Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA MASALSKA"

Wpływ rutenu na zakoksowanie katalizatorów NiO/ZSM-5+Al2O3 podczas hydrokonwersji frakcji oleju napędowego

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ rutenu (0,6-0,9% mas. RuO2) na stopień zakoksowania i charakter depozytów węglowych na katalizatorach NiO(8%)/+Ni,H-ZSM-5+Al2O3 (1:1). Badano katalizatory po cyklu oznaczeń aktywności uwodorniająco-krakującej z zastosowaniem frakcji oleju napędowego. Depozyty charakteryzowano metodą TPO. Stwierdzono, że po dotowaniu katalizatora niklowego (8% mas. NiO) rutenem (0,6% mas. RuO2) ilość koksu zmniejszyła się o ok. 3% mas., natomiast stosunek atomowy H/C w depozycie wzrósł o 0,6. Po zwiększeniu zawartości RuO2 z 0,6 do 0,9% mas. nastąpiło ponad dwukrotne obniżenie udziału koksu, który jest najtrudniejszy do utlenienia (> 450°C). Na ilość i właściwości koksu powstałego na katalizatorach rutenowo-niklowych (8% mas. NiO, 0,9% mas. RuO2) istotnie wpływał sposób preparatyki katalizatorów niklowych. ZSM-5 zeolite was mixed with Al(OH)3 (1:1) and modified with Ni from aq. soln. of Ni(NO3)2 (calcination at 480°C for 3h) to produce NiO(8%)/ZSM-5+Al2O3 catalysts (8 wt.% NiO) differing in the methods of combining Al2O3 and zeolite and of Ni incorporation. The Ni catalysts were then modified with Ru acetylacetonate (0.6-0.9 wt.% RuO2). The spent RuNi catalysts after hydroconversion of diesel oil fraction were examd. by the temp.-programmed oxidn. method. The incorporation of 0.6 wt.% RuO2 into the Ni catalyst resulted in a decrease of coke formation by approx. 3 wt.%, and in an increase of the H/C at. ratio in the deposits. The rise in RuO2 from 0.6 to 0.9 wt.% noticeably facilitated the coke oxidn. The oxidability of the coke deposited on the RuNi catalysts depended on the method for their prepn. W praktyce przemysłowej powstawanie na powierzchni katalizatora makromolekuł zawierających wielopierścieniowe struktury aromatyczne o różnym stopniu skondensowania (produkty ubocznych reakcji związków organicznych), definiowanych jako "koks", depozyty węglowe lub osady koksowe, jest jedną z częściej występujących przyczyn dez[...]

Charakteryzowanie techniką TPO depozytów węglowych osadzonych na katalizatorach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań charakteru depozytów węglowych osadzonych na katalizatorach typu Ni/Al2O3/ZSM-5, wykonanych techniką termoprogramowanego utleniania (TPO). Opisano aparaturę, sposób i warunki oznaczania stosunku H/C w koksie. Jako metodę detekcji stosowano chromatografię gazową. Wyniki otrzymane tą metodą porównano z rezultatami analizy elementarnej. sadzanie się depozytów węglowy[...]

Z badań nad opracowaniem katalizatora dla procesu katalitycznego odparafinowania olejów napędowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem formuły katalizatora z uwzględnieniem czynników mających wpływ na teksturę i na modyfikację funkcji kwasowej oraz odwodorniająco- uwodorniającej. Stwierdzono, że za kryterium wstępnej selekcji katalizatorów można przyjąć średni promień porów (ok. 4 nm), kwasowość całkowitą (0,7÷0,8 mmol-g-1), udział silnych centrów kwasowych (0,12÷0,17 mmol- g1); o[...]

Hydroizomeryzacja długołańcuchowych węglowodorów n-parafinowych na katalizatorach dwufunkcyjnych DOI:10.15199/62.2017.11.22


  Hydroizomeryzacja (HI) wielkocząsteczkowych n-alkanów ma duże znaczenie w uszlachetnianiu frakcji ropy naftowej stosowanych w komponowaniu bazowych olejów napędowych i olejów smarowych. Obecność tych węglowodorów wywiera decydujący i korzystny wpływ na wartość liczby cetanowej (LC) olejów napędowych1) i wskaźnika lepkości (WL) olejów smarowych. Charakteryzują się one jednak niekorzystnymi właściwościami niskotemperaturowymi, dlatego ich zawartość w tych frakcjach musi być ograniczana. W przypadku olejów napędowych (normalizowana jest temperatura mętnienia oraz temperatura zablokowania zimnego filtra) krystalizujące wielkocząsteczkowe n-alkany zatykają dysze wtryskiwaczy oraz uniemożliwiają transport paliwa ze zbiornika do silnika2, 3). W przypadku olejów smarowych kryształy n-parafin uniemożliwiają zachowanie płynności oleju. W porównaniu z n-alkanami monopodstawione i-alkany (MoB) zawierające taką samą liczbę atomów C wykazują lepsze właściwości niskotemperaturowe. Spośród MoB, te w których grupy alkilowe zlokalizowane są w środku łańcucha charakteryzują się niższymi temperaturami topnienia niż ich odpowiedniki, w których grupy alkilowe znajdują się przy końcu łańcucha. Ponadto, w porównaniu z odpowiednimi wielorozgałęzionymi i-alkanami (MuB), MoB wykazują wyższe wartości LC4) i WL5) (rys. 1). Selektywna HI wielkocząsteczkowych n-alkanów do MoB ma znaczenie nie tylko dla uszlachetniania frakcji ropy naftowej, ale także dla konwersji wielkocząsteczkowych n-alkanów pochodzących z surowców alternatywnych, np. otrzymywanych w syntezie Fischera i Tropscha6) lub w wyniku hydrokonwersji olejów roślinnych (proces HVO)7). W reakcji HI n-alkanów najczęściej stosowane są katalizatory dwufunkcyjne, charakteryzujące się obecnością funkcji odwodorniająco- uwodorniajacej (centra metaliczne) oraz funkcji kwasowej (centra kwasowe Brønsteda). Mechanizm HI na katalizatorach Zakład Chemii i Technologii Paliw, Wydział Chemiczny, Politechnik[...]

Benzyna o zmniejszonej zawartości benzenu - zmiany technologiczne

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu ilości frakcji lekkiego reformatu (Tw r / 100°C) zawartej w surowcu poddawanym ekstrakcji na efektywność ekstrakcji węglowodorów aromatycznych. Stwierdzono, że w wypadku procesu prowadzonego w następujących warunkach: temp. 60°C, rozpuszczalnik N-metylopirolidon-2 i glikol etylenowy w stosunku wagowym 60:40, proporcja ilości surowca do ilości rozpuszczalnika 1:4[...]

 Strona 1