Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR BOGUSZ"

Projekt i realizacja stanowiska do badań napędów dla lekkich pojazdów elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono strukturę zaprojektowanego i wykonanego stanowiska do badań maszyn elektrycznych przeznaczonych do napędu lekkich pojazdów elektrycznych. Celem budowy tego stanowiska była możliwość wyznaczenia charakterystyk statycznych badanych maszyn oraz testowanie algorytmów sterowania. Wykonane stanowisko umożliwia również zadawanie na wale maszyny momentu symulującego jazdę samochodem. Zaproponowano również algorytm zautomatyzowanego wyznaczania charakterystyk statycznych badanych maszyn. Zamieszczono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych w postaci charakterystyk mechanicznych i sprawności napędów oraz oscylogramów prądów i prędkości. Abstract. In paper was presented a test stand designed and made to testing of electric drives intended to light electric vehicles. The possibility of static characteristics determining and control algorithms testing was the aim of this stand construction. The made test stand allows simulate a car running. An algorithm of automated static characteristics designation of tested electric drives was proposed. Exemplary results of studies (mechanical and efficiency characteristics) and waveforms of currents and speed of tested drive were presented. (The laboratory stand for testing of light electric vehicles drives - design and implementation). Słowa kluczowe: stanowisko badawcze, maszyna reluktancyjna przełączalna, bezszczotkowa maszyna prądu stałego, pojazd elektryczny Keywords: test stand, switched reluctance machine, brushless dc machine, electric vehicle. Wstęp Obecnie wielu producentów samochodów wprowadziło do sprzedaży pojazdy z napędem hybrydowym lub elektrycznym. Pomimo tego prowadzone są intensywne prace nad rozwojem tego typu napędów. Badania polegają między innymi na zastosowaniu nowych konstrukcji maszyn elektrycznych, układów wielomaszynowych, układów zasilających, algorytmów sterowania czy źródeł zasilania [1]-[3]. Zaletą pojazdów o napędzie elektrycznym jest brak em[...]

Analiza wpływu wybranych parametrów sterowania na właściwości napędu SRM pojazdu elektrycznego DOI:10.12915/pe.2014.02.42

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy obiektem prowadzonych badań była czteropasmowa maszyna reluktancyjna przełączalna (SRM), przeznaczona do napędu pojazdu elektrycznego. W celu wykonania badań napędu, opracowano jego model symulacyjny oraz zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze umożliwiające badania w stanach statycznych i dynamicznych. W artykule zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych w postaci przebiegów prądów, momentu i prędkości zarejestrowane w stanach dynamicznych dla różnych wartości kątów załączenia i wyłączenia, przy sterowaniu prądowym. Ponadto przedstawiono wyniki badań dla sterowania jednopulsowego ze stanem zerowego napięcia, którego wprowadzenie miało na celu ograniczenie maksymalnej wartości prądu źródła. Abstract. In this paper, the object of study was a four-phase SRM machine, designed to drive an electric vehicle. In order to perform simulation tests of the drive, a simulation model was developed. Designed and built test stand allows a research of the drive in static and dynamic conditions. In paper were presented waveforms of current, torque and speed for dynamic states with different values of switching angles and current control obtained in simulation and experimental studies. Furthermore, it was used a single pulse control with zero voltage state in order to limit the maximum value of source current. (Analysis of chosen control parameters influence on properties of electric vehicle switched reluctance drive). Słowa kluczowe: maszyna reluktancyjna przełączalna, pojazd elektryczny, stany dynamiczne. Keywords: switched reluctance machine, electric vehicle, dynamic states. doi:10.12915/pe.2014.02.42 Wstęp Do zasadniczych zalet maszyn reluktancyjnych przełączalnych (ang. Switched Reluctance Machines - SRM) należy zaliczyć: szeroki zakres regulacji prędkości obrotowej, możliwość pracy ze stałą mocą w szerokim zakresie prędkości oraz dużą odporność na przeciążenia [1]-[2]. Dzięki tym cechom, maszyny tego typu[...]

