Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK INGER"

Obniżenie emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

W skali pilotowej wykonano badania katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu (N2O). Badania prowadzono pod ciśnieniem 3,5 i 4,8 bar abs., w temp. 860 i 900°C, przy obciążeniu reaktora 5,5 i 12 t N/(m2d). Na podstawie uzyskanych wyników obliczono niezbędną wysokość warstwy katalizatora w reaktorach utleniania amoniaku w wytwórniach kwasu azotowego Anwil SA we Włocławku i w ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. Przedstawiono efekty zastosowania katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu N2O w tych zakładach. W Anwil SA w linii A instalacji kwasu azotowego obniżono emisję podtlenku azotu o ok. 80%, a w ZAK SA o ok. 91%. An Al2O3-supported Fe2O3 catalyst was used for decompn. of N2O in a pilot plant for catalytic oxidn. of NH3 to NO at 860 or 900°C, 3.5 or 4.8 [...]

Modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Wykonano obliczenia bilansu masowego i cieplnego instalacji kwasu azotowego w Azotach Tarnów i Anwilu SA we Włocławku, określono warunki zwiększenia obciążenia ww. instalacji oraz opracowano założenia projektowe do realizacji niektórych przedsięwzięć modernizacyjnych. Po wykonaniu przez zakłady modernizacji instalacji, samodzielnie i we współpracy z INS, uzyskano zwiększenie ich nominalnych zdolności produkcyjnych o ok. 30% w tarnowskich Azotach i o 25% w Anwilu SA. Two industrial plants for HNO3 prodn. in Poland were modernized to increase their prodn. capacity by 25% and 30%, energy efficiency and operational reliability and to reduce their environmental impact. Instalacje kwasu azotowego w tarnowskich Azotach i w Anwilu SA we Włocławku są instalacjami dwuciśnieniowymi, w[...]

Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu tlenku azotu(I) ze strumienia gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Modelowanie molekularne oraz badania laboratoryjne z użyciem modelowych mieszanin gazowych doprowadziły do opracowania katalizatora do usuwania N2O z gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego. Optymalny skład katalizatora o strukturze spinelu Co3O4 uzyskano w wyniku modyfikacji jego struktury elektronowej poprzez domieszkowanie objętościowe i powierzchniowe. Eksperymentalnie określono rodzaj i zakres tego domieszkowania. Wyniki testów aktywności zoptymalizowanego katalizatora z wykorzystaniem gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego potwierdzają jego wysoką aktywność w temp. poniżej 350°C, w obecności inhibitorów (H2O, O2, NOx) oraz dużą stabilność. W przepływie gazów resztkowych w temp. 350°C opracowany katalizator wykazywał konwersję N2O powyżej 97% przez co n[...]

 Strona 1