Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADAM BARTNIK"

Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek europejskich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę zmienności maksymalnych spływów jednostkowych rzek europejskich oraz miar powodziowości na podstawie indeksu Françou. Podjęto próbę oceny częstości występowania wezbrań w okresie wielolecia.W ciągu roku nad kontynentem europejskim przemieszcza się nieco ponad 10 000 km3 wilgoci atmosferycznej. Z tej objętości prawie 8300 km3 wody spada na jego powierzchnię w postaci [...]

Indeksy powodziowości (Françou-Rodiera) i indeksy wysokiej wody w Karpatach i na nizinach, w przekroju wieloletnim


  Artykuł prezentuje analizę porównawczą przestrzennego i czasowego zróżnicowania maksymalnych przepływów zarejestrowanych w 350 przekrojach rzek nizinnych i karpackich w latach 1951-2006. Obliczone indeksy Françou-Rodiera, pochodne tej miary oraz zaprezentowane analizy wskazują, iż nie ma dowodów na to by twierdzić, że w Karpatach i na Niżu Polskim wzrasta w ostatnim okresie liczba i wielkość katastrofalnych wezbrań. Jednym z najważniejszych aspektów badań nad konsekwencjami globalnego ocieplenia jest przewidywanie zmian, jakie mogą wystąpić w obrębie ekstremalnych charakterystyk obiegu wody, w tym przepływów i odpływów maksymalnych, a co za tym idzie częstości i rodzaju wezbrań. Prezentowane w tym artykule wyniki badań mają dać odpowiedzi na pytania: □ Czy i w jaki sposób zmieniała się w okresie wieloletnim częstość i wysokość maksymalnych odpływów z dwu kluczowych dla gospodarki wodnej regionów Polski - Karpat i nizin? □ Czy są dziś dowody na to, że w regionach tych rośnie liczba i wysokość absolutnych maksimów przepływu i powodziowość rzek? □ Czy lata "powodziowe" zdarzają się synchronicznie w obu regionach i czy ich zmienność czasową charakteryzuje jakaś forma uporządkowania? ■ Materiał i metody Analizie poddano materiał hydrometryczny pochodzący ze 164 przekrojów kontrolnych rzek karpackich i podkarpackich oraz ze 186 przekrojów zlokalizowanych na rzekach nizinnych (łącznie - 350 przekrojów) - rys. 1. Podobna liczebność obu zbiorów pozwala sądzić, iż uzyskane wyniki będą porównywalne pod względem metodycznym i merytorycznym. Powierzchnia zlewni zamkniętych badanymi przekrojami mieściła się w szerokich zakresach: niziny (od 78,4 do 109 729 km2), Karpaty (od 4,1 do 16 824 km2). Dane o maksymalnych przepływach (WWQ) pochodzą Rys. 1. Rozmieszczenie analizowanych przekrojów wodowskazowych na rzekach karpackich i nizinnych Gospodarka Wodna nr 5/2012 205 ADAM BARTNIK, PAWEŁ JOKIEL U[...]

 Strona 1