Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KICZKO"

Czy podmioty gospodarcze znajdujące się na terenach zalewowych powinny same zabezpieczyć się przed powodzią...?


  Powódź 2010 r. stanowiła ciężką lekcję dla dziesiątków podmiotów gospodarczych, których działalność została przerwana przez wielką wodę. Szacuje się, że przeszło 1,4 tys. przedsiębiorstw zostało dotkniętych przez żywioł (MSWiA, 2010). Mimo naturalnego charakteru zjawiska w wielu wypadkach udałoby się ograniczyć straty, gdyby nie zaniechania w utrzymaniu infrastruktury wodnej oraz brak rzetelnej informacji o samym zagrożeniu. W tym artykule prezentujemy wyniki prac projektowych nad zabezpieczeniem zakładu produkcyjnego w województwie małopolskim, wykonanych przez Hydroprojekt Sp. z o.o. Przed nowelizacją ustawy Prawo wodne w 2011 r. podstawowym narzędziem planistycznym ochrony przed powodzią były studia ochrony przeciwpowodziowej wykonywane przez dyrektorów RZGW. Ze względu na ograniczony zasób środków sporządzono je jedynie dla części cieków, natomiast liczne obszary dolin rzek i potoków były pozbawione jakichkolwiek oszacowań. Dyskusyjna była również implementacja ustaleń studiów w prawie miejscowym. Mogły być one egzekwowane dopiero po ich wprowadzeniu do planów zagospodarowania przestrzennego (plany te dla wielu gmin do dziś nie powstały). Powoduje to, że dostęp do treści studiów przez podmioty gospodarcze, przeważnie nieświadome ich istnienia, był w wielu wypadkach problematyczny. Ze względu na brak informacji o skali potencjalnego zagrożenia zarządca przedsiębiorstwa nie jest w stanie podjąć efektywnych działań pozwalających na zabezpieczenie zakładu przed powodzią, co skutkuje zwielokrotnieniem strat. Innym bardzo ważnym aspektem jest stan utrzymania infrastruktury wodnej. Fot. 1. Koryto potoku Budzisz w Sędziszowie Małopolskim Zgodnie z szacunkami Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych z 2008 r. (KZGW, 2010) przeszło 8% obwałowań zagrażało bezpieczeństwu, 27% mogło zagrozić, a jedynie [...]

O usuwaniu roślinności z terenów zalewowych rzek


  Przedstawiono oddziaływanie roślinności na warunki przepływu wody na terenach zalewowych oraz zalecenia usuwania nadmiaru tej roślinności wyprowadzone z hydraulicznych warunków. Ich przestrzeganie powinno zapewnić obniżenie stanów wody, co jest niezwykle istotne w obrębie terenów zurbanizowanych. Dla właściwego utrzymania warunków przepływu wody w terenie zalewowym po usunięciu roślin należy przestrzegać zasad ograniczających nadmierny rozwój roślinności. Tereny zalewowe, z uwagi na ukształtowanie i specyficzne warunki wilgotnościowe, stanowią bardzo dogodne warunki do rozwoju roślinności. Roślinność ta, dzięki swej różnorodności, stanowi naturalne środowisko bytowania fauny wodnej, zwiększa odporność gruntu na erozję, pełni rolę biofiltru oczyszczającego wodę i niewątpliwie podnosi walory krajobrazowe otoczenia. Obecność roślinności wpływa także na hydrauliczne warunki przepływu wody: powoduje zwiększenie oporów przepływu wody, zmniejszenie prędkości przepływu wody i wzrost napełnienia, a więc zmniejszenie przepustowości koryta [E. Kubrak 2007]. Niekontrolowany (nadmierny) rozwój roślinności w międzywalu prowadzi do podpiętrzenia przepływających wód wielkich, co w konsekwencji O usuwaniu roślinności z terenów zalewowych rzek v(y,z) Q v(z) x przepływy wtórne koryto główne z y wymiana pedu, wiry w płaszczyznie rozdziału przekroju koryta wiry tworzace sie pod wpływem chropowatosci terenu zalewowego predkosci lokalne obszar interakcji rozkład predkosci srednich w pionach na szerokosci koryta zmiennosc predkosci w pionie teren zalewowy naprezenia styczne v(y)    Rys. 1. Struktura strumienia w korycie o złożonym przekroju poprzecznym [Shiono i Knight, 1991] 96 Gospodarka Wodna nr 3/2014 Rozkład prędkości uśrednionych na głębokości Rozkład naprężeń Geometria koryta xy vx τ turbulentnych uśrednionych na głębokości 1:m 1:m bI bII bIII bIV rozkład predkosci w przek roju p r o o prze[...]

 Strona 1