Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław  Przedwojski"

Wpływ budowy progów stabilizujących na kształtowanie się układu zwierciadła wody i dna poniżej zbiornika Jeziorsko


  Celem artykułu jest przybliżenie problematyki procesu erozji poniżej zbiornika Jeziorsko na Warcie na tle charakterystyki hydrologicznej zmian zachodzących w korycie Warty oraz skutków działania wykonanych progów stabilizujących poniżej zapory czołowej zbiornika. Przegrodzenie koryta rzeki budowlą piętrzącą istotnie wpływa na zmiany zachodzące w korycie rzeki zarówno powyżej zapory (proces akumulacji rumowiska w zbiorniku wodnym), jak i poniżej, intensyfikując proces erozji dna rzeki. Efektem przyspieszonej erozji jest powstanie bezpośrednio poniżej budowli wyboju miejscowego (erozja miejscowa) oraz sukcesywne, postępujące w dół rzeki obniżanie się dna. Początkowo dość szybkie, z upływem czasu wolniejsze, obniżanie się dna rzeki wywołuje obniżanie się poziomu zwierciadła wody, zmniejszanie się spadku podłużnego rzeki, a także zmiany w uziarnieniu rumowiska [1]. Proces erozji poniżej zbiornika wodnego ma charakter trwały i w miarę upływu czasu obejmuje swym zasięgiem coraz dłuższy odcinek rzeki. Erozja poniżej budowli piętrzącej jest zjawiskiem niekorzystnym i w związku z tym podejmuje się różne kroki w celu zmniejszenia negatywnych skutków tego procesu. Jednym ze sposobów jest budowa progów stabilizujących dno, które mają na celu zmniejszenie spadku podłużnego poprzez podniesienie zwierciadła wody w rzece i tym samym wyhamowanie tempa erozji dennej. ■ Charakterystyka Warty i zbiornika Jeziorsko Zbiornik wodny Jeziorsko zlokalizowany został w środkowym biegu Warty, na granicy województwa wielkopolskiego i łódzkiego. W obrębie zalewu zbiornika znajduje się odcinek Warty od km 484+300 (zapora czołowa) do km 504+650 (most drogowy w miejscowo- Przepływy charakterystyczne w przekroju wodowskazowym Sieradz Przepływ charakterystyczny Oznaczenie Natężenie przepływu wody [m3/s] Przepływ najwyższy z maksymalnych rocznych WWQ 397,5 Przepływ średni z maksymalnych rocznych SWQ 174,5 Przepływ średni ze średnich ro[...]

 Strona 1