Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ARtuR WoJciecHoWSki"

Nowe zasady pomiaru drugiej harmonicznej światła (SHG) w materiałach o zróżnicowanej wartości podatności nieliniowooptycznej DOI:10.15199/13.2016.11.15


  Opracowano nowe podejście do pomiaru zjawiska drugiej harmonicznej światła (SHG) polegające na rejestracji kinetyki czasowego opóźnienia maksimum przebiegu sygnału SHG względem maksimum sygnału fali fundamentalnej (FUN) oraz pomiar kinetyki SHG. Z analizy literaturowej wynika, że dotychczas najczęściej prowadzono pomiar efektywności przetwarzania SHG jako stosunek maksimum natężenia SHG do maksimum fali padającej. Nowe podejście dostarcza dodatkowych informacji o kinetyce obsadzenia poziomów pułapkowych w obszarach częściowo nieuporządkowanych badanych materiałów, które generują dodatkowy sygnał SHG. Istotnym jest to ze metoda ta może być stosowana do materiałów posiadających duży (do 5 rzędów) rozrzut efektywności SHG. Ustalono podstawowe parametry techniczne wpływające na efektywność drugiej harmonicznej światła. Ustalono że przy tej samej gęstości mocy promieniowania istnieje prawie odwrotnie proporcjonalna relacja pomiędzy czasem opóźnienia i efektywnością drugiej harmonicznej. Oprócz tego zbadano wpływ innych czynników na dokładność pomiarów. Podstawy teoretyczne są oparte na analizie hiperpolaryzowalności wielu materiałów. Wśród nich nanokompozyty, monokryształy, nanoproszki i inne. Słowa kluczowe: druga harmoniczna światła, optyka nieliniowa, materiały optyczne, nanokryształy.W roku 1961 po raz pierwszy zademonstrowano nowe zjawisko optyczne polegające na generacji wiązki światła o podwojonej częstotliwości na skutek oddziaływania światła laserowego z kryształem kwarcu [4]. Fakt ten zapoczątkował badania zjawisk nieliniowo optycznych co spowodowało odkrycie takich zjawisk jak: generacja drugiej (SHG) i trzeciej harmonicznej (THG) światła, dwufotonowa absorpcja (TPA), optyczne wzmacniacze i generatory parametryczne (OPA, OPO). Zjawiska te występują gdy wybrane materiały (o budowie niecentrosymetrycznej) oświetlane są wiązką światła o dużej gęstości energii. Oddziaływanie światła na materię można opisać wzorem opisującym [...]

Metrologia kinetyki fotoindukowanych zmian absorbancji w nanokompozytach krystalicznych


  Postęp we współczesnej optoelektronice jest w dużej mierze stymulowany przez wytwarzanie nowych materiałów o pożądanych właściwościach. Jednym z perspektywicznych kierunków zmiany ich właściwości jest możliwość sterowania podstawowych parametrów optoelektronicznych (absorbancji, współczynników odbicia, parametrów nieliniowych) poprzez napromieniowanie diodami laserowymi CW lub laserami pracującymi z energią poniżej wartości przerwy energetycznej [1-3]. Podstawowy mechanizm takich zmian oparty jest na fotopolaryzacji poziomów pułapkowych wewnątrz przerwy energetycznej, która wywołuje oddziaływanie ze strukturą elektronową. Nankompozyty krystaliczne posiadają dużą ilość pułapek w przerwie energetycznej, co pozwala wykorzystywać je jako obiekty modelowe dla przeprowadzenia doświadczeń napromieniowania światłem laserowym. W tej pracy rozpatrzymy dwa podstawowe tryby napromieniowania - ciągły w zakresie przejść między poziomami elektronowymi i impulsowy, który będzie odpowiedzialny za obsadzenie poziomów wibracyjnych. Dzięki obecności drgań siatki (fononów) odpowiednie poziomy pułapkowe stają się trwałymi centrami, które zmieniają podstawowe właściwości optyczne. Głównym problemem technicznym takich zmian jest to, że ich wartości zmiany absorbancji są rzędu kilku cm-1, co utrudnia ich detekcję. Drugi problem, który utrudnia przeprowadzanie metrologii takich pomiarów, polega na wyeliminowaniu niestabilności źródła światła laserowego, co się osiąga przez przeprowadzenie większej ilości pomiarów, i stworzenia niezawodnego, sztywnego zamocowania istotnych elementów stanowiska badawczego (laser, napromieniowany materiał oraz detektor). W naszej pracy zaproponowano układ do pomiaru fotoindukowanej absorbancji w zakresie widm 250…800 nm o rozdzielczości do 0,5 nm, który umożliwia pomiary fotoindukowanej absorbancji w trakcie napromieniowania, jak i po naświetleniu. Czyli układ ten pozwala monitorować zmiany zachodzące w materiałac[...]

Wykorzystanie sygnału oscylacyjnego przetwornika indukcyjnościowego do określania struktury materiałów

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wykorzystanie sygnału oscylacyjnego przetwornika indukcyjnościowego do określania struktury materiałów. Istnieje wówczas możliwość określenia właściwości badanego materiału. Przy miniaturyzacji przetwornika pomiarowego i odpowiedniej obróbce sygnału można założyć, że zaistnieje możliwość badania struktur warstwy wierzchniej badanego materiału z równoczesnym określeniem ich [...]

Techniki tomografii gradientowej w analizie procesu chłodzenia elementów elektronicznych

Czytaj za darmo! »

Zaproponowana metoda pomiarowa wykorzystuje prawie liniową zależność [2, 7] między gęstością gazu i współczynnikiem załamania fali świetlnej. Przy stałym ciśnieniu gęstość gazu zależy liniowo od temperatury, można więc mierząc rozkład przestrzenny współczynnika załamania określić jakościowo i ilościowo rozkład temperatur. Bezpośredni i bezkontaktowy pomiar współczynnika załamania światła w d[...]

Model i symulacja pomiaru prądu w napowietrznych liniach elektroenergetycznych do oceny zagrożenia środowiska wywołanego polem elektromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

Istotnym problemem ekologicznym jest sprawdzanie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu napowietrznych linii przesyłowych. Ustalone wartości, zgodnie z przepisami, odnoszą się do maksymalnego prądu przesyłu, co w trakcie rzeczywistych pomiarów zwykle nie występuje. Informacje o wartości prądu uzyskiwane są od dysponenta sieci. Celowe jest też wykorzystanie informacji pochodzących z niezależnego źródła - wówczas przeliczone wyniki stają się wiarygodne. Do rozwiązania tego problemu można zastosować układ pomiarowy prądu przy wykorzystaniu wytworzonego przez ten prąd pola elektromagnetycznego. Do zrealizowania układu pomiarowego wymagane jest wykorzystanie co najmniej dwóch przetworników do pomiaru pól magnetycznych. w modelu układu pomiarowego [...]

Nowe siatki katalityczne produkowane w Mennicy-Metale Szlachetne Sp. z o.o. i wpływ jakości drutu na proces ich wytwarzania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe siatki katalityczne (tkane i dziane) wytwarzane w mennicy-metale Szlachetne Sp. z o.o. na potrzeby przemysłu azotowego. opisano efekty wprowadzenia nowej ciągarki, nowej emulsji i nowych ciągadeł zapewniających stabilną geometrię ciągnionego drutu. zaprezentowano wpływ jakości drutu na procesy tkania i dziania i na jakość wytwarzanych siatek katalitycznych. Presentation new c[...]

 Strona 1