korozji, takie jak parametry lutowania, zastosowane zestawy materiałów oraz lokalna zmiana składu chemicznego powierzchni rurki z czynnikiem chłodzącym, powodująca zmianę jej potencjału elektrochemicznego. W pracy przedstawiono również wyniki badań najnowszych rozwiązań materiałowych zwiększających odporność na korozję elementów układu klimatyzacji. Słowa kluczowe: skraplacz, stopy aluminium, korozja THE PHENOMENON OF CORROSION IN ALUMINIUM HEAT EXCHANGERS OF MOTOR CARS The major reason of guarantee claims concerning heat exchangers made of aluminium alloys is leakage and gradual loss of the coolant. The work indicates the reasons of the leakages basing on the examination of motor car condensers in which Dr inż. Jacek Borowski, mgr inż. Justyna Wendland, mgr inż. Krzysztof Żak — Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań. Rudy Metale R55 2010 nr 9 UKD 536.2:620.193:669.715: :621.175:629.114.6 608 corrosive character of material loss has been determined. Former works have indicated mainly external aggressive chloride environment resulting in pitting corrosion. The present work draws attention also to other possible reasons of corrosion, such as soldering parameters, the material sets applied and local change of the surface chemical composition of the coolant pipe resulting in a change of the electrochemical potential. The work also presents the investigation results of the l[...]

Właściwości półwyrobów wykonanych ze stopów aluminium o strukturze nanometrycznej


  W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych wybranych półwyrobów wykonanych ze stopu aluminium, wykonanych wyciskaniem hydrostatycznym (HE) oraz metodą KoBo. Określono plastyczność w próbie ściskania i wpływ obróbki cieplnej na charakter krzywej umocnienia stopu aluminium 7075. Półwyrób w postaci pręta o kształcie zębatki został poddany badaniom metalograficznym oraz wytrzymałościowym. Określono siłę wyłamania zęba oraz twardość. Analizowano również wpływ obróbki cieplnej (przesycania i starzenia) na wybrane właściwości mechaniczne. Trudno odkształcalny stop aluminium - 7075 po procesie wyciskania metodą KoBo staje się plastyczny i stwarza możliwość dalszego kształtowania. Obie metody pozwoliły uzyskać zadowalające cechy wytrzymałościowe przy zachowaniu ciągłości materiału. Wyroby wykonane w ten sposób można wytwarzać na skalę przemysłową. The paper presents the results of investigation of mechanical properties of selected semi-products made of aluminium alloys by the method of hydrostatic extrusion (HE) and by the KoBo method. Plasticity has been determined in a compression test and the influence of heat treatment on the shape of the work-hardening curve of 7075 aluminium alloy. A semi-product in the form of a toothed bar has been subjected to metallographic and strength examinations. The force of tooth break-off and hardness have been determined. The influence of heat treatment (impregnation and ageing) on the selected mechanical properties has also been analyzed. The hard-to-deform aluminium alloy - 7075, becomes plastic and further formable after the process of extrusion by the KoBo method. Both methods have allowed for obtaining satisfactory strength features while maintaining material continuity. Products made in this way can be manufactured in industrial scale. Słowa klu[...]

Elektrody do zgrzewania punkowego - kształtowanie i eksploatacja


  Celem pracy było opracowanie technologii kształtowania plastycznego elektrod do punktowego zgrzewania oporowego. W pracy przedsta- wiono wyniki symulacji numerycznej procesu wyciskania elektrod oraz wyniki badań elektrod wyciśniętych, według opracowanej techno- logii, z komercyjnego stopu CuCrZr oraz materiału uzyskanego metodami dużych odkształceń plastycznych - poprzez wyciskanie hydro- statyczne oraz wyciskanie metodą KOBO. The aim of the work was to develop technology of plastic forming of electrodes for resistance spot welding. The paper presents results of numerical simulation of the electrodes extrusion process and results of tests on extruded electrodes, by the developed technology, from commercial CuCrZr alloy and material obtained by methods of severe plastic deformation - by hydrostatic extrusion and KOBO extrusion method. Słowa kluczowe: elektrody, zgrzewanie oporowe, stop CuCrZr, wyciskanie Key words: electrodes, resistance welding, CuCrZr alloy, extrusion.Wprowadzenie. Punktowe zgrzewanie rezystan- cyjne (oporowe) jest jednym z ważniejszych procesów łączenia stosowanym przy wytwarzaniu konstrukcji z cienkich blach różnych materiałów. Obecnie głów- nym użytkownikiem tej technologii jest przemysł motoryzacyjny. Szacuje się, że w polskim przemyśle samochodowym przy wytwarzaniu karoserii samo- chodów osobowych i dostawczych rocznie wykonuje się ponad 1,8 miliarda zgrzein, głównie punktowych, a w jednym pojeździe samochodowym występuje ich zwykle 4000÷6000 [1]. O znaczeniu przemysłowym technologii zgrzewania rezystancyjnego decyduje tak- że możliwość łączenia materiałów konstrukcyjnych po- krytych różnymi powłokami, przy zachowaniu dobrej jakości tworzonego połączenia. Kształt elektrod i stosowana obróbka ubytkowa powoduje, że w niektórych przypadkach ponad 50% materiału wsadowego jest przerabiana na wióry, jed- nak czynnikiem zniechęcającym do zmiany technolo- gii na obróbkę plastyczną, jest wysoki koszt narzędzi i prz[...]

Wpływ technologii wytwarzania wyrobów ze stopu Co28Cr6Mo na ich właściwości fizyczne, mechaniczne i odporność korozyjną DOI:10.15199/28.2015.1.1


  Komponenty metalowe endoprotez stawów człowieka często są wykonywane ze stopów na osnowie kobaltu. Stopy te swoją popularność zawdzięczają dużej wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej, satysfakcjonującej odporności korozyjnej w środowisku płynów ustrojowych oraz, co najważniejsze, względnie największej odporności na zużycie tribologiczne w porównaniu z innymi biomateriałami metalowymi. Coraz większe wymagania stawiane biomateriałom skłaniają do ciągłego opracowywania nowych materiałów lub modyfikacji już istniejących. Podjęto więc badania mające na celu określenie wpływu wybranych innowacyjnych technologii wytwarzania na właściwości fizyczne, mechaniczne oraz odporność korozyjną stopu Co28Cr6Mo. Próbki do badań wytworzono z zastosowaniem technologii selektywnego przetapiania laserowego oraz iskrowego spiekania plazmowego. Jako materiał odniesienia zastosowano próbki referencyjne, które wytworzono ze stopu po procesie kucia ASTM F1537 LC. Niezależnie od zastosowanej technologii w mikrostrukturze stopu dochodziło do przemiany fazowej [...]

 Strona 1