Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD SKOWRONEK"

Wpływ udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej, zasadowości mieszanki i zużycia koksiku na ilość tworzonego spieku zwrotnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej, zasadowości mieszanki i ilości koksiku na ilość tworzonego spieku zwrotnego. Wyniki wykazały, że udział 40÷50 % rud hematytowych w mieszance zapewnia tworzenie spieku zwrotnego na poziomie 25÷30 %. Stwierdzono potrzebę prowadzenia dalszych badań z uwzględnieniem bardziej do[...]

Powstawanie faz ciekłych w procesie spiekania rud żelaza

Czytaj za darmo! »

Tworzenie faz ciekłych w procesie spiekania rud żelaza jest niezbędnym etapem dla otrzymania aglomeratu odpowiadającego warunkom procesu wielkopiecowego. W artykule dokonano przeglądu najnowszych badań dotyczących mechanizmu tworzenia faz ciekłych. W szczególności opisano etapy inicjacji tworzenia faz ciekłych w warstwie adhezyjnej ziaren mieszanki spiekalniczej oraz etap asymilacji, tj. nadtap[...]

Czynniki wpływające na kształtowanie się wskaźnika równowagi spieku zwrotnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań kształtowania się poziomu wskaźnika spieku zwrotnego w zależności od podstawowych zmiennych czynników procesu spiekania, tj. zasadowości mieszanki spiekalniczej, udziału koksiku w mieszance oraz ilości spieku zwrotnego wprowadzanego do mieszanki. Stwierdzono, że największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika równowagi (WR) spieku zwrotnego wywiera ilość wprowadzanego do mieszanki spieku zwrotnego, następnie udział koksiku w mieszance, zaś najmniejszy wpływ posiada zasadowość mieszanki. Dla zbilansowania ilości wprowadzanego i otrzymywanego w procesie spieku zwrotnego, maksymalna ilość spieku zwrotnego w mieszance, gwarantująca utrzymanie wskaźnika równowagi WR w zakresie 90÷110 % nie powinna przekraczać 35 % mas., zaś minimalna ilość 25 % mas. This article presents the results of the investigations on level of index of return sinter fines depending on the basic variable factors of sintering process i. e. basicity of sintering blend, the share of coke breeze in the mixture and the amount of return sinter fines introduced into the sinter mix. It was stated, that the biggest influence on the equilibrium rate (WR)of return sinter fines exerts amount of return sinter fines introduced to a sintering blend, then the share of coke breeze, while the basicity of blend exerts the least impact. To balance the amount introduced and received return sinter fines, the maximum amount of return sinter fines in the mix, which guarantees maintaining the balance of WR in the range of 90÷110 % should not exceed 35 wt %, while the minimum amount - 25wt Słowa kluczowe: rudy żelaza, spiekanie, spiek zwrotny, wskaźnik równowagi spieku Key words: iron ores, sintering, return sinter fines, sinter equilibrium index.1. Wstęp. W badaniach roli spieku zwrotnego w procesie spiekania rud żelaza interesujące jest zagadnienie wpływu udziału tego spieku w mieszance spiekalniczej na ilość wytworzonego spieku zwrotnego, tj. relacji pomię[...]

 Strona 1