Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Józefa Wiater"

Próby unieszkodliwienia kwasów fenoksyoctowych w środowisku wodno-ściekowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości usuwania wybranego herbicydu ze ścieków metodą kombinowaną, w której zastosowano osad czynny i koagulację. Ścieki surowe skażone kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym (2,4-D) mieszano z koagulantami PIX-113, PAX-16 oraz PAX-XL1 i wprowadzano do komory napowietrzania z osadem czynnym, a następnie do osadnika wtórnego i filtra piaskowego. Zastosowana metoda kombinowana [...]

Oddziaływanie granulatu z osadów ściekowych na rozpuszczalność żelaza i manganu w glebie


  Podjęto badania nad określeniem zawartości ogólnej żelaza i manganu oraz ich frakcji mobilnych i stabilnych w glebie w zależności od rodzaju rośliny uprawnej i wysokości dawki granulatu. Badania przeprowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego na glebie płowej wytworzonej z piasku słabogliniastego o odczynie kwaśnym (pH=5,3),, stosując trzy dawki granulatu wytworzonego z komunalnych osadów ściekowych i KNO3 i trzy rośliny testowe. Po zbiorze roślin pobrano próbki glebowe i oznaczono zawartość ogólnych form żelaza i manganu oraz ich frakcji zmodyfikowaną metodą BCR. Granulat wytworzony z osadów ściekowych jest źródłem składników pokarmowych dla roślin w tym żelaza i manganu. Stwierdzono.ze zawartość ogólnego żelaza i manganu w glebie po zbiorze roślin zależała głównie od gatunku rośliny a w mniejszym stopniu od dawki granulatu. Większość manganu znajdowała się w frakcjach mobilnych czyli przyswajalnych i potencjalnie przyswajalnych dla roślin, a w żelaza w frakcjach stabilnych. Udział poszczególnych frakcji obu mikroelementów zależał od dawki granulatu i od rodzaju rośliny testowej.O nawozowej wartości komunalnych osadów ściekowych oprócz zawartości substancji organicznej decyduje zawartość azotu, fosforu i pierwiastków śladowych. Ponieważ większość gleb w naszym kraju jest glebami lekkimi charakteryzuje się niską zawartością substancji organicznej i niską zasobnością składników pokarmowych, w tym mikroelementów, stosowanie osadów w rolnictwie jest uzasadnione [2,3,6,7]. Jedną z przeszkód stosowania osadów ściekowych w rolnictwie jest obecność metali ciężkich [6,9]. Ich zawartość w osadach zmienia się w szerokim zakresie i wymaga analizy chemicznej każdej partii osadu przeznaczonego do rolniczego wykorzystania. Innym czynnikiem ograniczającym rolnicze zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych jest często ich zły stan sanitarny, powodowany obecnością jaj helmintów, wirusów i bakterii [5]. Wielu badaczy poszukuje sposob[...]

Rola zbiornika małej retencji w kształtowaniu jakości wód powierzchniowych


  Celem badań była ocena jakości wód w zbiorniku Jasionówka i jego wpływ na wody cieku Brzozówka. Badania wykonano w oparciu o próbki wód pobranych w latach 2007-2010, raz w miesiącu od marca do grudnia, w trzech punktach: na wpływie do zbiornika, w zbiorniku i na wypływie ze zbiornika. Stwierdzono, że stężenie azotu mineralnego, fosforanów i wartość ChZT-Mn podlegała zmianom sezonowym w latach prowadzenia badań. Osady denne zbiornika akumulowały substancję organiczną i jony NH4 + dopływające ze zlewni. Z wodami odpływającymi ze zbiornika przemieszczało się więcej fosforanów do wód płynących, co jest efektem uruchamiania fosforu zgromadzonego w zbiorniku. Zbiornik nie miał wpływu na ograniczenie odpływu azotanów.Zasoby wodne zależą od pory roku i położenia geograficznego. Duża zmienność przepływu w przestrzeni i czasie potęgują dodatkowo zmiany klimatyczne prowadzące do zjawisk ekstremalnych typu susze czy powodzie. W związku z tym coraz ważniejsze staje się odpowiednie magazynowanie i racjonalizowanie wody [3]. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeciętnie rocznie z Polski korytami rzek odpływa około 58,6 mld m3 wody, natomiast w latach mokrych kalkuluje się że ta ilość może sięgać nawet 90 mld m3. Sposobem zatrzymania przynajmniej części odpływającej wody jest magazynowanie jej w dużych bądź małych zbiornikach retencyjnych. W latach mokrych wody mogłyby być magazynowane a następnie wykorzystane w latach suchych. Pojemność zbiorników wodnych w Polsce wynosi około 3,6 mld m3, a stanowi to jedynie 6% średniego rocznego odpływu. Warunki topograficzne, demograficzne i gospodarcze Polski pozwalają zwiększyć zatrzymanie do około 15% średniego rocznego odpływu [6]. Polska będąc ubogą w zasoby wodne (szacunkowo na 38% powierzchni kraju panuje deficyt wód powierzchniowych), a bogata w powierzchnie rolnicze w znacznym stopniu zmuszona jest do mądrego gospodarowania tym dobrem naturalnym. Dostarczenie z zewnątrz znaczny[...]

