Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"IWONA POKORSKA"

WERYFIKACJA DOŚWIADCZALNA FUNKCJI PLASTYCZNOŚCI DLA SPIEKU ŻELAZA

Czytaj za darmo! »

Celem pracy jest przedstawienie weryfikacji doświadczalnej funkcji plastyczności dla spieku czystego żelaza. Funkcje plastyczności wyznaczane na podstawie teoretycznych rozważań nie zawsze w sposób adekwatny opisują zachowanie się rzeczywistych materiałów. Dlatego też podejmuje się próby identyfikacji doświadczalnej. Polega to przeważnie na badaniu naprężeń i odkształceń podczas kształtowania p[...]

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W OBRÓBCE PLASTYCZNEJ MATERIAŁÓW SPIEKANYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę modelowania procesów obróbki plastycznej materiałów spiekanych poprzez elementy skończone. Opis sposobu modelowania jest poparty przykładem obliczeń numerycznych przedstawiającym proces ściskania próbki walcowej. Rezultaty opisują zmiany gęstości materiału spiekanego w procesie plastycznego kształtowania. Słowa kluczowe: materiały spiekane, metoda elementów skończonych, obróbk[...]

WYBRANE WŁASNOŚCI FIZYCZNE SPIEKU ALUMINIUM W WYSOKICH TEMPERATURACH

Czytaj za darmo! »

Celem pracy jest analiza doświadczalna uplastycznienia spieku czystego aluminium w podwyższonych temperaturach. Ba-danie polegało na badaniu naprężeń podczas odkształcenia plastycznego spieków o różnej porowatości początkowej. Przedstawiono zależność naprężenia uplastyczniającego materiału spiekanego od naprężenia uplastyczniającego dla mate-riału bazowego. Słowa kluczowe: materiały spiekane, spie[...]

ANALIZA ZMIAN GĘSTOŚCI SPIEKU ŻELAZA W PRÓBIE ŚCISKANIA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę porównawczą dotyczącą zmian gęstości materiału spiekanego w procesie plastycznego kształtowania. Przeprowadzono zarówno badania doświadczalne, jak i numeryczne dotyczące ściskania próbki walcowej. Podano przy-kład obliczeń numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Do badań doświadczalnych użyto próbek wykonanych ze spieku żelaza. Słowa kluczowe: materiały sp[...]

Zastosowanie stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych DOI:10.15199/33.2018.12.07


  czynności: 1) Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: pawel.krause@polsl.pl Streszczenie.Wartykule opisano problemy związane z wykonaniem i montażem stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych. Przeprowadzono badania makroskopowe, pomiary oraz analizy pod kątemoceny stanu technicznegowewnętrznej stolarki drzwiowej. Stwierdzono wiele nieprawidłowości. Słowa kluczowe: stolarka drzwiowa; drzwi wewnętrzne; problemy wykonania stolarki; utrzymanie stanu technicznego; hotel. Abstract. The article describes the problems with the performance of door joinery in hotel facilities. Macroscopic examinations, measurements and analyzes were carried out in order to find out the current technical condition of internal door joinery. Stating a number of defects. Keywords: door joinery; problems of door joinery; maintenance of technical condition; hotel. DOI: 10.15199/33.2018.12.07 Zastosowanie stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych Application of the door joinery in hotels dr inż. Paweł Krause1)*) dr inż. Iwona Pokorska-Silva1) Studium przypadku 25 Materiały wykończeniowe - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 12 ’2018 (nr 556) ■ trzykrotne otwarcie i zamknięcie skrzydła drzwi, ze zwróceniem uwagi na płynność ruchu oraz zahamowania lub tarcie krawędzi skrzydła o ościeżnicę; ■ sprawdzenie przylegania uszczelek do powierzchni, do których powinny przylegać wg założeń konstrukcyjnych; ■ sprawdzenie działania zamka i klamki przez trzykrotne zamknięcie i otwarcie ze zwróceniem uwagi na zacięcie lub zwiększony opór. Wyniki badań (tabela) porównano z wymaganiami dotyczącymi ocenianych drzwi. Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości: brak dopasowania uszczelek do skrzydła drzwiowego; niezachowanie pionowości skrzydła drzwiowego; różnice w odległości zawiasów do skrzydła drzwiowego; brak osiowości zawiasów; zbyt duża odległość opasek drzwiowych[...]

Uszkodzenia tynków zewnętrznych DOI:10.15199/33.2019.11.04


  Jako materiał wykończeniowy ścian zewnętrznych najczęściej są stosowane tynki, ponieważ zapewniają łatwe, szybkie i efektowne wykończenie w bogatej gamie kolorów i faktur. Tynki cienkowarstwowe można nakładać na podłoża mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne), ale rozpowszechnione zostały przedewszystkimjako element systemów ociepleniowych ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite Systems). Tynk cienkowarstwowy stanowi warstwę wykończeniową systemu. Jego doboru dokonuje się m.in. na podstawie obliczeń cieplno-wilgotnościowych ocieplanej ściany z uwzględnieniemwarunków użytkowania układu ociepleniowego. Nieprawidłowy dobór materiału warstwy wykończeniowej lub niepoprawne wykonanie mogą przyczyniać się do stopniowego obniżania trwałości systemu ociepleniowego oraz problemów na etapie użytkowania budynku, co utrudni spełnienie podstawowych wymagań, wg art. 5 ustawy Prawo budowlane [4], dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, oszczędności energii [3] oraz możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego. Tynki w systemach ETICS Producenci oferują zróżnicowane rodzaje tynków cienkowarstwowych, w tym: mineralne; akrylowe; silikatowe; silikonowe; polimerowo-krzemianowe oraz silikatowo-[...]

 Strona 1