Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Barton"

Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych w recyklingu materiałowym


  Badano możliwość wykorzystania odpadowych poliolefin jako tańszego źródła materiałów polimerowych, służącego do produkcji sieciowanych pianek polimerowych. Zbadano właściwości kilku odpadów polimerowych pochodzących z firm zajmujących się recyklingiem, a następnie wytworzono z ich udziałem kompozycje ze środkiem sieciującym i porującym. Badano proces sieciowania i porowania pod ciśnieniem w formie oraz określono właściwości i strukturę komórkową otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że w zależności od rodzaju odpadu i sposobu jego przetworzenia w procesie recyklingu można otrzymać materiały porowane o różnych właściwościach. Najlepsze właściwości miały tworzywa komórkowe otrzymane z polietylenu małej gęstości w postaci regranulatu, bez zanieczyszczeń niekompatybilnymi polimerami. Six waste polyolefins of various origin were studied for mech. properties and used for prodn. of plastic foams by crosslinking under foaming at 183°C and 22 MPa for 5 min as received or in blends with com. copolymers CH2=CH2/ AcOCH=CH2 or CH2=CH2/CH2=CHCOOH. The best secondary raw material for foaming was a low-d. polyethylene waste. W lipcu 2011 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Nowe przepisy zobowiązują gminy do osiągnięcia unijnych aInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle; bUniwersytet Opolski Ryszard Szulca, * Stanisław Kudłaa, Joanna Bartonb Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych w recyklingu materiałowym Utilization of waste polyolefinic plastics in material recycling poziomów redukcji odpadów w dość krótkich odstępach czasowych. Dodatkowo samorządy gmin muszą stworzyć regiony gospodarki odpadami komunalnymi i zobowiązane są do budowy i utrzymania instalacji recyklingu oraz utylizacji1). W końcowej fazie legislacyjnej są 3 projekty nowych ustaw, a mianowicie, ustawy o odpadach, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpada[...]

Study on utilization of cross-linked polyethylene foams. Badania nad zagospodarowaniem odpadów chemicznie sieciowanego polietylenu komórkowego


  Cross-linked polyethylene foam waste was thermomech. degraded and blended with virgin polyolefins in a kalender or rheomixer at 150°C. The blends were foamed with azodicarbonamide and crosslinked with (PhCMe2O)2 at 220°C and studied for tensile strength, elongation at break and melt flow index. The addn. of blends did not result in any substantial deterioration of the foam properties. Odpadową piankę z polietylenu sieciowanego poddano obróbce termomechanicznej w celu zniszczenia jej struktury komórkowej. Do takiego materiału wprowadzano wybrane poliolefiny pierwotne, otrzymując mieszanki o dobrych właściwościach przetwórczych, które zostały użyte jako składniki tworzyw przeznaczonych do wytwarzania sieciowanych tworzyw porowanych. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach możliwe jest użycie sieciowanego odpadu do wytwarzania wyrobów porowanych o bardzo dobrych właściwościach. Technologia wytwarzania sieciowanego polietylenu komórkowego opiera się na reakcji sieciowania, prowadzonej najczęściej przy użyciu nadtlenków organicznych. Jest to reakcja nieodwracalna, prowadząca do powstania wiązań poprzecznych węgiel-węgiel między sąsiednimi łańcuchami polietylenu i umożliwiająca powstanie sieci przestrzennej stabilizującej struktury komórkowe tworzące się przy produkcji wyrobów porowanych z użyciem poroforu chemicznego1). Obecność sieci przestrzennej poprawia właściwości użytkowe wyrobów komórkowych, ale z drugiej strony jest powodem problemów związanych z recyklingiem materiałów tego typu. Stopień usieciowania zależy od stężenia nadtlenku, rodzaju polimeru, zawartości poroforu i innych dodatków2). Wysoka jego wartość uniemożliwia zawracanie odpadów do produkcji, co jest rutynowo praktykowane w przypadku polietylenu komórkowego niesieciowanego. Proces chemicznego sieciowania polietylenu można porównać z procesem wulkanizacji kauczuku w celu otrzymania gumy, np. do produkcji opon samochodowych3). [...]

 Strona 1