Charakterystyka związków organicznych w ściekach na podstawie frakcji ChZT DOI:10.15199/17.2016.3.3


  Celem pracy było przedstawienie metody szczegółowej oceny składu jakościowego ścieków, jaką jest frakcjonowanie związków organicznych, za pomocą ChZT. Umożliwia ona wyodrębnienie rozpuszczonych i nierozpuszczalnych substancji organicznych, uwzględniając dodatkowo ich biodegradowalność, a także brak podatności na biologiczny rozkład. Może również stanowić bardzo istotny element kontroli procesów zachodzących podczas oczyszczania ścieków. W artykule opisano cel oraz sposoby wyznaczania poszczególnych frakcji ChZT. Zaprezentowano również udziały frakcji ChZT w ściekach komunalnych, określone przez wielu autorów, w zależności od ChZT ścieków oraz od wielkości jednostek osadniczych.1. Wstęp W celu scharakteryzowania substancji organicznej zawartej w ściekach stosowane są powszechnie wskaźniki takie jak: biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), ogólny węgiel organiczny (OWO) oraz straty przy prażeniu. Dwa ostatnie zastępcze wskaźniki zanieczyszczeń są miarą całkowitej ilości substancji organicznej, natomiast BZT5 najczęściej stanowi rozpuszczoną i zawiesinową część materii organicznej, podlegającą biologicznemu rozkładowi [35]. ChZT daje możliwość określenia wartości energetycznej zawartej w związkach organicznych, zarówno rozkładalnych jak i nierozkładalnych. Biodegradowalność ścieków można ocenić szacunkowo, wyznaczając iloraz ChZT. Gdy jego wartość wynosi powyżej 2,5 oznacza to, że ścieki zawierają dużą ilość substancji niebiodegradowalnych, a rozkład zanieczyszczeń będzie powolny. Gdy natomiast wartość ilorazu jest mniejsza od 1,8 wskazuje to, że ścieki mają w składzie substancje podatne na rozkład biologiczny [35, 44]. Powyższa interpretacja wyników ma charakter poglądowy, gdyż sprawdza się dla substratów zawierających substancje ulegające biochemicznemu utlenieniu, dające się utlenić na drodze chemicznej. W przypadku, gdy ścieki zawierają substancje nierozkładalne, rozkładające się po[...]

Przegląd metod oczy szczania ścieków mleczarskich DOI:10.15199/17.2016.10.7


  The review of dairy wastewater treatment methods Słowa kluczowe: przemysł mleczarski; charakterystyka ścieków mleczarskich; technologie oczyszczania ścieków Streszczenie Celem pracy było przedstawienie charakterystyki jakościowej oraz metod oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim stężeniem związków organicznych oraz zmiennością dobową i sezonową składu i ilości, co wpływa niekorzystnie na proces ich unieszkodliwiania. Oczyszczane są one przede wszystkim metodami biologicznymi w przepływowych reaktorach tlenowych lub beztlenowych. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem metod pogłębionego utleniania i technik membranowych do oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Prowadzone są także badania nad wykorzystaniem oczyszczalni hydrofitowych, głównie z przepływem powierzchniowym Keywords: dairy industry; wastewater characteristic; wastewater treatment technologies Summary The aim of the study was to present wastewater quality and treatment technologies for the dairy industry. Dairy wastewater are characterized by high levels of volatile organic compounds and daily and seasonal composition and quantity variation, which affect negatively treatment processes. They are purifi ed mainly by biological methods, fl ow reactors in aerobic or anaerobic conditions. In recent years, a growing interest is noticed in using the methods of advanced oxidation and membrane technology to purify wastewater from the dairy industry. They are also conducted research into the constructed wetlands, mostly surface flowones. 1. Wstęp Przemysł mleczarski w Polsce jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki. Na przestrzeni lat 2011-2015 produkcja w tym sektorze zwiększyła się z 12434 do 13049 mln litrów. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego informuje, iż na rynku mleka w 2016 r. panuje dekoniunktura. Mimo, że zapotrzebowanie [...]

 Strona 1