Prinect Packaging Workflow: opakowania pod kontrolą


  Każdy profil produkcji poligraficznej cechuje określona specyfika. Z tego powodu drukarze poszukują rozwiązań "szytych na miarę" ich potrzeb - dostosowanych do konkretnego typu zleceń. Firma Heidelberg oferuje narzędzie, które usprawnia pracę w drukarniach opakowaniowych: "Prinect Packaging Workflow". Projektowanie i przygotowanie do druku W skład systemu Prinect wchodzi wiele przydatnych modułów. Prinect Package Designer pozwala zaprojektować dowolne pudełko czy opakowanie korzystając z bogatej biblioteki elementów oraz algorytmów ułatwiających szybkie, efektywne i bezbłędne wykonanie projektu. Liczne funkcje programu umożliwiają nie tylko wykonanie samego projektu, ale także sporządzenie prototypu oraz przygotowanie wykrojnika. Z kolei Prinect Signa Station Packaging Pro to program służący do wykonania kompletnej impozycji całego arkusza dzięki wykorzystaniu cyfrowej postaci obrysu wykrojnika. Moduł ten pozwala dodatkowo na dokonanie poprawek i usunięcie ewentualnych błędówwpliku opisującymwykrojnik,wygenerowanie spadów lub rozwiązanie ewentualnych konfliktów pomiędzy użytkami. Cenną funkcją może również zobrazowanie projektu w 3D za pomocą przeglądarki internetowej. Prinect SignaStation ma obecnie także możliwość generowania kodów kreskowych, a opcja optymalizacji arkusza pozwala na automatyczne rozkładanie użytków na kilku arkuszach. Prinect PDF Toolbox rozszerza standardowe możliwości programu Adobe Acrobat. Jedną z wielu nowości w wersji 2011, OPAKOWANIE 2/2012 34 SYSTEMY MIS/ERP DLA BRANŻY OPAKOWAŃ EKONOMIA I TECHNOLOGIE Prinect Packaging Workflow: opakowania pod kontrolą ANDRZEJ KUNSTETTER, PIOTR BOGUSZ, HEIDELBERG POLSKA D[...]

Stabilizacja napięcia wyjściowego generatora reluktancyjnego przełączalnego DOI:10.12915/pe.2014.03.038

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono nieliniowy model symulacyjny czteropasmowego generatora reluktancyjnego przełączalnego (SRG) o konfiguracji 8/6. Model zbudowano z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych ANN (ang. Artificial Neural Networks) w systemie Matlab/Simulink. W ramach prowadzonych badań symulacyjnych przetestowano dwie metody stabilizacji napięcia SRG. Pierwsza metoda polegała na regulacji kąta wyłączenia, a druga na regulacji współczynnika wypełnienia sygnału PWM. Badania wykonano dla dwóch przypadków: zmieniającej się skokowo rezystancji obciążenia oraz zmieniającej się prędkości wirowania wirnika generatora. Abstract. In paper was presented nonlinear simulation model of four-phase 8/6 Switched Reluctance Generator built based on artificial neural networks (ANN) in Matlab/Simulink. Two methods of SRG output voltage control were tested (turn-off angle control and PWM control). Studies were developed for two cases: change of load resistance and change of rotor speed. Nonlinear simulation model of four-phase 8/6 Switched Reluctance Generator Słowa kluczowe: generator reluktancyjny przełączalny, model symulacyjny, stabilizacja napięcia wyjściowego, sieci neuronowe Keywords: Switched Reluctance Generator, simulation model, output voltage control, neural networks doi:10.12915/pe.2014.03.38 Wstęp Maszyny reluktancyjne przełączalne (ang. Switched Reluctance Machine - SRM) należą do grupy maszyn sterowanych elektronicznie. Charakteryzują się prostotą budowy wirnika (brak uzwojeń i magnesów), a co za tym idzie niskim kosztem produkcji, niewielką bezwładnością wirnika, czy możliwością pracy w wysokiej temperaturze [1]. Cechą charakterystyczną tego typu maszyn jest praca przy nasyceniu obwodu magnetycznego. Poprzez odpowiedni dobór kątów sterujących maszyna SRM może pracować zarówno, jako silnik jak i generator. Ze względu na wymienione cechy charakterystyczne tych maszyn prowadzone są na świecie badania nad zastosowaniem ich w napędach po[...]

