Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ TYSZECKI"

Gospodarowanie wodami a równoważenie rozwoju

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono różne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego, a szczególnie Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami oraz znaczenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rolę konsultacji społecznych. Podkreślono znaczenie zintegrowanych działań i spójności różnych programów w realizacji zamierzeń rozwoju zrównoważonego.Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) jest ważnym krokiem w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. Opracowanie projektu tego dokumentu i poddanie - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - konsultacjom społecznym inicjuje proces harmonizowania ustaleń różnych dokumentów strategicznych opracowywanych na poziomie krajowym i regionalnym - z podstawowymi ustaleni[...]

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Polityki Wodnej Państwa

Czytaj za darmo! »

Celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Polityki Wodnej Państwa (dalej PWP ) jest zapewnienie możliwie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz równoważenia gospodarowania wodami - w uspołecznionym procesie z udziałem zainteresowanych użytkowników wód, interesariuszy gospodarki wodnej oraz administracji. Dla przeprowadzenia tego procesu opracowano Prognozę1), która ocenia w jakim stopniu projekt PWP uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, określając prawdopodobne skutki środowiskowe wdrożenia. W Prognozie jako nadrzędne kryterium przyjęto ocenę zgodności celów projektu PWP z celami unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, w tym dokumentów określających politykę rozwoju i politykę ekologiczną. Oceniono potencjalny wpływ ustaleń projektu PWP na poszczególne komponenty środowiska. Dla sektora gospodarki wodnej ustalenia projektu PWP są nadrzędne dla ustaleń podstawowych dokumentów opracowywanych na poziomie krajowym i regionalnym: programu wodno-środowiskowego kraju oraz planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, przeciwdziałania skutkom suszy i zarządzania ryzykiem powodziowym. Ze względu na powiązania gospodarki wodnej z innymi dziedzinami społeczno-gospodarczymi ustalenia PWP powinny być uwzględniane przy opracowywaniu lub aktualizacji następujących dokumentów strategicznych (rys. 1): - Strategii Rozwoju Kraju, - Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, - Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, - dokumentów strategicznych dla energetyki, przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, żeglugi śródlądowej, - strategii rozwoju regionalnego, - planów zagospodarowania przestrzennego województw. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Polityki Wodnej Państwa Rys. 1. Współzależność niektórych dokumentów strategicznych na poziomie krajowym i wojewódzkim z podstawowymi dokumentami planistycznymi gospodarki wodnej 1) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu "Polityki Wodne[...]

 Strona 1