Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariola Michałowska"

Zachowania konsumentów na rynku lodów w województwie lubuskim


  W dzisiejszych czasach bycie lojalnym nabywcą w odniesieniu do wybranego producenta jest bardzo trudne w obliczu bogatej oferty handlowej, wciąż wprowadzanych innowacji przez firmy, czy stosowanych promocji sprzedaży. Stąd też producenci dokładają wszelkich starań, aby klient wybrał właśnie ich ofertę, a nie dokonał wyboru spośród produktów firm konkurencyjnych. Zastosowanie odpowiednich narzędzi marketingowych jest niezmiernie ważne. Dzięki nim można stworzyć w świadomości nabywcy przekonanie, że to właśnie ten produkt, a nie inny, jest najkorzystniejszy. Jednak, aby tak się stało trzeba poznać konsumentów, ich preferencje i upodobania, a także determinanty wpływające na ich wybór. W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników determinujących decyzje zakupowe konsumentów, częstotliwości i rodzaju kupowanych lodów, określenia wpływu reklamy na ich decyzje oraz opracowania wskazówek dla producentów pozwalających lepiej dostosować ofertę do wymagań i preferencji konsumentów. CONSUMER BEHAVIOR ON THE ICE CREAM MARKET IN LUBUSKIE PROVINCE These days, being a loyal buyer for the selected manufacturer is very difficult in the face of wide range of commercial offer, innovation being constantly introduced by companies, and special offers. Hence, producers make every effort to ensure that the customer chooses their products, and does not make a choice from among the products of competitors. The use of appropriate marketing tools is very important. With this, you can create in the minds of buyers a belief that it is this product, not another, that is the most preferred. However, for this to happen you need to know the consumers, their preferences and tastes, as well as the determinants influencing their choice. In this article an attempt was made to identify the factors that determine consumers’ purchasing decisions, the frequency of purchase and the types of ice cream purchased; to determine the impact of advertising on consumers’ dec[...]

Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru sprzętu chłodniczego w świetle przeprowadzonych badań w województwie lubuskim


  W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego na temat posiadanego sprzętu chłodniczego w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim. Ukazano, jakimi kryteriami wyboru kierowali się respondenci przy zakupie sprzętu chłodniczego, a także, w jakim stopniu wykorzystują posiadany sprzęt w swoich gospodarstwach domowych. Ustalono również, na jakie funkcje zwracają uwagę w przypadku zakupu lodówki, a także czy reklama lub promocja sprzedaży wpłynęła na ich zakup. Ponadto wskazano obszary, na które producenci mogliby zwrócić uwagę, gdyby stworzyć, bądź też zwiększyć lojalność konsumentów wobec marki. FACTORS AFFECTING THE BEHAVIOUR OF CONSUMER CHOICE OF REFRIGERATION EQUIPMENT IN THE LIGHT OF THE STUDIES CARRIED OUT IN THE LUBUSKIE PROVINCE This paper presents the results of a survey on refrigeration equipment found in households in Lubuskie province. It shows what selection criteria the respondents followed when buying refrigerating equipment, as well as the extent to which they use their equipment in their households.. It was also determined what features respondents pay attention to when buying refrigerators, and whether the advertising or sales promotion influenced their purchase. It also indicated areas which producers might pay attention to if they wish to create, or increase consumer loyalty to the brand.Wprowadzenie W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez lodówki. Jest przydatna nie tylko w domu, ale również, kiedy wyjeżdżamy w podróż. Wówczas niezastąpiona jest lodówka turystyczna. Lodówka w większości krajów stała się niezbędnym wyposażeniem każdej kuchni. Nie tylko przechowujemy w niej żywność, ale również chłodzimy napoje. Nie ulega wątpliwości, że znaczną część produktów spożywczych powinno się przechowywać w lodówce, aby zachowały dłużej świeżość. W sklepach można spotkać coraz więcej produktów głęboko mrożonych, które bez sprzętu chłodniczego nie miałyby racji bytu. Pośpiech, zapracowanie, a co[...]

 Strona 1