Analiza uszkodzeń elektrycznych silników reluktancyjnych przełączalnych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę diagnostyki uszkodzeń elektrycznych silnika reluktancyjnego przełączalnego (SRM) w oparciu o analizę harmoniczną prądów. Omówiono klasyfikację uszkodzeń elektrycznych SRM, dla silnika SRM o konstrukcji 6/4 przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych w warunkach pracy normalnej oraz dla wybranych uszkodzeń elektrycznych i asymetrii sterowania. Typ uszk[...]

Studium zastosowania silnika reluktancyjnego przełączalnego w układzie napędowym robota kuchennego

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono studium rozwiązań układu napędowego robota kuchennego. Zaproponowano napęd z zastosowaniem silnika reluktancyjnego przełączalnego o budowie 6/4. Przedstawiono metodykę symulacyjnych badań projektowych oraz konstrukcję zaprojektowanego silnika. Przedstawiono podstawowe charakterystyki projektowanego silnika, omówiono wpływ szerokości biegunów stojana i zębów wirnika oraz danych nawojowych i grubości szczeliny powietrznej na właściwości silnika. Dla wykonanego prototypowego silnika przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych. Zamieszczono wnioski. Abstract. Solutions review of the food processor drives is presented in this paper. Authors proposed food processor drive with the 6/4 switched reluctance motor (SRM). Methodology of computer simulation project-research and th[...]

Badania drgań napędu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym z zastosowaniem analizy modalnej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań drgań własnych napędu elektrycznego robota kuchennego z silnikiem SRM o konstrukcji 6/4. Zamieszczono pełny model złożeniowy 3D oraz model FEM projektowanego napędu SRM. Na bazie przeprowadzonej analizy modalnej zamieszczono wyniki obliczeń symulacyjnych drgań własnych dla wybranych częstotliwości. Porównano wyniki obliczeń symulacyjnych z wynikami pomiarów laboratoryjnych. Zamieszczono wnioski. Abstract. The paper presents free vibration analysis of switched reluctance motor (SRM) electric drive. The 6/4 SRM motor of the food processor drive is presented. In the article 3D models of each element construction of projected SRM drive as well as the 3D assemblage model are presented. Modal analysis description and finite element method (FEM) model of SRM projected drive are presented. Free vibration calculations results for the frequency examples are described. Experimental test results for the proposed prototype SRM motor and conclusions are included. (Vibrations investigation of SRM drive using modal analysis). Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny przełączalny, SRM, drgania, analiza modalna, kształty modów. Keywords: switched reluctance motor, SRM, vibrations, modal analysis, mode shapes. 1. Wstęp Napędy elektryczne z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym (ang. Switched Reluctance Motor - SRM) [1] zapewniają szeroki zakres regulacji prędkości, dużą wartość momentu rozruchowego, dużą niezawodność oraz zadowalającą sprawność, ale ich ogólną wadą są zjawiska wibroakustyczne związane z drganiami i hałasem silnika. Rosnące wymagania norm w zakresie wibroakustyki maszyn elektrycznych wymuszają konieczność prowadzenia prac zmierzających do minimalizacji drgań i hałasu silników SRM. Kluczowym zagadnieniem tej problematyki jest identyfikacja źródeł drgań. Przyczyny drgań w maszynach SRM można podzielić na elektromagnetyczne (pulsacje momentu wynikające z procesu przełączania prądów, siły magnetyczne działa[...]

 Strona 1  Następna strona »